K/V «BERGEN»

Kystvaktskipet «BERGEN» ble som det andre fartøyet av Barentshavklassen overtatt av Remøy Management AS, Fosnavåg – og samtidig av Kystvakten – den 5. februar 2010. Skipet er bygget ved Myklebust Verft som byggenummer 49. Registrert eier av skipet er Rem Valhall AS.

Dagen etter overleveringen satte fartøyet kurs mot Haakonsvern. Selve dåpen finner ikke sted før 10. april, og det blir Forsvarets markering av overtagelsen. Neste, og siste, nybygg i serien vil får navnet «Sortland».
Kystvakten leier fartøyene fra Remøy Management for en periode på 15 år. K/V «BERGEN» vil tilhøre Kystvaktskvadron Sør og normalt ha sitt patruljeområde i Nordsjøen. Remøy Management leier også ut mannskap til skipet, og det har vært snakk om tre i maskin og en kokk for «BERGEN»s vedkommende.
Skroget ankom Myklebust Verft i slutten av juni i fjor etter at det var blitt sjøsatt ved Severnav S.A. Shipyard i Romania den 6. mai.
Miljøskipet
Skipet er bygget etter VS 794 CGV design. Det heter seg at i utformingen av fartøystypen er det lagt stor vekt på Kystvaktens behov, og alle de oppgavene som Kystvakten skal utføre for andre etater, som Fiskeridirektoratet og Kystverket.
Med hybrid kraftproduksjon ombord blir det opplyst at utslippene av NOx gasser blir redusert med 90 prosent og CO2 med 24 prosent sammenlignet med konvensjonell drift. Maskineriet består av fire gassmotorer på totalt ca. 3200 kW, og i tillegg kommer en diesel hovedmotor 4000 kW. Det gir fartøyet slepekraft på 101 tonn. For mannskapet betyr gassdrift mindre støy ombord.
Kystvakten opplyser at ved LNG drift i 85% av tiden blir dieselforbruket redusert med 1230 tonn. Ved forbrenning av 1 tonn diesel slippes det ut 3,15 tonn CO2, mens i tilfellet LNG blir utslippene redusert (med de ca. 24%). Tilsvarende er utslippene av NOx 68 kg for 1 tonn diesel, og reduksjonen her blir ca. 90% ved bruk av LNG. Årlig reduksjon per skip beregnes til 930 tonn CO2 og 75 tonn NOx.
Fartøyet har tank for oppsamling av olje på ca. 1075 m3 og kan også drive brannslukking. Fartøyet er planlagt med 40 mm kanon som hovedskyts. Dette våpenet skal, når det ikke er i bruk, senkes ned under dekk.
Skipet er også utstyrt med Green Passport fra DNV.
Kystvakten
Kystvakten er en del av Sjøforsvaret og er primær myndighetsutøver i norske jurisdiksjonsområder innenfor fiskerikontroll og samarbeider nært med fiskerimyndighetene for å sikre best mulig ressurskontroll. Videre har også Kystvakten lovfestede oppgaver innen suverenitetshevdelse, tolloppsyn, miljøoppsyn, redningsaksjoner, anløpskontroll samt en rekke andre oppgaver som er nærmere definert i Kystvaktloven.
Overvåking med fiske i havområdene underlagt norsk fiskerijurisdiksjon (tilsvarende et samlet areal på seks ganger fastlands-Norge) – norsk økonomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen og vernesonen rundt Svalbard – har vært og er Kystvaktens viktigste og høyest prioriterte oppgave. Cirka 70 prosent av Kystvaktens ressurser anvendes på dette området. Kystvaktens øvrige oppgaver retter seg mot suverenitetshevdelse, søk- og redningsberedskap, ambulansetjeneste, assistanse til fiskeflåten mv.
De siste årene er det gjennomført i underkant av 3.000 inspeksjoner av norske og utenlandske fartøy per år. Over 60 prosent av inspeksjonene gjelder utenlandske fartøyer. I gjennomsnitt vil havgående fartøy som fisker i norske farvann ha besøk av Kystvakten tre til fire ganger i løpet av ett år når det gjelder trålere og en til to ganger årlig for den konvensjonelle delen av den havgående flåten.
Miljøvern går som en rød tråd gjennom Kystvaktens virksomhet og utgjør en viktig del av den kontroll og overvåkning som gjennomføres hver dag. Ved oljeforurensing bidrar Kystvakten på oppdrag fra Kystverket med opprydning av dette. I de tilfeller hvor det er mistanke om straffbare forhold vil Kystvakten foreta de innledende etterforskningsskritt ved bevissikring osv. med tanke på en fremtidig straffesak.
Foruten konkrete lovpålagte oppgaver bidrar Kystvakten også til forskning ved at det stilles fartøy til disposisjon for forskerteam eller bidrar med å samle data på vegne av forskningsmiljøene.
Kystvakten ledes av sjef Kystvakten som holder til i Oslo sammen med sin stab. Kystvaktens ansvarsområde deles mellom to skvadroner, Kystvaktskvadron Nord (KV Nord) og Kystvaktskvadron Sør (KV Sør). KV Nord som er stasjonert på Sortland, har ansvarsområde i Norskehavet, Barentshavet og indre farvann nord av 65 grader nord. KV Sør som er stasjonert på Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen, har sitt ansvarsområde i Nordsjøen, Skagerak og det indre farvann sør for 65 grader.
K/V «BERGEN»
Hoveddata:

