«Hunter» LKUA.

Fant flere sikkerhetsproblemer etter dødsulykken på «Hunter»

I januar 2023 falt en fisker over bord fra fartøyet «Hunter» øst for Hopen. Den omkomne mannen er aldri funnet.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Havarikommisjonen kommet med sin rapport etter ulykken. Der skriver de at de har funnet flere sikkerhetsproblemer. 

Under redningsaksjonen oppstod det språkproblemer som forsinket redningsarbeidet, og søket ble startet i en annen retning enn hvor fiskeren hadde falt over bord. Det ble ikke kastet ut redningsbøye, og på grunn av været var det ikke forsvarlig å benytte MOB-båten. 

Det var ikke mulig å lokalisere fiskeren som hadde falt over bord. Minimumskravene til redningsmidler var ikke i balanse med det som var risikoen i arbeidet som ble utført. 

Settearrangementet hadde et grunnleggende svakt design. Det aktre arbeidsdekket hadde ingen fysiske barrierer for fall over bord og designet gikk ut på at både settelina og teinene skulle gå fritt ut av setteluka uten å møte hindringer. 

Manglende fysisk barriere var et avvik som ikke ble avdekket av Sjøfartsdirektoratet. 

Revisjoner ble gjennomført da fartøyet ikke var operativt bemannet. Tilsynsmyndigheten fikk dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å avdekke språkproblemer og besetningens manglende kunnskap om skipets redningsmidler. 

Arbeidssituasjonen på akterdekket var ikke forsvarlig. Rederiets sikkerhetsstyringssystem hadde flere svakheter og rederiet etterlevde ikke forpliktelsene de hadde påtatt seg. 

Undersøkelsen har vist at rammebetingelser for snøkrabbefangst slik det er regulert i dag, kan påvirke sikkerheten negativt. Snøkrabbeflåten konkurrerte om å ta størst mulig andel av den totale kvoten raskest mulig. 

Konkurransedrevet fiskeri med dagens rammebetingelser kan ha bidratt til økt risiko i arbeidet. 

Havarikommisjonen kommer med følgende sikkerhetstilrådniger: 

  • Undersøkelsen har vist at minimumskravene til redningsmidler ikke er i balanse med det som er risikoen i arbeidet som utføres. Det var ikke forsvarlig å benytte MOB-båten, og det var svake eller ingen absolutte myndighetskrav knyttet til bruk av redningsmidler ved arbeid på dekk. Det var heller ikke mulig å lokalisere fiskeren som hadde falt over bord.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å gjennomføre tiltak som sikrer balanse mellom krav til redningsmidler og de forventede arbeidsforhold for fiske etter snøkrabbe.

  • Undersøkelsen har vist at arbeid på akterdekket ikke var sikret med fysiske barrierer mot fall over bord. Dette i kombinasjon med manglende sklisikring og bevegelig setteline økte risikoen for fall over bord.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet å påse at rederiet Havøy Kystfiske AS etablerer barrierer slik at sannsynligheten for fall over bord reduseres.

  • Undersøkelsen har vist at rederiets sikkerhetsstyringssystem ikke fungerte som en sikkerhetsbarriere da rederiet selv ikke etterlevde de forpliktelsene de hadde påtatt seg. Prosedyrebeskrivelsene hadde store mangler og risikovurderinger var enten ikke foretatt eller ikke tilstrekkelig objektivt utført.

Havarikommisjonen tilrår Havøy Kystfiske AS å gjennomføre tiltak i sikkerhetsstyringen for å oppnå trygge arbeidsplasser om bord på rederiets skip.

  • Undersøkelsen har vist at Sjøfartsdirektoratets revisjoner ble gjennomført da fartøyet ikke var operativt bemannet slik retningslinjene for revisjon tilsa. Tilsynsmyndigheten fikk dermed ikke tilstrekkelig grunnlag for å avdekke språkproblemer og besetningens manglende kunnskap om skipets redningsmidler.

Statens havarikommisjon tilrår Sjøfartsdirektoratet i større grad å følge opp egne retningslinjer slik at skip som revideres er i den operative tilstand som er forventet under aktivt fiske når det gjennomføres revisjoner om bord.

Hele rapporten kan leses her

Les også:

hunter