MF «Torine» er bygget ved Måløy Verft for Norled.

Fergetvist i Østfold: - Domstolene er gjerne siste utvei

MF «Torine» ble nylig overlevert fra Måløy Verft til Norled. Fergen skal inn på Hvalersambandet, men ett stopp blir fortsatt umulig å betjene.

Publisert Sist oppdatert

Det er stoppet Nordre Lauer som har vært stridstema for den nye fergen. Dette er stoppet til et hyttefelt, uten fastboende, og ligger i fartsområde 3. Resten av ruten ligger innenfor fartsområde 1, som fergen er godkjent for. 

Avstanden det er snakk om er 700 meter i fartsområde 3.

Østfold kollektivtrafikk har forsøkt, uten å lykkes, i å få dispensasjon for at nybygget kan seile til Lauer eller omgjøring av fartsområde. Etter flere runder med Sjøfartsdirektoratet har man fra fylkets side nå gitt opp, uten at kampen dermed er over. 

Lauer Velforening og advokat Rune H. Petersen, som opptrer som privatperson i saken, har derimot ikke gitt opp. Han er en av 35 hytteeiere på Lauer som nå har mistet sin mulighet for persontransport, fraktmuligheter og renovasjon.

Ifølge Petersen representerer manglende fergetransport et latent økonomisk eiendomstap på flere millioner kroner.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet skriver han at det i søknaden om dispensasjon var vedlagt en bølgeanalyse basert på et nærliggende område, og som ikke nøyaktig var rettet mot Lauer. 

En slik nøyaktig rapport er senere utarbeidet og var ikke en del av vedtaksdokumentene, men en del av ny informasjon i saken. 

Blå streker representerer opprinnelig fergerute. Rød strek er fartsområdene. Sort ring er området som er omsøkt til fartsområde 1 eller 2.

- Den nye rapporten viser klart at bølgene i området er mindre enn sammenliknbare områder i fartsområde 1 og 2. Ut fra rapporten er det lite som tilsier at bølger og vind skulle tilsi en nektelse av nedklassifisering.

I den nye rapporten fra Norconsult heter det at: 

“Analysen av dønning fra åpent hav viser at signifikant bølgehøyde i bassenget ved Nordre Lauer er 1,0 m eller lavere (havsjø). Til sammenlikning er signifikant bølgehøyde innenfor fartsområde 1 ved Strømtangen og Løperen beregnet til henholdsvis 3,0 og 1,9 m (havsjø).”

- Det gjelder også en ny sikkerhetsrapport som beviser at det ikke vil ha noen sikkerhetsmessig utfordringer å nedklassifisere fartsområdet fra 3 til 1 eller 2, skriver Petersen. 

Sendt til Sivilombudet

Saken er også oversendt til Sivilombudet, hvor det er bedt om ombudets vurdering av saken, og om saken skal sendes over til departementet for ny vurdering. 

I oversendelsen hevdes det at vedtaket lider av vesentlige mangler samt at det er hensyntatt utenforliggende forhold. Det hevdes også at saksbehandlingen ikke har vært tilstrekkelig forsvarlig. 

Et av argumentene som har vært fremsatt fra Sjøfartsdirektoratet og departementet har vært at forskriften om fartsområder skal være statisk av effektivitetshensyn. I tillegg hevdes det merarbeid for direktoratet, dersom alle skulle kunne søke om slike endringer.

I avslaget fra Sjøfartsdirektoratet heter det: 

“Det ville blitt en helt uhåndterlig situasjon om vi skulle vurdere hvert enkelt samband i hele Norge på den måten dere her ber oss om å gjøre, og terskelen for å innvilge fravik på dette grunnlaget er derfor høy.”

Videre skriver direktoratet: 

“Vi er kjent med at det eksisterer et rutetilbud i omsøkt samband i dag, og at det er fartøy sertifisert for fartsområde 3 som benyttes i ruten. Når det planlegges for et nytt anbud der det skal bygges nye fartøy, mener vi det bør være fullt mulig å bygge fartøy som oppfyller gjeldende regelkrav.”

Advokat Petersen skriver i brevet til Nærings- og fiskeridepartementet at faktum i saken er at forskriften, og forskjellige fartsområder, er endret i årenes løp etter samfunnets ønsker og behov. 

- Forskriften er ikke statisk, men dynamisk. Vedtakets innhold er således uriktig, hevder Petersen. 

