Gå til innhold
Annonse
Hogne Haugsdal, leder av Maritimt Forum Bergensregionen.
Hogne Haugsdal, leder av Maritimt Forum Bergensregionen.
Annonse

– Som en av de største sjøfartsbyene i Europa, bør Bergen snarest sette seg som mål å etablere et eget maritimt universitet. Næringen har stort behov for godt utdannet arbeidskraft og skal Bergen forsterke sin posisjon som sjøfartsby, må utdanning og forskning prioriteres langt sterkere.

Det sier nyansatt leder for Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal til Skipsrevyen. I sin nye jobb har han ambisjoner å gjøre skipsfartsbyen Bergen langt mer synlig både nasjonalt og internasjonalt.
– Bergen er Norges desidert største sjøfartsby, faktisk dobbelst så stor som Oslo. I dag omsetter næringen i vår region for hele 80 milliarder kroner og sysselsetter mer enn 30.000 mennesker. Næringen er nest størst etter offshore-næringen. Vi har et unikt utgangspunkt, men skal Bergen befeste og utvikle sin maritime posisjon, må aktørene gå sammen og jobbe for en bredere og større satsing, sier Haugsdal.

Nye visjoner
Maritimt Forum Bergensregionen samler i dag vel 100 medlemsbedrifter. Medlemsmassen inkluderer alt fra mindre foretak til noen av verdens største rederier og tekniske utstyrsleverandører. Etter oppstarten i 1995 har interesseorganisasjonen vokst jevnt, men ennå er potensialet stort for å samle hele næringen under en paraply.
– Utfordringen ligger i å synliggjøre betydningen av bransjen som næringsklynge og å vise at samarbeid gir styrke. Mitt mål er å samle flest mulig bedrifter og organisasjoner som jobber innenfor den maritime klyngen, det gjelder både utdanningssektoren, det offentlige, Sjøforsvaret, rederiene, verftene, utstyrsleverandørene, bank, forsikring og finans. Sammen skal vi jobbe for næringens beste, vi skal sette oss høye mål og utforme noen visjoner for Bergen som sjøfartsby, poengterer Hogne Haugsdal.

Markedsføring
– Skipsfartsnæringen i Bergensregionen har lange tradisjoner og høye ambisjoner. De fleste vet at Bergen er en sjørfartsby, men jeg tror det er få som virkelig vet hvilke enorme verdier næringen skaper i vår region og for hele Norge. En viktig jobb for Maritimt Forum Bergensregionen er derfor synliggjøring og markedsføring av hele den maritime klyngen.
– En viktig del av dette arbeidet er å bevisstgjøre næringen selv. Samtidig må offentlige myndigheter, politiske miljøer og den generelle opinion få større kunnskap om hvilken tungvekter næringen i Bergensregionen faktisk er, både nasjonalt og internasjonalt, understreker Hogne Haugsdal.

Rekruttering
I likhet med mange andre bransjer sliter også skipsfartsnæringen med å rekruttere kvalifisert personell, det gjelder både til maritime yrker på sjøen og til mer tekniske yrker på land. Gode tider i bransjen har ført til høy etterspørsel av blant annet ingeniører.
– I Maritimt Forum Bergensregionen har vi hatt et spesielt høyt fokus på rekruttering og utdanning, og målrettede kampanjer de siste årene har gitt resultater. I år var det rekordmange søkere til maritime høyskoler og videregående skoler i Bergen. Men jeg skulle ønsket at utdannings- og forskningstilbudet innenfor maritim næring var større, bredere og mer samlet. De tilbudene som finnes i dag er bra, men jeg mener at byen mangler et helhetlig tilbud innenfor maritim utdanning og forskning. Mitt ønske er at alle aktører i Bergen samler seg i et stort kompetansemiljø, kall det gjerne et nasjonalt kompetansesenter eller et maritimt universitet. For å si det sånn, synes jeg det er rart at Bergen ikke har et slikt samlet kompetansemiljø allerede. Nå vil det maritime miljøet bli ytterligere styrket ved at Sjøforsvaret samler alle sine aktiviteter i Bergen, også utdanning. Vi er verdens femte største sjøfartsnasjon, og da bør nasjonen ha et stort maritimt kompetansemiljø. Bergen er selvsagt et helt naturlig stedsvalg, forsikrer Hogne Haugsdal.

Grønn skipsfart
Lederen for Maritimt Forum Bergensregionen ser også store muligheter for Bergen som ledende innen ”grønn” skipsfart.
–Norsk skipsfart har en nullvisjon i forhold til utslipp av miljøskadelige stoffer til sjø og luft. Selv om skipstrafikken relativt sett ikke er verstingen i klassen, er utfordringene for næringen store. Men næringen har allerede kommet langt, og med stadig strengere nasjonalt- og internasjonalt regelverk for utslipp av gasser og spillvannn og skroting av eldre skip, tvinger det seg frem ny teknologi og nye satsingsområder. Bergen, med sine 628 registrerte skip over 100 dødvektstonn, bør kunne ta en lederrolle innenfor dette området. Bergensregionen bør ha som mål å være den ledende shipping- og teknologileverandøren for en ”grønn” skipsfart. Med dagens sterke internasjonale fokus på miljø, er det ikke tvil om at en slik sasting ville styrke den maritime sektoren i vår region betydlig, sier lederen for Maritimt Forum Bergensregionen, Hogne Haugsdal, til slutt.

Annonse