Det nye systemet består av autonome ubåter, autonome overflatefarkoster og bemannede støttefartøyer.

Moderne førerløse mineryddere til Sjøforsvaret

– Nå starter arbeidet med å bytte ut dagens minerydderfartøyer med nye autonome systemer. Vi setter av midler i statsbudsjettet for neste år for å utvide driften av minerydderfartøyene og forberede innfasing av de førerløse farkostene som er utviklet av FFI, Forsvaret og Kongsberg Gruppen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Det er viktig for Forsvaret å kunne detektere og uskadeliggjøre miner og sprenglegemer i havet. Kapasiteten er viktig for å kunne seile egne fartøyer, men også for at Norge kan motta allierte forsterkninger. De siste årene har det også vært økt oppmerksomhet rundt beskyttelse av kritisk infrastruktur på havbunnen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 36 millioner kroner i neste års budsjett. Midlene skal brukes til å utvide driften av minerydderfartøyene og forberede innfasing av fremtidig maritim minemottiltakskapabilitet.

Miljøvennlig og mer selvstendig autonome systemer

Sjøforsvaret har ønsket at jobben kan gjøres uten at personell må inn i det minelagte området, når Forsvaret anskaffer nytt utstyr for å rydde sjøminer. FFI har utviklet teknologi som gjør at rydding kan utføres med autonome systemer som samvirker effektivt med resten av den maritime styrken. De er utstyrt med nye avanserte systemer for deteksjon og uskadeliggjøring av sjøminer. Systemet danner grunnlag for å kunne innføre flere autonome systemer i Forsvaret.

Fartøyene får hybrid fremdrift, og kan kjøre rent elektrisk i visse operasjoner. Det gjør at de blir vanskeligere å oppdage, og at de har lavere utslipp. FFI sine foreløpige beregninger viser at CO2-utslippene fra systemet tilsvarer mindre enn 10 % av utslippene fra tilsvarende kapasitet på tradisjonelle mineryddingsfartøy.

– Teknologier som for eksempel stordata, kunstig intelligens, autonomi, romteknologi, hypersonisk teknologi og kvanteteknologi vil bli viktig for norsk sikkerhet og forsvarsevne framover. Evnen til å ramme undersjøisk infrastruktur gir særlig grunn til uro. Derfor er det viktig at forsvarssektoren utvikler og tar i bruk ny teknologi, slik som autonome fartøyer, sier forsvarsministeren.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) startet en konseptstudie allerede i 2010. Siden 2015 har FFI jobbet med teknologiutvikling for det nye systemet sammen med Sjøforsvaret, Forsvarsmateriell og norske teknologibedrifter.

– Hovedhensikten med systemet er å finne og uskadeliggjøre miner uten å dra personell inn i det minelagte området, forklarer forskningsleder Morten Nakjem.

Systemet består av autonome ubåter, ASVer (autonome overflatefartøyer) og bemannede støttefartøyer.

  • Ubåtene kartlegger havbunnen autonomt med avanserte sensorer.
  • ASV-ene trekker minesveip som i dag trekkes av store bemannede båter.
  • Operasjonen styres fra et bemannet støttefartøy. Herfra kan man sette ut fjernstyrte farkoster for å uskadeliggjøre miner.
  • Systemet kan også opereres fra land.

Både støttefartøyene og de autonome båtene får hybrid fremdrift, og kan kjøre rent elektrisk i visse operasjoner. Dette gjør at de blir vanskeligere å oppdage for minene, og har lavere utslipp. FFI har beregnet CO2 utslippene fra systemet til ca. 1/12 av tilsvarende kapasitet basert på tradisjonelle mineryddingsfartøy.

Løsningen er basert på hyllevarekomponenter og FFI-utviklet teknologi. Systemet er modulært og skalerbart, det vil si at det kan bygges ut og utvides med nye farkoster og ny teknologi ved behov.

– Takket være arbeidet som er gjort siden 2010, har vi klart å realisere et konsept for en langt lavere kostnad enn vi kjenner fra tilsvarende anskaffelser internasjonalt, sier forskningssjef Håkon Storli Andersen ved FFI.

– Forskning og utvikling (FoU) sees ofte på som en utgift. Dette prosjektet viser at FoU i en tidlig fase av materiellanskaffelser er en investering som gir avkastning.

Viktig for forsvaret å få dette til

FFIs jobb nå blir å overføre teknologi og autonomi til Kongsberg og annen industri, og bidra til å gjøre systemet klar til operativ bruk.

Andersen mener anskaffelsen danner grunnlag for å innføre autonome, modulære systemer også i andre deler av Forsvaret.

– Derfor er det ekstremt viktig at Forsvaret lykkes med anskaffelse og operasjonalisering av nytt maritimt minemottiltakssystem, sier han.

Det gjennomføres dessuten to tiltak innen eiendom, bygg og anlegg (EBA) på Haakonsvern og Ramsund.

Kongsberggruppen er valgt som hovedleverandør til anskaffelsen som har en total kostnadsramme for materiellanskaffelsen på 4 412 millioner kroner.