Illustrasjonsfoto: Norges Rederiforbund

Viktig tiltak for grønnere skipsfart

En samlet næringskomite vil ha toppfinansieringsordning for nærskipsfarten. Det vil gjøre det lettere for rederiene å bygge nye, mer miljøvennlige skip, opplyser Norges Rederiforbund. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

-Skipsfarten står foran en rivende teknologisk utvikling. Korte avstander, mindre skip og mange havneanløp gjør kysttrafikken særlig egnet til å ta i bruk ny maritim klima- og mijøteknologi.  Det er derfor svært positivt at Stortinget nå ber regjeringen utrede muligheten for å innføre toppfinansieringsordning for nærskipsfarten, sier Amund Drønen Ringdal, direktør for næringspolitikk i Rederiforbundet. 

Det er KrF som har tatt initiativ til forslaget.

- I møte med næringen i eget hjemfylke, har jeg gjentatte ganger blitt fortalt at det er behov for bedre tilgang på kapital om rederiene skal ha mulighet til å investere i nye skip med ny teknologi. Dette er en ordning som ikke vil koste staten noe, men som vil bidra til at rederiene får den drahjelpen de trenger, sier Steinar Reiten, stortingsrepresentant fra KrF.  

Rederivirksomhet og investering i nye skip, ny teknologi eller nye innovasjoner er svært kapitalintensivt. Nærskipsfarten er et segment som tradisjonelt opererer med lave marginer og små kapitalbeholdninger. Tilgang på kapital er derfor helt avgjørende for vekst og videre utvikling i dette segmentet. Etter finanskrisen i 2008 strammet banker og finansinstitusjoner inn på sine krav til soliditet og inntjening på de prosjektene de er villige til å finansiere.

Med en midlertidig toppfinansieringsordning for skip i nærskipsfart gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge AS får rederiene tilgang på finansiering og sikkerhet utover de ordinære kravene til egenkapital. Ordningen skal gjennomføres til markedsmessige vilkår, herunder markedsrente, slik at staten i utgangspunktet ikke vil ha andre kostnader enn det som er nødvendig for å administrere ordningen.