Sveaas krev erstatning etter plan om restrukturering av offshore-reiarlaget

Christen Sveaas, eigar av Kistefos AS, krev ei ekstraordinær generalforsamling i Solstad Offshore.

Publisert

Bakgrunnen er ein omfattande restruktureringsplan der Aker har ei sentral rolle.

Til E24 har Sveaas gått hardt ut mot Aker. 

- Dette er ein av dei mest grisete transaksjonane me har sett på Oslo Børs.

I ei børsmelding torsdag skriv styret i Solstad Offshore ASA (SOFF) at dei har motteke eit brev frå Kistefos AS der dei ber styret kalla inn ei generalforsamling, for å vedta at selskapet skal fremja erstatningskrav mot følgjande partar: 

Styremedlemma og administrerande direktør i SOFF, Aker Capital AS, styreleiar i Aker Capital AS, administrerande direktør i Aker Capital ASAMSC, styreleiar i AMSC, administrerande direktør i AMSC og potensielt Solstad NewCo AS.

Erstatningskravet mot partane handlar om tap påført av SOFF som følgje av transaksjonane annonsert av selskapet i ei børsmelding datert 23.oktober, der Solstad annonserte restruktureringsavtalen. 

I korte trekk handlar erstatningssøksmålet mot styret om forskjellsbehandling av aksjonærar.

Restruktureringsplanen i korte trekk:

• Aker vil bidra med minimum 2,25 milliarder kroner i eigenkapital i eit nytt selskap etablert ("Solstad NewCo") under SOFF

• AMSC vil bidra med 100 prosent av aksjane i eininga som eig CSV-en Normand Maximus verdsatt til 1,0 milliarder kroner mot å motta nye aksjar i Solstad NewCo

• Aksjonærar i SOFF vil bli tilbydd å teikna nye aksjar i Solstad NewCo til å hente inn et bruttoproveny på 750 millioner kroner

• Nytt flåtelån på 9,7 milliarder kroner teikna av DNB og Eksfin

• Eit villkår for restruktureringa er at Maximus Limited samtykker i en forlenginga av løpetiden til Maximus-restkravet knytta til CSV Normand Maximus tilsvarande løpetiden på dei nye kredittfasilitetane.

• Maximus gjenværende krav er underlagt noverande og potensielle framtidige rettssaker mellom tredjepartsbankar og ein tidligere aksjonær i leigegivaren. Det restrukturering forutsetter er at Maximus Limited gjev Solstad Shipholding rett til å kjøpe kravet til nedsatte verdier, avhengig av at slik(e) rettstvist(er) vert avgjort til fordel for bankane, og dermed etablert dei som ubestridet interessent i Maximus-restkravet.

Kistefos AS foreslår at generalforsamlinga skal vedta at Solstad Offshore og/eller deira datterselskap skal fremja krav om tilbakebetaling av urettmessige utdelingar motteke som følgje av dei nemnde transaksjonane, står det i børsmeldinga. 

Vidare foreslår Kistefos at det skal veljast eit varastyre for selskapet, som tek på seg førebuingane, innlevering og behandling av kravet, den juridiske saksbehandlinga, og at generalforsamlinga vedteke visse tilleggprosedyrar instruksjonar i behandlinga av kravet. 

Kistefos AS eig 5,16 prosent av aksjane i selskapet. Følgjeleg er styret plikta til å kalla inn til ei generalforsamling slik at generalforsamlinga kan stemma over forslaget til Kistefos.