Gå til innhold
Annonse

Finansministeren har presentert sitt forslag for neste år. Mens Sjømannsforbundet setter sin lit til KrF noterer andre både skuffelser og stabile rammevilkår. 

Annonse

I følge Nærings – og fiskeridepartmentets forslag til Statsbudsjettet 2019 legges det opp til endring i forskriften som tillater Color Line å flagge om til NIS. – Nå er det opp til Stortinget å forhindre at flere hundre arbeidsplasser ofres. Opposisjonen er fremdeles imot, så her blir viktig hva KrF havner på, uttaler forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund på forbundets hjemmesider.

Mye omtalte Stad Skipstunell får ingenting i neste års statsbudsjett. Grønt Kystfartsprogram får en tildeling på 7 millioner kroner for utvikling av hybrid – og nullutslippsløninger. Enova tildeles også 3 milliarder kroner, en økning på 344 millioner, hvor grønn skipsfart nevnes spesifikt. 

Det foreslås en bevilning til Kystverket på  2 608,6 millioner kroner, som i følge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet er en økning i bevilgningen på 2,8 prosent. 

For å sikre tryggheten til sjøs foreslår regjeringen en satsning på 40 millioner kroner for å innhente vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinnretninger.

Harald Victor Hove, Maritime Bergen. Foto: Maritime Bergen
Harald Victor Hove, Maritime Bergen. Foto: Maritime Bergen
Harald Solberg, Rederiforbundet. Foto: Rederiforbundet
Harald Solberg, Rederiforbundet. Foto: Rederiforbundet

Skuffet over godsoverføring

Til Kystverkets tilskuddsordning for å flytte gods fra vei til sjø foreslår regjeringen å sette av 77,4 millioner kroner, i 2018 delte Kystverket ut rett i overkant av 70 millioner til slike tiltak.  Til tilskuddsordningen for havnesamarbeid foreslås en bevilning på 10,9 millioner kroner, i tillegg til 50 millioner til en ny tilskuddsordning for investeringer i miljøvennlige og effektive havner. 

– Regjeringen viser noe vilje, men vi i Maritime Bergen mener at det er et sprik mellom mål og tiltak i budsjettforslaget. Sjøtransporten blir ikke tilstrekkelig prioritert. Det blir litt for smått med støtte til et formål som alle er enige om vil gi oss mindre utslipp, færre ulykker og bedre miljø, uttaler Harald Victor Hove, leder i Maritime Bergen på foreningens hjemmesider.

Rederiforbundet uttrykker også skuffelse over satsingen på godsoverflytting på sine hjemmesider: – Dette er et steg i riktig retning. Men i forslaget til statsbudsjett for 2019 skuffer regjeringen i sin satsing på sin helhetlige satsing på gods fra land til sjø. I Nasjonal Transportplan var det indikert en større satsing på dette området. Sjøtransport er den mest klimavennlige transportformen og styrking av sjøfartens konkurranseevne vil være et viktig bidrag til å løse våre logistikk- og klimautfordringer, sier administrerende direktør Harald Solberg.

Fortsatt CO2-avgift på LNG 

Av elementer som forblir uendret uttrykker Hove i Maritime Bergen skuffelse over at CO2-avgiften på LNG ikke er fjernet, samtidig som han er positiv til at sentrale rammevilkår som refusjonsordningen for norsk sjøfolk og rederiskatteordningen blir stående. 

Til Senter for oljevern og marint miljø foreslås en bevilning på 27,3 millioner. Senteret skal blant annet bidra på Norges vegne til den internasjonale Our Oceans-konferansen i Oslo i 2019.

Av andre maritime poster i Statsbudsjettet kan nevnes 37,5 millioner til et forskningstokt i Antarktis, 400 millioner til bekjempelse av havplast og 30 millioner kroner til tildekking av ubåt-vraket utenfor Fedje, for å forhindre fremtidig kvikksølvforurensing. 

Annonse