Lengde o.a. 93,00 m
Lengde b.p.p.
82,40 m
Største bredde 16,60 m
Dybde i riss 8,60 m
GT
4025
Dw
ca. 2.100 t
Bollard pull
101 t
IMO nr.
9389368

Tankkapasiteter: 641 m3 brennolje, 234 m3 LNG, 362 m3 ferskvann, 642 m3 vannballast og oilrec 1075 m3. Nybygget er klasset i DNV ✠1A1, Ice C, Tug, E0, Fi-Fi I, Oil recovery, Clean, Dynpos AUT, Gas fuelled.
Maskineri
Fremdriftsanlegget består av en konvensjonell CP propeller i dyse type Kamewa Ulstein XF5-102/HE som kan drives enten mekanisk fra hovedmotoren type Bergen B32:40L8P på 4000 kW, eller gasselektrisk av en PTI el-motor som blir drevet av fire generatorsett fra Mitsubishi, 3 x GS16R hver på 865 kW og en GS12R på 642 kW, eller en hybrid konfigurasjon med begge systemer aktive samtidig. Reduksjonsgear er type Kamewa Ulstein 3000 AGHC-KSG-56. LNG systemet er levert av Cryo AB.
Farten er oppgitt til ca. 15,5 knop basis gassdrift, ca. 18 knop mekanisk eller ca. 20 knop basis hybrid.
Havne- og nødaggregatene er også Mitsubishi leveranser, det første type DPMG 124-50 6D16P på 400 kW og det andre type DPMG 505-6056A3 MPTA på 104 kW. Generatorene her er fra SES (RR), og akselgenerator er av Marelli fabrikat.
Styremaskineri er type Tenfjord, og joystick type Poscon. Manøvreringsegenskapene forbedres ved hjelp av to Kamewa Ulstein TT1850 thrustere hver på 736 kW og en Ulstein Aquamaster Azimuth UL1201CP på 1880 kW.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre har levert kompressorer og Westfalia og RWO separatorer. Kulde Partner har levert proviant kjøl-/frysemaskineri. Ventilasjonssystemet er en leveranse fra Aeron, og kjelutrustning er fra Pyro. Ahlsell Norge har supplert ventiler, og isoleringsarbeidene er utført av INCON. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Til brannslukking har fartøyet vanntåkeanlegg og punktslukkingssystem, levert av Autronica Fire and Security.
Dekk
Dekksmaskineriet er en Rolls-Royce leveranse type Rauma Brattvaag, og Odim har levert Heila kraner. Fartøyet har en 8t/6m og en 3,5t/17,3m dekkskran, samt en proviant kran. Fi-Fi 1 systemet er fra Fire Fighting Systems AS med pumpekapasitet på 2800 m3/time.
Bohamet har hatt leveransen av vinduer og lysventiler, og viskere er fra O.S. Solhaug. Marine Aluminium har stått for landganger og fallrep, og ankerutrustningen kommer fra Sotra Marine Produkter. Libra Plast har levert GRP dører og branndører, mens utvendige skyvedører er fra IMS. Pla-Ny AS har levert presenninger.
Redningsutstyret inneholder to bordingsbåter fra Maritime Partner type Sjøbjørn 25 og RFD redningsflåter, levert av Brude Safety. Malingssystemene som er anvendt, er fra Jotun, og overflatearbeidet er utført av Norblast.
Diverse
K/V «BERGEN» er innredet for totalt 40 personer, og er utrustet med blant annet konferanserom, gym, hospital, dagrom, messe, kontorer inkludert et for krypto, operasjonsrom, redningsrom og lagerlokaler. Innredningsarbeidene er utført av Norla Marine med blant annet møbler fra VAD og Rovde Møbelfabrikk og Contech paneler på innvendige skott. Styrehusstoler er fra NorSap. Komplett Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety, og vacuum toalettsystemet er en Jets leveranse.
Hareid Elektriske Teknikk har utført de elektriske installasjonene ombord, og den elektroniske utrustningen er en leveranse fra Emil Langva og SAM Electronics med SAM Electronics Integrated Navigation and Command System NOCOS 65-5. Rolls-Royce har levert DP systemet, mens alarmanlegget er fra Kongsberg Maritime.

Neste kystvaktskip fra Myklebust Verft AS er bnr. 52 som skal leveres i april/mai 2010. Tre Siem Offshore nybygg står så på programmet, og i oktober 2011 skal en hekktråler leveres til Prestfjord AS.