Solvang ASA skal bygge verdens første karbonfangstanlegg ombord i et skip - og det skjer ombord i gasstankeren «Clipper Eris».

709 millioner kroner til utslippsfri maritim transport

En rekke fartøy og ladeløsninger for utslippsfri maritim transport får hele 709 millioner kroner i støtte av Enova. Fartøyene varierer fra fullelektrisk til skip drevet av ammoniakk og hydrogen. Hensikten med støtten er å styrke bruken av nullutslippsteknologi på sjøen, heter det i en pressemelding.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ønsker en raskere innfasing av nullutslippsteknologi i maritim transport. Det gjelder både teknologier for bruk av hydrogenbaserte energibærere og særlige innovative elektrifiseringskonsepter av fartøy. Enova støtter de som går foran og nå vil vi øke og framskynde utvikling og bruk av ny og innovativ teknologi som muliggjør utslippsfri maritim transport, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i meldingen. 

Fartøyene som får støtte, varierer fra fullelektrisk hurtiggående personbåt for oppdrettsnæringen til containerskip drevet av ammoniakk og videre til det som trolig er verdens første skip for karbonfangst og lagring. 

klima og miljøminister Espen Barth Eide

- Verdens energisystemer må bli utslippsfrie dersom vi skal lykkes med å nå målene vi har satt oss i Parisavtalen. For skipsfartens del krever dette at vi tar i bruk nye teknologier og bærekraftige nullutslippsdrivstoff. Prosjektene Enova støtter gir et viktig bidrag til dette. Her dekkes hele bredden fra etterspørsel, distribusjon og bruk av hydrogen og ammoniakk, utvikling av teknologi for CO2-fangst om bord på skip, helelektrisk drift av skip samt ladeanlegg til disse, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). 

Karbonfangst om bord i skip 

Solvang ASA skal gjennomføre en fullskala pilotering av CO2-fangst om bord i gasstankeren «Clipper Eris». Prosjektet er et samarbeid mellom Solvang ASA som rederi og eier av skipet, Wärtsilä Moss som teknologileverandør og SINTEF som forskningsinstitusjon. Prosjektet vil benytte aminrenseteknologi for å fange 70 % av CO2en i eksosgassen på skipet, og demonstrere en hel kjede for håndtering av CO2 inkludert flytendegjøring og lagring om bord i skipet. Teknologien skal piloteres om bord i fartøyet over to år mens det er i normal kommersiell drift. Om pilotprosjektet lykkes, har Solvang ønske om å installere teknologien på fem skip som er bestilt for levering i 2026-2027, og dermed bidra til rask videre spredning av teknologien. 

- Karbonfangst satt sammen med eksisterende renseteknologi er en betydelig snarvei til dekarbonisering av verdens deep-sea flåte, og står frem som en av de mer lovende løsningene for fremtidens skip. Med støtte fra Enova er det mulig å få satt i gang pilotprosjektet ombord på skipet og få teste både teknologi og verdikjede, sier Edvin Endresen, CEO i Solvang ASA. 

Helelektrisk sjørute fra sør til nord

ASKO Maritime AS utreder å bygge helelektrisk fremdriftssystem i to nye identiske containerskip (ro/ro skip) som skal gå i en nyopprettet nullutslipps sjørute i forlengelsen av Nordlandsbanen fra Bodø til Tromsø med et stop underveis.

I dag transporteres godset med lastebiler som går på fossilt drivstoff. Sjøruten er tenkt å være en del av et bærekraftig transportnettverk som binder Nord-Norge og Sør-Norge sammen. Skipet skal driftes med batteri og landstrøm. For å få en helelektrisk sjørute er det planlagt installert et batteri på 25 MWh, som er vesentlig større enn batteripakker som er installert i skip i verden i dag. Skipet vil ha behov for en ladeeffekt på 6 MW, og det er planlagt å bygge likestrøms ladeanlegg i Bodø havn, Rødskjær havn (Harstad) og Tromsø havn med MCS som ladestandard. 

- ASKO Maritime AS utreder å bygge to RoCon helelektriske fartøy og det er for tidlig å si om og når dette realiseres, men en beslutning om å gå videre i prosessen eller ikke vil tas neste året. Med støtte fra ENOVA er vi et skritt nærmere og prosjektet fortsetter detaljprosjektering for å få logistikk, tekniske og økonomi forutsetninger på plass. Viktigst av alt er at vi får vareeiere, speditører og transportører med oss på laget for å lykkes med omstillingen til en grønnere transport kjede med bane og sjøtransport knyttet sammen som en viktig forutsetning. Etablering av sjøruten vil redusere veitransporten til korte strekninger mellom havner og destinasjoner, det legger forholdene til rette for å benytte batterielektriske biler på veitransport forutsatt at ladeinfrastruktur kommer på plass, sier Kai Just Olsen, administrerende direktør i ASKO Maritime AS. 

