Kaiene på Kneppeskjær i Sydhavna skal oppgraderes. Planlagt utbygging av Kneppeskjær øst gir 265 meter sammenhengende kailengde.

Får 56 millioner i tilskudd fra Kystverket

Regjeringen har bevilget 56 millioner kroner i støtte til Oslo Havn for mudring, bygging av roro-rampe og oppgradering av kaiene på Kneppeskjær i Sydhavna.

Det skjer gjennom tilskuddsordningen for investering i effektive og miljøvennlige havner, som forvaltes av Kystverket. Tilskuddsordningen skal effektivisere logistikkjeden ved å gi støtte til bygging, erstatning eller oppgradering av havneinfrastruktur, inkludert digital infrastruktur, skriver Oslo Havn i en pressemelding. 

– Vi er svært glade for tildelingen fra Kystverket. Støtten er viktig for realiseringen av Kneppeskjærprosjektet. Oppgradering av kaiene på Kneppeskjær øst er en forutsetning for utskiping av CO₂ fra Klemetsrudanlegget. Tildelingen bidrar til å effektivisere skipsfarten til Oslo og kutte utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Kostnadsbesparelser og miljøgevinster 

Nåværende kai på Kneppeskjær øst har kaifront på til sammen 265 meter, fordelt på to kaiavsnitt på henholdsvis 145 meter og 120 meter. 

Tilstanden på kai og roro-ramper for bilbåtene, som anløper innerst på Kneppeskjær øst, er i dårlig forfatning. Roro-rampene er smale, og det er begrenset dybde langs hele innerste del av Kneppeskjær øst (ca. 5 meter dybde). Dybde ved kai og lengde begrenser derfor fremtidig bruk og utvikling, går det frem i pressemeldingen. 

Den planlagt utbygging av Kneppeskjær øst gir 265 meter sammenhengende kailengde. Økt dybde gjør at flere skip kan legge til kai.

– Dermed utnyttes også farleden bedre. Det er kostnadsbesparende. Ikke minst er utbyggingen en viktig forutsetning for realisering av karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, sier Carl Johan Hatteland, forretningsutvikler i Oslo Havn.

Karbonfangstprosjektet til Hafslund Oslo Celsio har potensial til å redusere Oslos CO₂-utslipp med 17prosent. Utskiping av karbon skal skje fra faste lastearmer ytterst på Kneppeskjær øst til spesialbygde CO₂-skip.

Karbonfangstskipene vil ha en lengde på 130 meter og er 8,5 meter dyptgående.

Tildelingen bidrar til å effektivisere skipsfarten til Oslo og kutte utslipp, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Fremtidige behov 

– I dag er det ikke nok dybde ved kai og knapp kailengde. Karbonfangst-prosjektet planlegger for fleksibilitet til å motta flere ukentlige anløp og større skip. Det er behov for sammenhengende kaifront langs hele østsiden, som tillater samtidig operasjon mellom kai og skur med plass til lasteutstyr for karbonfangstskipene, sier Hatteland. 

Mot Bekkelagskaia planlegges det å opprettholde og utvide ramper. Da kan roro-skip anløpe Kneppeskjær øst og Bekkelagskaia. Disse erstatter en gammel roro-rampe på Kneppeskjær.

– Det er viktig at eksisterende kaier, som på Kneppeskjæret, styrkes i form av bæreevne, dybde, fleksibilitet og bakareal for å kunne betjene dagens og fremtidige behov, sier Hatteland. 

Investeringskostnader på 150 millioner

Oslo Havn investerer ca. 250 millioner i Kneppeskjærsprosjektet. Investeringene det søkes om tilskudd til utgjør 150 millioner av disse. Utbygging av nye kaier på Kneppeskjær Øst har en ramme på 80 millioner.

Mudring og utbygging av roro-ramper har en investeringsramme på henholdsvis 60 millioner og 10 millioner. Tildelingen på 56 millioner fra Kystverket utgjør 37 prosent av investeringskostnadene.

Carl Johan Hatteland er forretningsutvikler og prosjekteier for Kysttransport III. -Det viktigste er ikke hva slags transportform som benyttes, men at vi klarer å løfte diskusjonen til å handle om at avfall skal behandles sikkert og riktig og transporteres på den mest bærekraftige måten, sier Hatteland.

Norges viktigste transportform for gods 

Sjøtransporten er Norges viktigste transportform for gods. Havnene er bindeleddet mellom sjøtransport og landbasert produksjon, og er dermed avgjørende for verdiskaping, næringsliv og bosetting langs kysten, skriver Kystverket i en pressemelding i forbindelse med tildelingen.

Kystverket mottok søknader med en total investeringsramme på over en milliard.

– Denne tilskuddsordningen hjelper havnene med å realisere prosjekter som forbedrer logistikken. Vi er sikre på at de prosjektene som nå får tilsagn om støtte, vil gi gode og varige effekter i logistikkjeden, sier Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farled i Kystverket.