Havila Kystruten i Stad skipstunnel.

Startar anbodskonkurranse for Stad skipstunnel

Kystverket vil lyse ut anbodskonkurranse for bygging av Stad skipstunnel i 2024.

– Stad skipstunnel er eit svært viktig prosjekt, både for næringslivet, nærskipsfarten og tryggleiken langs kysten. Ikkje minst vil det gi ei viktig føreseielegheit for utvikling av viktige havnæringar i regionen. At prosjektet no sendast på anbud, vil vere viktig for å finne ut om det er mogleg å realisere det innanfor dei rammene som er sette. Dersom vi får inn tilbod innanfor dette, vil vi kunne starte arbeidet med å realisere skipstunnelen. Det er vårt klare mål, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Stortinget vedtok våren 2021 at Stad skipstunnel kan bli bygd innanfor ei kostnadsramme på 4 090 millionar kroner. Dette utgjer om lag 5 060 millionar kroner i 2024-prisar. I anbodskonkurransen vil det bli teke atterhald om gjennomføring av prosjektet dersom det ikkje kjem tilbod som er innanfor kostnadsramma som Stortinget har vedteke.

Dei aktørane som kvalifiserer seg til å delta i konkurransen vil få ein kompensasjon for å utarbeide tilbod. Storleiken på denne kompensasjonen vil bli avgjort seinare. Regjeringa foreslår å løyve om lag 130 millionar kroner til førebuande arbeid og gjennomføring av anbodskonkurransen i 2024.

– Det er sett av eit betydeleg beløp, og anbodskonkurransen er utforma på ein sånn måte at også norske aktører kan delta. Dersom vi får inn tilbod med tilstrekkeleg kvalitet og til ein pris som ligg innanfor den vedtekne kostnadsramma, vil prosjektet bli realisert. Dersom det ikkje kjem inn tilbod innanfor den vedtekne kostnadsramma, må regjeringa attende til Stortinget med saka, seier fiskeri- og havminister Skjæran.