- Dette kan bli det viktige vippepunktet i den videre utviklingen av Nye Bodøterminalen og grønne godskorridorer i Arktis. Vi går nå i gang med å utrede lading til ASKO Maritimes elektriske fartøy for godstransport Bodø-Tromsø. Bodø strategiske plassering gjør at vi er et multimodalt knutepunkt der bane, vei, og luftfart møter havet, sier Rakel Hunstad, daglig leder i Fjuel Bodø AS. 

Fullelektrisk hurtiggående personbåt 

Enova gir i tillegg 7,3 mNOK i støtte til Moen Marin som skal bygge en fullelektrisk hurtiggående personbåt for oppdrettsnæringen. Under reelle driftsforhold skal Moen Marin utvikle, bygge og demonstrere en utslippsfri båt til personaltransport, med Pascal Technologies innovative skrogløsning og fullelektrisk drivlinje. Pascal Technologies skrogløsning baserer seg på luftputeprinsippet. Dette fungerer ved at en vifte trykksetter et avgrenset område i fartøyets skrog, som dermed løftes ut av vannet for å redusere skrogmotstanden. Sammenlignet med et konvensjonelt skrog gir dette 30-50 % mindre energiforbruk i høye hastigheter, noe som muliggjør helelektrifisering av mindre, hurtiggående fartøyer. 

To hydrogendrevne containerskip 

Viasea Shipping AS får til sammen 171,8 mNOK i støtte for å anskaffe to hydrogendrevne containerskip. Skipene skal benytte en kombinasjon av hydrogen-forbrenningsmotor, dieselelektrisk motor, batteripakke og rotorseil. I tillegg vil en rekke energieffektiviseringstiltak ta ned energibehovet med mer enn 30% for å redusere det totale drivstoffbehovet. Ved ferdigstilling i 2026 vil skipene settes inn i Viaseas eksisterende rute mellom Norge og Nord-Europa. Skipenes størrelse og distansen for ruten tilsier at én last hydrogen ikke vil rekke til hele rundturen. Når hydrogen blir tilgjengelig andre steder langs ruta vil skipene kunne driftes kun med hydrogen. Ved hydrogen- og dieseldrift vil skipet ha 76 % lavere CO2-utslipp enn et tilsvarende dieseldrevet skip. Med 100 % hydrogendrift vil skipet operere utslippsfritt. 

To fartøy og bunkringsløsning 

To andre prosjekt får støtte denne runden; North Sea Container Line, sammen med Yara Clean Ammonia, skal bygge et containerskip som er drevet av ammoniakk med en batteripakke på 250 kWh og mulighet for landstrøm.

Rederiet Viridis Bulk Carriers AS skal skaffe seg to nye lasteskip med en dødvektkapasitet på 4 700 tonn. Skipene er identiske og skal driftes med ammoniakk. Fartøyene skal benyttes i et logistikk-system for bulktransport som er utviklet i Pilot-E prosjektet «FlexBulk – NH3 Power» sammen med blant annet åtte vareeiere. Skipene vil etter planen være i drift fra slutten av 2025.

Fra venstre: Espen Nordstrøm (Viridis), Peder Jarlsby (Viridis), André Risholm (Viridis), Espen Barth Eide (klima- og miljøminister) og Nils Kristian Nakstad (Enova)

Prosjektene vil benytte en tilknyttet bunkringsløsning for ammoniakk, utviklet av Azane Fuel Solutions i samarbeid med Yara Clean Ammonia som også har fått Enova støtte. Bunkringsenheten vil være en del av et planlagt bunkringsinfrastruktur nettverk som vil være nødvendig for at skipsredere og vareeiere skal kunne velge ammoniakk som drivstoff.

- Tilskuddene fra Enova gjør at vi kan begynne å realisere våre planer for Viridis Bulk Carriers og Azane Fuel Solutions – bygge en flåte av ammoniakkdrevne bulkskip for å dekarbonisere europeisk nærskipsfart med et tilhørende bunkringsnettverk» sier André Risholm, Medgründer og styremedlem i Viridis Bulk Carriers og Azane Fuel Solutions.

- Vi er takknemlig for støtten Enova tildeler prosjektene vi utvikler med våre partnere. Midlene tar oss et steg nærmere å få realisert prosjektene og til å utvikle en utslippsfri maritim sektor, sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia.