Fremtidens fiskefartøy

DNV lanserer nå et konsept for hvordan fremtidens fiskefartøy kan se ut. Her står effektiv drift, bærekraft, sikkerhet, miljø og flerbruksmuligheter sentralt.

Publisert

Utenom fiskesesongen kan fartøyet brukes i kysttransport eller offshorevirksomhet, til oljevernberedskap, som serviceskip for offshore vindmølleparker, ja, det kan til og med designes for å produsere kraft og rent vann for nødsituasjoner f eks etter naturkatastrofer, noe som antas være aktuelt for mange land. Men først og fremst er dette en fiskebåt.

Å være fisker er et yrke med lange tradisjoner, og det er en av verdens eldste industrier. Men det er også en industri som står overfor store utfordringer. Å være fisker har aldri vært enkelt, langt til havs i røff sjø og med varierende arbeidsforhold. Mange liv går tapt hvert år. I tillegg kommer varierende priser og kvoter. Til tross for mange lands innsats for bærekraftig fiske, ser vi stadig beskyldninger om uansvarlig og ulovlig fiske. Og oppå det hele har vi klimatrusselen. Fiskeriene er en viktig industri; 90 millioner tonn fisk fanges årlig, og industrien står for 16% av verdens totale inntak av proteiner.
Med dette som bakteppe har DNV tatt utgangspunkt i teknologi som vil være tilgjengelig innen 2015 og utviklet et konseptskip som viser hvordan fremtidens fiskefartøy kan se ut.
–Vi har kalt konseptskipet Catchy, sier Kay Erik Stokke som presenterte konseptet i Ålesund i dag. Han er til daglig sjef for DNVs rådgivningstjenester i Ålesund. – Konseptskipet fanger opp de utfordringene vi ser i forhold til flerbruksmuligheter, energieffektivitet, bedre arbeidsforhold ombord og sikkerhet for fiskerne.
Catchy er designet for fiske med snurpenot og for pelagisk tråling, det vil si tråling som ikke er i kontakt med og skader sjøbunnen. For å kunne utnytte ledig tid mellom fiskesesongene er det lagt inn flerbruksmuligheter slik at rederen får flere ben å stå på. Fartøyet kan brukes i offshorevirksomheten til f eks mini-ubåter og til utstyr for å inspisere og reparere rørledninger. Fartøyet har god plass på dekket til oppsamlingstanker for oljesøl slik at det kan gå inn som en del av oljevernberedskapen. Mange offshore vindmølleparker er nå under planlegging verden over, og Catchy kan gå inn som en del av service-flåten for vindmølleparkene. Det er også lagt inn at fartøyet kan produsere kraft og rent vann. Dette betyr at det kan spille en viktig rolle etter naturkatastrofer som orkaner og tsunamier. Andre områder fartøyet kan brukes til er innenfor marin forskning og kartlegging, innsamling av avfall til havs etc.
Renere drivstoff
Fartøyet går på LNG – flytende naturgass. Dette er til nå lite brukt i fiskeriflåten som normalt bruker dieselolje. Fartøy som går på LNG har betydelig reduserte utslipp av helseskadelig SOx og NOx, og i tillegg er CO2-utslippene redusert i forhold til ved drift med vanlig diesel. Dessuten forventes LNG å være rimeligere enn diesel om vi ser fremover i tid. Et annet viktig forhold er at båter som går på LNG tilfredsstiller alle kommende myndighetskrav til utslipp. Det har vært skepsis i forhold til bunkringsmuligheter, men DNV har tro på at nødvendige infrastruktur vil komme, og mye vil være på plass innen 2015.
En annen bekymring har vært om det er plass ombord for LNG-tanker, og dette er også løst i Catchy.
–Vi har brukt firkantede tanker i aluminium for å utnytte volumet ombord optimalt. Med disse tankene har man drivstoff for to ukers drift. Ved kombinasjon med diesel økes rekkevidden til fire uker. Forøvrig har det vært viktig for oss å få til bedret sikkerhet- og komfort for de som jobber ombord. Skroget er utformet slik at fartøyet skjærer gjennom bølgene i stedet for å ri på dem. Dette gir økt komfort, men også sparte driftsutgifter, avslutter Kay Erik Stokke.