Gå til innhold
Annonse
Statsminister Erna Solberg. Foto: Helge Martin Markussen
Statsminister Erna Solberg. Foto: Helge Martin Markussen

Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. Torsdag lanserte regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.

Annonse

- Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt. Slik bidrar vi til vekst og arbeidsplasser langs hele kysten, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP) og Dag-Inge Ullstein (KrF) la hun fram en handlingsplan for grønn skipsfart i dag.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Norge er ledende i verden på grønn skipsfart. I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I tillegg til tiltakene innenfor de ulike fartøyskategoriene er det allerede innført en rekke virkemidler som er relevante for alle fartøy. Enova, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og NOx-fondet støtter utvikling av ny teknologi og utbygging av nødvendig infrastruktur.

Sentrale forslag i den nye handlingsplanen:

  • Arbeide videre med økonomiske støtteordninger til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud. Det skal også tas hensyn til kostnadsøkninger som følger av at fylkeskommunene har stilt krav om lav- og nullutslippsløsninger ferge- og hurtigbåtsamband i revisjoner av inntektssystemet for fylkeskommunene.
  • Stimulere til økt etterspørsel etter grønne transportløsninger til sjøs. Regjeringen vil invitere næringen til å drøfte en mulig intensjonsavtale om miljøvennlig flåtefornyelse for lasteskip.
  • Vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy i oljenæringen og for servicefartøy i havbruksnæringen.
  • Mål om utslippsfrie havner der det ligger til rette for det innen 2030.
  • Vurdere å etablere en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i norske registre (NIS og NOR).

Siden 2015 har Enova tildelt over 1,6 mrd. til skipsprosjekter hvorav 1,5 mrd. har omfattet fartøy med batteri og ladeanlegg for lav- eller nullutslippsfartøy som benytter batteriteknologi. Enova har støttet fartøy og prosjekter i de fleste segmenter av maritim transport. I tillegg har Enova bidratt til en konkurransebasert utbygging av landstrøm i norske havner med om lag 500 mill. kroner innenfor den samme perioden.

CO2-avgift, redusert elavgift og miljødifferensierte havnevederlag gjør også de grønne løsningene mer lønnsomme.

– Energinasjonen Norge er med på å bygge framtidens grønne skipsfart. Næringen er i gang med å ta i bruk forsyningsfartøy med løsninger som reduserer utslippene. Dette er løsninger som bruk av naturgass som drivstoff og bruk av batteripakker. For å styrke denne utviklingen, skal vi nå vurdere om det er hensiktsmessig å innføre krav om om null-og lavutslippsløsninger for nye driftsfartøy, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.

– Vi trenger en omlegging til grønn skipsfart over hele verden for å nå temperaturmålene i Paris-avtalen og bærekraftsmålene.  Vi vil styrke samarbeidet med FNs sjøfartsorganisasjon IMO om støtte til utviklingsland for å hindre havforurensing og redusere klimagassutslipp fra skip, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Hele handlingsplanen kan leses her

Annonse