Hindrer utvikling av renseteknologi

Ragnar-Fr. Selstad, eier og leder av Mecmar AS på Os er hellig overbevist om at ammoniakk er det mest effektive stoffet å bruke i rensing av NOx-utslipp fra hurtiggående skip. Foto: RUNE BERENTSEN/bt.no
Sjøfartsdirektoratet nekter å godkjenne ammoniakk som rensemiddel mot NOx-utslipp fra hurtigbåter.

– Ammoniakk er det mest effektive og beste reduksjonsmiddel for NOx-utslipp som er å oppdrive, sier eieren av Os-bedriften Mecmar AS, Ragnar-Fr. Selstad til Bt.no.

Bedriften har i 14 år produsert renseanlegg for skip, vesentlig hurtiggående marinefartøyer.

Godkjenner kun urea
-Våre erfaringer og kunnskaper viser klart at ammoniakk er det beste å bruke, og ved riktig behandling er ikke denne gassen farligere enn urea som Sjøfartsdirektoratet anbefaler til bruk som reduksjonsmiddel, sier Selstad.

Han viser blant annet til en risikoanalyse som Nordnorsk Skipskonsult AS har laget for Hurtigruten ASA

Narvik-rederiet ønsker å bestille renseutstyr fra Mecmar, basert på ammoniakk som Sjøfartsdirektoratet har nektet rederiet å benytte. De godkjenner kun urea. Det er inngått en foreløpig avtale om utvikling av renseutstyr tilpasset de enkelte fartøyene.

I et brev til Hurtigruten ASA fokuserer direktoratet på det Selstad ser som bagatellmessige feil og mangler i risikoanalysen.

Hurtigruten ASA på sin side skriver i brev til Sjøfartsdirektoratet at bruk av urea vil medføre betydelig økning i vekt på hurtigbåtene og dermed økt bunkersforbruk, noe som igjen gir et dårlige miljøregnskap.

God sikkerhet
– Med bakgrunn i vår reviderte risikoanalyse mener vi sikkerheten til passasjerer og mannskap er godt ivaretatt. Vi ber derfor Sjøfartsdirektoratet revurdere forbudet av ammoniakk om bord på hurtiggående passasjerfartøyer, skriver Hurtigruten ASA i brev til Sjøfartsdirektoratet.

Søknaden gjelder de to hurtigbåtene MS «Salten» og MS «Steigtind» som rederiet vil bygge om for å redusere utslippene.

Daglig leder av Maritimt Forum Bergensregionen, Atle Kvamme, henstiller i en henvendelse 18. juni i år til daværende sjøfartsdirektør Rune Teisrud, daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen og nåværende miljøvernminister Erik Solheim om at Sjøfartsdirektoratet sammen med aktørene finner løsninger som medfører at ny miljøvennlig teknologi tas i bruk.

Norges skal være i fronten
I henvendelsen pekes det på stor politisk enighet i Norge om at vi her i landet skal være i front på miljøsiden.

-Når en nyskapende bedrift som Mecmar og en stor bruker som Hurtigruten ASA sammen ønsker å gå i gang med tiltak som har stor miljøeffekt, bør det tilrettelegges for at dette kan utprøves, sier Atle Kvamme i brevet.

Det er ennå ikke kommet svar på henvendelsen som ble sendt 18. juni i år. Det har heller ikke lykkes Bergens Tidende å komme i kontakt med fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude for kommentar.

Støtte fra rederiforbundet
Også Norges Rederiforbund reagerer på Sjøfartsdirektoratets holdning i denne saken.

Direktør Terje C. Gløersen i Rederiforbundet ber Sjøfartsdirektoratet om å møte rederi og produsent med tanke på å gjennomgå risikoen direktoratet mener bruk av ammoniakk som rensemiddel fører til. Han ber også om at det arbeides videre for å kunne finne løsninger som gjør det mulig å benytte ammoniakk.

Fra direktoratets side pekes det på at ammoniakk er en meget giftig gass, den er sterkt etsende og spesielt skadelig for vannorganismer.

Direktoratet mener det vil være utfordringer med transport av ammoniakken fra produsent til kai, og fra kai over skutesiden og ved selve bruken.

DEL