Debatt: 

- Skal vi nå våre ambisjoner om å være ledende på energiløsningene en dekarbonisert verden trenger, så haster det med å få gode reguleringer og rammebetingelser på plass. Verden venter ikke på Norge, og vi bør ikke bli akterutseilt av Brussel.

Norge kan lede verden mot utslippsfri skipsfart

Norge har satt standarden for veien mot nullutslipp fra veitrafikken. Nå kan vi gjøre det samme på sjøen med en ny, bærekraftig norsk løsning.

Publisert

Skipsfartens globale utslipp anslås å være rundt 1000 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Svimlende mengder. Dessverre viser prognosene at utslippene vil doble seg innen 2050. 

I juli skjerpet den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sine klimamål. Deres nye strategi krever at internasjonal skipsfart skal nå netto nullutslipp av klimagasser i 2050. Dette er i tråd med Norges Rederiforbunds mål om å være klimanøytrale innen 2050, i tråd med FNs klimamål. 

Eksisterende tiltak som reduserer utslippene fra skipsfarten, er ikke tilstrekkelig. Skal målene nås trenger vi utslippsfrie drivstoffalternativer. Elektriske båter fungerer på kortere distanser, men ikke for havgående skip. 

Her kommer ren ammoniakk inn i bildet. 

Ammoniakk som drivstoff er en lovende og realistisk løsning for å sikre utslippskutt både i offshoresektoren og i andre skipssegmenter. Ammoniakk tar liten plass sammenlignet med andre løsninger, og det eksisterer allerede en global infrastruktur. 

Flere motorprodusenter er klare med den første rene ammoniakkmotoren for skip innen kort tid. I skrivende stund pågår ombyggingen av et norsk offshoreskip for å kunne bruke ammoniakk. Og i Tyskland kommer det signaler fra rederiforbundet om at de ønsker grønn omstilling – så lenge tilgangen til drivstoff er god og forutsigbar. Ammoniakk peker seg også ut som en skalerbar løsning for større havgående fartøy.

Det er i Stavangerregionen en betydelig aktivitet innen offshore shipping. Blant annet vil viktige aktører som Equinor og Aker BP være avhengige av tilgang på nye lav- og nullutslippsdrivstoff fra effektive bunkringsalternativ.

Derfor går flere energiaktører som Equinor, Yara, Altera Infrastructure, DNV, Amon Maritime og Azane Fuel Solutions sammen om et pilotprosjekt i Grønt Skipsfartsprogram for å kartlegge hvordan ren, lavutslipps ammoniakk kan anvendes av den norske offshore-flåten i Stavangerregionen. 

Et nordisk bunkringsnettverk kan bli en realitet. Prosjektet bygger videre på Yara og Azane Fuel Solutions sitt samarbeid siden 2021 i Grønn Plattform. Situasjonen minner om første fase i utbyggingen av ladestasjoner for el-biler. 

Det forventes en enorm vekst i etterspørselen etter ammoniakk. Beregninger viser at det kan være snakk om 182 millioner tonn årlig innen 2050. Yara distribuerer allerede rundt en fjerdedel av verdens totale ammoniakkeksport. 

Som en sjøfartsnasjon med stort hjemmemarked har Norge en god mulighet til å ta en ledende posisjon i utvikling av nullutslippsløsninger for skipsfarten. Norge har en stor verdikjede for skipsfart bestående av alt fra verft til utstyrs- og teknologibedrifter, og dette er et konkurransefortrinn som fortjener økt oppmerksomhet fra Regjeringen i det grønne skiftet.

Den allerede store norske offshore-flåten vil vokse i takt med utbygging av havvind-turbiner – det tar seg dårlig ut om supplybåtene går på fossilt drivstoff. Dersom vi legger opp til at hele flåten bruker ren ammoniakk eller andre lav- eller nullutslippsdrivstoff, skapes et betydelig hjemmemarked. 

Det er på høy tid at Regjeringen innfrir sine egne løfter på dette området. Hurdalsplattformen signaliserer krav om nullutslippsfartøy fra 2030, og i budsjettenigheten med SV ble det vedtatt at regjeringen i løpet av 2023 skal fremme krav om lavutslipp til offshorefartøy med sikte på innføring fra 2025, og nullutslipp fra 2029. Vi ønsker velkommen et slikt krav for offshore-båter. Men samtidig som vi stiller krav må vi ta grep som gjør det mulig å innfri dem.

Miljøorganisasjonen Zero peker på muligheten for såkalte differansekontrakter hvor det offentlige utjevner prisforskjellen mellom ammoniakk og fossilt drivstoff i en overgangsfase. Disse, i tillegg til andre virkemidler for å sikre en rask og robust omstilling av norsk skipsfart, kan finansieres gjennom de økte inntektene som generes når skipsfarten nå blir en del av EUs ETS-system. 

Gjennom et solid hjemmemarked bygger Norge verdifull kompetanse på infrastruktur, produksjon og anvendelse for fremtidens skipsfart. 

Med ren ammoniakk har Norge potensial til å bidra til enorme utslippskutt samtidig som vi kaprer markedsandeler globalt. Vi kan være med på å redusere enorme utslipp på verdensbasis, skape en ny eksportnæring og samtidig styrke Norges historiske rolle som en ledende skipsfartsnasjon.

I disse dager iverksetter EU flere tiltak for å redusere utslipp fra skipsfarten. Initiativet kalles FuelEUMaritime og innebærer et kvotesystem som vil gjøre det stadig dyrere å bruke fossilt brennstoff. Målet er å tvinge frem grønne, utslippsfrie alternativer for at EU skal oppnå at utslippene reduseres med 2 % innen 2025 og 80% innen 2050. 

Skal vi nå våre ambisjoner om å være ledende på energiløsningene en dekarbonisert verden trenger, så haster det med å få gode reguleringer og rammebetingelser på plass. Verden venter ikke på Norge, og vi bør ikke bli akterutseilt av Brussel.