Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Vil ha innspill til næringsplaner til havs

Regjeringen har satt i gang arbeidet med næringsplaner for norske havområder, og har invitert aktører til innspillsmøter.

– Vi skal ta vare på havet og ta havet i bruk. Næringsplanene skal bli overordnede prinsipper for arealbruk til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I en pressemelding skriver Regjeringen at havet og havnæringene kommer til å bli enda viktigere for oss i framtida. Norge skal være en ledende havnasjon og ha størst mulig verdiskaping og sysselsetting fra havet.

Havet bidrar allerede til betydelig verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten, og er et viktig utgangspunkt for noen av landets mest innovative bedrifter og kunnskapsmiljøer innen blant annet fiskeri, havbruk og annen matproduksjon, olje- og gassvirksomhet og skipsfart.

I tillegg vokser nye næringer frem, som havvind, karbonfangst- og lagring, mineralutvinning på havbunnen, havbruk til havs og dyrking av tang og tare.

Overordnede prinsipper

Det forventes økt interesse for bruk av havarealene våre i fremtiden. Næringsplanene skal legge til rette for en helhetlig utvikling av eksisterende og nye havnæringer og å støtte opp sysselsetting og målet om mest mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer i havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen.

I arbeidet med næringsplanene skal regjeringen, ved fiskeri- og havministeren, klima- og miljøministeren og olje- og energiministeren, utvikle et sett med overordnende prinsipper for arealbruk til havs.

Målet er å styrke koordinering og involvering av interesser for å sikre planmessighet og forutsigbarhet for bruk av havarealer samtidig som man ivaretar marine økosystemer. Det er også viktig for regjeringen å skape trygghet for at de tradisjonelle næringene tas hensyn til når nye næringer skal finne sin plass.

Innspillsmøter

Prosjektgruppen for næringsplanene består av medarbeidere fra Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Gruppen har invitert næringsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og relevante kunnskapsmiljøer til digitale innspillsmøter i slutten av januar.

Deltakerne er bedt om gi innspill til hvordan havnæringene kan bidra til grønn omstilling og hva de anser som sentralt for å nå målet om god sameksistens og mest mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer i norske havområder.

- Arbeidet med næringssplanene er fortsatt i en tidlig fase, og det er viktig for oss at relevante aktører blir hørt i prosessen. I tillegg til innspillsmøtene ønsker vi å invitere alle relevante aktører til å sende skriftlige innspill til arbeidet, sier Skjæran.