Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Foto: Norges Rederiforbundet.

- Styrker satsingen på grønn skipsfart

– Etter vår vurdering har regjeringen funnet en forsvarlig balanse i den makroøkonomiske innretningen av statsbudsjettet for 2020. Vi har imidlertid klare forventninger til at regjeringen følger nøye med på, og er klar til raskt å kunne agere dersom vi ser en negativ utvikling i internasjonal økonomi, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund om statsbudsjettet som ble lagt frem mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen tegner et positivt bilde av utviklingen i norsk økonomi. Det er imidlertid grunn til å minne om at Norge, som en liten og åpen økonomi, er svært sårbar for den internasjonale utviklingen. Storbritannias uttreden av EU er fortsatt uavklart. En «hard Brexit» vil kunne skape svært store utfordringer i forholdet til en av våre viktigste handelspartnere, skriver Rederiforbundet på egne sider.

Handelskrigen mellom USA og Kina legger en demper på veksten i verdensøkonomien. En ytterligere forverring av handelskrigen vil også kunne ramme norsk økonomi. Den maritime delen av leverandørkjeden til offshorenæringen preges fortsatt av lav lønnsomhet med mange skip i opplag og krevende kapitaltilgang. Samlet sett er det viktig at regjeringen har høy beredskap for en forverring av de økonomiske vekstutsiktene fremover.

Satsing på forskning og innovasjon

Det er positivt at regjeringen styrker satsingen på grønn skipsfart. Norges Rederiforbund har en visjon om at norsk skipsfart ikke skal ha miljøskadelige utslipp til sjø eller luft.

- For å lykkes, må det satses kraftig på innovasjon og utvikling av null- og lavutslippsteknologi. På dette området har den maritime klyngen i Norge store muligheter til å utvikle teknologi og løsninger som både reduserer utslipp fra våre egne skip og som vil bli etterspurt av verden rundt oss, skriver de videre.

At regjeringen bevilger 55 mill. kroner til utviklingen av Ocean Space Centre er et viktig første steg på veien mot realisering av et verdensledende kompetansesenter for havnæringene. Dette er et viktig bidrag for å sikre at Norge kan opprettholde en ledende rolle innen havbaserte næringer og lykkes i overgangen til nullutslipp-samfunnet.
- For å lykkes i overgangen til nullutslippssamfunnet må næring, akademia og politikk spille på lag. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å bruke fremtidige budsjett som et enda tydeligere virkemiddel for å realisere stadig høyere klimaambisjoner, sier Solberg.

Norsk olje- og gassindustri er verdensledende i å utvikle avansert teknologi og bygge ut kompliserte prosjekter på store havdyp. Å anvende denne teknologien i andre og grønne prosjekter, kan gi store muligheter for eksport av norsk ekspertise og kunnskap i mange år fremover. 

Fra land til sjø

Sjøtransporten er den soleklart mest energieffektive og klimavennlige transportformen. Overføring av gods fra vei- til sjøtransport vil redusere klimautslippene tilsvarende 40-70 %. Regjeringen bevilger 50 millioner kroner til insentivordningen for godsoverføring fra land til sjø.

- Ordningen sto i fare for å bli avviklet, og vi er glade for at regjeringen med dette viderefører en ordning som styrker sjøtransportens konkurransekraft og stimulerer til at en større andel av godset kan fraktes sjøveien. Det vil gi mindre klimautslipp og vil også bidra til mindre trafikk og slitasje på veiene.

Formueskatten

Norsk maritim næring er kjennetegnet av et svært høyt innslag av norsk privateid kapital. Skattleggingen av formue rammer i dag særlig norsk, privat, arbeidende kapital. Regjeringen har gitt klare løfter om å redusere skatten på formue.

- Vi hadde derfor forventet at regjeringen fortsatte nedtrappingen av skatt på arbeidende kapital for å sikre verdiskaping og innovasjon. Dessverre er statsbudsjettet for 2020 et hvileskjær på dette området, sier Solberg.