Den maritime bergensregionen – sentral i et fremtidig maritimt kunnskapsnav

Daglig leder i Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal, presiserer i denne artikkelen at regionen har et fantastisk maritimt næringsliv. Foto:Skipsrevyen
I kommentaren ”Bergen som sjøfartsby: Hva er egentlig problemet?” påstår Stig Ottesen at Maritimt Forum Bergensregionen og professor Torger Reve virvler opp masse støv og problemer om det maritime næringslivet i bergensregionen. Utgangspunkt for kommentaren er blant annet det åpne medlemsmøtet i Maritimt Forum Bergensregionen 1. oktober, samt en rekke avisartikler i Bergensavisen (BA). For å gi et mer nyansert bilde av det Maritimt Forum Bergensregionen og Torger Reve har satt fokus på, vil vi gjerne kommentere og presisere noen av påstandene i Ottesen sin kommentar.

(Link: ”Bergen som sjøfartsby: Hva er egentlig problemet?”)
Maritimt Forum Bergensregionen og Torger Reve har aldri fokusert på problemene og ”uføret” til det maritime næringslivet i regionen. Vi har fokusert på at regionen har et fantastisk maritimt næringsliv, og dermed et glimrende utgangspunkt for å styrke sin maritime posisjon både nasjonalt og internasjonalt. For å styrke denne posisjonen har vi også skissert noen utfordringer som det er fullt mulig å ta fatt i.

Professor Torger Reve har forsket mye på næringsklynger, og har sett på hvordan disse fungerer og sannsynligvis vil utvikle seg i fremtiden. Han mener blant annet at det vil utvikle seg globale kunnskapsnav hvor utdanning, forskning og kompetanse står i sentrum. Samhandling mellom disse områdene blir derfor svært viktig i fremtiden. Mange nasjoner i Asia, som på langt nær har samme maritime industri som Norge og Bergen, satser for fullt på å etablere en internasjonal maritim posisjon ved å være ledende innen utdanning og forskning. Reve ser for seg at Norge kan bli et maritimt kunnskapsnav, og at bergensregionen har mulighet til å ta en sentral posisjon. Regionen har et sterkt internasjonalt maritimt næringsliv, og kjernekompetansen er maritim drift og maritime operasjoner. Men det finnes dessverre ikke regionale utdannings- og forskningsmiljøer som støtter opp om denne kompetansen. Skal bergensregionen være en del av et internasjonalt kunnskapsnav, må vi utvikle disse kunnskapsmiljøene. Maritimt Forum Bergensregionen mener at regionen har et uutnyttet potensiale og det ønsker vi å benytte på beste måte.

Maritimt Forum Bergensregionen har tre fokusområder i sin strategi. Det første er synliggjøring. Bergen er den største skipsfartsbyen i Norden, men det er dessverre en godt bevart hemmelighet. Den maritime klyngen er komplett og internasjonal, men blir i mange sammenhenger ”glemt”. I flere offentlige rapporter er den maritime klyngen i bergensregionen ikke nevnt i det hele tatt. Dette må vi gjøre noe med. Skal vi bli mer synlig, må vi bevisst videreutvikle og fremheve de områdene hvor næringen har særlige fortrinn og er internasjonalt ledende, som for eksempel innen maritim drift, vedlikehold og operasjon. Ett av tiltakene vi arbeider med, er å etablere et maritimt kompetansesenter innen disse fagområdene. I denne prosessen samarbeider vi blant annet med andre sterke driftsmiljøer som NCE Subsea.

Maritim næring er en kunnskapsintensiv næring. Bedriftens kompetanse og utviklingen av denne er et avgjørende konkurransefortrinn, derfor er det viktig at bedriftene verdsetter og stimulerer utviklingen av kompetanse. Bergensregionen har maritim kompetanse i verdensklasse, både hos næringsaktørene og utdanningsinstitusjonene. I en kartlegging gjennomført sommeren 2009, i samarbeid med Business Region Bergen, fikk vi en oversikt over hvilke fagmiljøer ved utdanningsinstitusjonene i Bergen som har relevans for den maritime næringen. Vi ble gledelig overrasket. Det finnes betydelig maritim kompetanse, og vi har blant annet ledende miljøer innen maritim HMS, ledelse, medisin, logistikk, økonomi, finans og IKT. Men vi mangler en rekke utdanningsløp og synlige karriereveier som naturlig kan knyttes opp mot industrien i regionen. Vårt neste satsingsområde er derfor maritim utdanning og forskning. Vi har snakket om å etablere et ”Maritimt college”, det betyr ikke at vi skal bygge en ny bygning eller en ny institusjon, men at vi skal lage et konsept som kan synliggjøre de maritime utdannings- og karrieremulighetene på en bedre måte. Vårt mål er å etablere samarbeidsprosjekter på tvers av utdanningsinstitusjonene, for eksempel et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Universitetet om en maritim master/sivilingeniørgrad. Slike samarbeidsprosjekter er utdanningsinstitusjonene og næringen positiv til. Et tettere samarbeid mellom sivile institusjoner og Sjøkrigsskolen er også mulig. Når det gjelder akademisk høyere utdanning i nautikk og maskin, så skulle vi gjerne sett at bergensregionen hadde et slikt tilbud. Regionen har utmerkede institusjoner i Bergen Maritime og Sjøkrigsskolen, men ingen sivil akademisk utdannelse innen maritime yrker. Vi har heller ingen umiddelbare planer om å konkurrere med de fire andre maritime høyskolene i landet.

Norge står overfor store kunnskapsutfordringer i maritim sektor. For å stimulere til mer maritim forskning er prosjektet ”Global Maritime Knowledge Hub” etablert. Dette er et samarbeid mellom Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Nettverk. Målet er å etablere 20 gaveprofessorater som er finansiert av private aktører. Staten bidrar med 25 prosent i tillegg til det som private aktører gir. Det er viktig å presisere at dette initiativet er etablert av næringen selv – med Norges Rederiforbund i spissen. Bergens Rederiforening er også positivt til prosjektet og vurdere å gå i bresjen for et professorat ved en av regionens utdanningsinstitusjoner. Det er ikke bare rederier som kan bidra; verft, utstyrsprodusenter og andre maritime aktører kan også støtte opp om prosjektet. Dette vil være et løft for hele den maritime klyngen. Andre byer og regioner har fått på plass flere professorater, og nå arbeider vi for at bergensregionen også skal bli med. For å få det til, trenger vi en engasjert og synlig næring, samt en eller flere frontfigurer som kan vise vei. Det er dette som omtales med begrepet høvding.
Det tredje området Maritimt Forum Bergensregionen satser mye på, er myndighetskontakt. Skal vi få gjennomslag for våre mål og tiltak, må vi synliggjøre de aktivt overfor regionale og sentrale politikere og myndigheter. Det arbeidet er vi også godt i gang med.

En av grunnene til at Norge er blitt en maritim stormakt, er fordi vi har en næring som har vært meget dyktig til å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse, enten i samarbeid med kunder og marked eller med sterke FoU-miljøer. Slik har det også vært i bergensregionen. Kompetanse er en avgjørende faktor for bedrifters overlevelsesevne, og skal regionen befeste sin maritime posisjon, må vi styrke de regionale kunnskapsmiljøene. Fordelen med bergensregionen er at vi har både en sterk næring og sterke utdanningsinstitusjoner. Nøkkelen ligger i et tettere samarbeid mellom disse miljøene.

Hogne Haugsdal
19. oktober 2009

DEL