Gode kvartalstall fra Farstad

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. inklusiv gevinst ved salg av skip på NOK 56,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 234,2 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 173,5 mill.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 616,6 mill. (NOK 536,8 mill. i samme periode i 2006). Inntektene inneholder gevinst ved salg av skip med NOK 56,0 mill. (ikke salg av skip i 3. kvartal 2006). Driftskostnadene for perioden ble NOK 295,6 mill. (NOK 237,7 mill.). Kostnadsøkningen skyldes bl.a. flere skip i flåten og økte mannskapskostnader. Presset i leverandørindustrien bidrar også til økte kostnader.
Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 234,2 mill. (NOK 226,6 mill.) etter at avskrivninger er utgiftsført med NOK 86,8 mill. (NOK 72,6 mill.). Netto finans ble negativ med NOK 38,4 mill. (negativ NOK 36,8 mill.). Det er i kvartalet realisert valutagevinst med NOK 5,7 mill. (gevinst NOK 33,1 mill.). Videre er det inntektsført urealisert valutagevinst på NOK 5,3 mill. (tap NOK 33,5 mill.) knyttet til endring i selskapets langsiktige forpliktelser i valuta. Resultat etter skatt ble NOK 173,5 mill. (NOK 186,5 mill.). Konsernets kontantstrøm i perioden er NOK 277,3 mill. mot NOK 295,9 mill. for samme periode i 2006.

Flåten/beskjeftigelse
PSV «Lady Elizabeth» (1983) og AHTS «Lady Margaret» (1993) ble solgt i 3. kvartal. Kjøperne av «Lady Margaret» overtok også Farstads joint-venture selskap i Nigeria. Dermed er selskapets engasjement i Nigeria avsluttet. Tidligere i år (1. kvartal) ble også «Far Crusader» (AHTS, 1983) og «Far Centurion» (AHTS, 1983) solgt. Disse salgene er viktige i arbeidet med å fornye selskapets flåte.
Selskapet har fått levert tre nye skip så langt i år, AHTS «Far Sound» (mars), PSV «Far Spirit» (mars) og AHTS «BOS Turquesa» (januar). Ytterligere to skip skulle ha vært levert i løpet av 3. kvartal. Forsinkelser hos byggeverft gjør at disse nå forventes levert i 4. kvartal.
Farstad har i kvartalet overtatt nybyggingskontrakt for en AHTS av typen UT712L som er under bygging ved Aker Yards Brevik. Skipet vil bli levert september 2008.
Selskapet har i 3. kvartal hatt to skip i spotmarkedet i Nordsjøen. Flåten for øvrig har hatt tilnærmet full beskjeftigelse med unntak av skip som har hatt verkstedsopphold i perioden. Spesielt har tre eldre skip i Østen vært lenge offhire i forbindelse med dokkinger.
Kontraktsdekningen for Farstad-flåten er for 4. kvartal 94 prosent og ca. 59 prosent for året 2008. Tallene inkluderer ikke befrakternes opsjoner til å forlenge enkelte kontrakter.

Marked
Styret skriver i kvartalsrapporten at det på verdensbasis er høy og økende etterspørsel etter supplyskip. Selv om spotmarket i Nordsjøen ikke har gitt det ratenivået som var forventet, er markedsbalansen fortsatt god. Den høye oljeprisen, oljeselskapenes fokusering på økt leteaktivitet, økt aktivitet subsea og en betydelig kontrahering av nye rigger gir gode fremtidsutsikter for etterspørselen etter supplyskip. Behov for utskifting av eldre tonnasje forsterker dette ytterligere. Imidlertid er det nå, med stort og smått, mer enn 700 supplyskip under bygging for levering i løpet av en tre-års periode og et stort antall nye aktører er på vei inn i næringen. Dette gir grunn til bekymring og det må forventes en korreksjon i markedet. De mange nybygg gir også næringen en utfordring med hensyn til bemanning, skriver styret i Farstad Shipping.

DEL