Debatt:

80 prosent av skipsfartsnasjonene har innført nasjonale arbeidsvilkår, når er det Norges tur, sier Hans Sande i Sjøoffisersforbundet. Foto: Helge Martin Markussen.

- Støtter Redningsselskapets bekymringer

Forslaget fra Sjøfartsdirektoratet om å overføre ansvaret for det obligatoriske småbåtregisteret fra Redningsselskapet til Sjøfartsdirektoratet har satt i gang en diskusjon som berører alle som bryr seg om trygghet til sjøs. Redningsselskapet varsler at inntektstapet på 34 millioner kroner vil få konsekvenser i forhold til deres evne å opprettholde kapasiteten på Sjøredningstjenesten

Publisert Sist oppdatert

Redningsselskapet, en institusjon med en lang historie som beskytter sjøfarende langs vår kyst, har uttrykt dyp bekymring for de mulige konsekvensene av denne endringen, da skal vi lytte. 

Organisasjonen er i stor grad avhengig av inntektene fra tjenester som det obligatoriske småbåtregisteret for å finansiere sitt livreddende arbeid og sikre kystens sikkerhet.

Norsk Sjøoffisersforbund støtter deres bekymringer og stiller spørsmål ved logikken bak å flytte tjenesten fra Redningsselskapet hvis det skulle resultere i mindre redningskapasitet langs vår kyst.

Som sjøkaptein og leder for Norsk Sjøoffisersforbund, føler jeg det er min plikt å belyse denne problemstillingen og etterlyse en nøye vurdering av konsekvensene. Redningsselskapet har i mange tiår vært en sikkerhetsgaranti for dem som trenger hjelp til sjøs, og en trygghet for de som ferdes langs kysten vår. 

Å svekke deres økonomiske grunnlag vil mulig true vår felles målsetting om at ingen liv skal gå tapt på sjøen.

Jeg retter derfor en oppfordring til regjeringen om å kompensere Redningsselskapet for inntektene de vil miste som følge av overføringen av småbåtregisteret til Sjøfartsdirektoratet. 

Sjøsikkerhet og beredskap er en felles interesse og ansvar som vi alle må prioritere. Å opprettholde en sterk og effektiv sjøredningskapasitet og tjeneste langs hele vår kyst er ingen bagatell. 

La oss sammen sikre at de som ferdes på sjøen, uavhengig av båtstørrelse, kan føle seg trygge.