Han viser til at det i Lovdata kan sees flere enn ti endringer i teksten. Han viser også til et konkret eksempel på hvor fartsområdet er blitt endret i samme område. 

Herføl Brygge lå tidligere i fartsområde 3, men ble i 2005 endret til fartsområde 1. Endringene ligger i samme fergeområde som fylkeskommunen ønsket endret i 2022 som gjelder stoppet på Lauer. 

- Endringen på Hvaler i 2005 skjedde enten på grunnlag av Strømstad/Skjærhalden-fergen, slik at denne kunne gå i fartsområde 1 til Strømstad, eller på grunn av Hvalerfergen, slik at stoppestedet Herføl Brygge skulle ligge i fartsområde 1 og ikke 3. Hadde ikke dette skjedd ville to av tre av de daværende fergene ikke kunne legge til Herføl Brygge som har hatt stoppested siden tidlig på 1900 tallet, skriver Petersen 

- Sjøfartsdirektoratet har ikke funnet den klare årsaken til endringen på Hvaler i sine arkiver etter at jeg ba om innsyn etter offl § 3. Direktoratet har således rot eller manglende føringer i eget arkiv. Dette til tross for at arkivloven hadde virket i over 10 år før forskriftsendringen, fortsetter han i brevet. 

Andre dokumenterte tilfeller er: 

• Fergestrekning Gutvik – Skei. Endring fra fartsområde 3 til 2 grunnet ferge i 2002.

• Askvoll - Værlandet. Endring fra fartsområde fra 3 til 2 grunnet ferge. Her hadde man en ferge som kun hadde godkjennelse for fartsområde 2.

• Herfølrenna Hvaler – Østfold. Endring fra fartsområde 3 til 1 grunnet ferge i 2005

Dispensasjon fra fartsområde:

• Fergestrekning Forvik – Tjøtta. Dispensasjon fra fartsområde 3 slik at ferge som er egnet for fartsområde 1 og 2 kan benyttes.

• MF «Røsund» fikk dispensasjon fra fartsområde 2 til fartsområde 3. 

• Sambandet Bulandet (to stk. ferger) fikk dispensasjon på begynnelsen på -90 og begynnelsen på 2000-tallet. 

- Eksemplene er ikke de eneste, men grunnet manglende oversikt hos direktoratet, er tilgangen til eksemplene vanskelig tilgjengelig for utenforstående, heter det i brevet fra Petersen.

Direktoratet står på sitt

I sin opprettholdelse av avslaget datert 21. desember 2023 understreker Sjøfartsdirektoratet at de overfor Østfold Kollektivtrafikk (ØKT) har vært tydelige på at det aktuelle stoppet er innenfor fartsområde 3. 

De kaller det “ … oppsiktsvekkende at ØKT likevel gjennomfører anbudskonkurransen og bestiller et fartøy til et lavere fartsområde enn det både fartsområdeforskriften og øvrig bakgrunnsinformasjon tilsier.”

 Videre heter det: 

“Sjøfartsdirektoratet kan ikke se at et tilfelle der en aktør tildeler et rederi kontakt om bygging av et fartøy til et mindre fartsområde enn det som tydelig fremgår av fartsområdeforskriften og øvrig informasjon, er en situasjon som i forskriftens forstand gjør det nødvendig å innvilge noe fravik. Dette er en risiko som fullt ut hviler på ØKT. Om direktoratet skulle tilpasse reglene til en aktør som tar seg til rette, ville det i tilfelle sende et svært dårlig signal til alle rederier som innretter seg etter gjeldende regler, med en forventning om at de praktiseres likt for alle.”

Rune Petersen fortsetter å jobbe for at «Torine» skal få seile til Lauer. 

Til Skipsrevyen sier han at dersom man får avslag på nytt fra departementet og heller ikke støtte hos Sivilombudet, kan man søke Sjøfartsdirektoratet på nytt, da med både nytt faktum, ny begrunnelse og nye bevis herunder ny sikkerhetsrapport og rapport på bølgehøyde.

Det er også en politisk prosess gående fra Østfold fylkeskommune opp mot politikere.

- Skulle heller ikke disse forholdene medføre et positivt resultat, er det til slutt mulig å gå til domstolene. Domstolene er gjerne siste utvei i en sak, men jeg håper jeg får støtte for mitt syn før vi kommer dit, sier Petersen.

Fredriksstad Blad omtalte saken først.