Innlegg:

Illustrasjon: Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er et viktig verdiskapingsprosjekt for landet

Stad-tunnelen er et viktig tiltak for bedret sjøsikkerhet, økt godsoverføring og næringsutvikling langs kysten. Ringvirkningene av den vil også komme hele nasjonen til gode, skriver Næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene, Linn Therese Skår Hosteland i dette innlegget.

Oslopressen legger frem at Stad-tunnelen kan bli ett kuttprosjekt når statsbudsjettet skal forhandles i høst. Men akkurat dette prosjektet bør absolutt ikke ligge på forhandlingsbordet. Her må Regjeringen og Stortinget holde stand.

Stortinget (inkludert regjeringspartiene) vedtok seinest i fjor at Norge skal bygge verdens første skipstunnel på Stadlandet, som trolig er det mest værutsatte og krevende havstykket vi har på norskekysten. Kråkenes fyr, like sør for Stad, er også værstasjonen med flest stormdøgn i året. Kombinasjonen av vind, strøm og bølger gjør det til et krevende område å ferdes i.

Vi i Kystrederiene organiserer i dag over 200 rederier. Disse rederiene operer i stor grad under norsk flagg og trafikkerer norskekysten daglig. Flåten omfatter alt fra tradisjonelle bulkfartøy og containerskip til brønnbåter, og sysselsetter rundt 6000 sjøfolk.

En temperaturmåler blant Kystrederienes medlemmer før sommeren, viser at hele 80 % vil nytte tunnelen på regulær basis. De øvrige 20% har fartøy som ikke egner seg, eller har ikke ruter/seilingsmønster forbi Stad, gjerne av naturlige årsaker.

Noe som er svært gledelig i omstillingstiden vi står midt oppi, er at tunnelen er også er et klimatiltak, i tillegg til at den gir muligheter for næringslivet lokalt og godstransporten nasjonalt. Beregninger fra Kongsberg Gruppen viser blant annet at skipene vil oppnå betydelige klimagass-reduksjoner ved å bruke tunnelen, ettersom belastningen på fartøyet og energiforbruket på skipene går ned.

Stad-tunnelen handler om sikkerhet, om å knyte sammen regionene, sikre fremkommeligheten til transporten, samt bidra til en bærekraftig næringslivsutvikling, som også kommer nasjonen til gode.

Bevilgningene til sjøtransport innenfor samferdselsbudsjettet er på omtrent 2% av totalen – resten går til flytransport, vei og jernbane, samtidig står sjøtransporten for 80 % av godstransporten langs kysten. Ambisjonene om utvikling av havnæringene og grønn omstilling av skipsfarten er grunnleggende for vekst innenfor maritim næring. Det er også er tverrpolitisk enighet om at mer av godset skal gå sjøveien.

Hos oss er det derfor ingen tvil. Stad tunnelen er viktig for kysten, den er viktig for Norge og den må realiseres nå!