Gå til innhold
Annonse

Fortsatt vekst for maritime bedrifter på Haugalandet

Illustrasjon: Maritimt Forum
Illustrasjon: Maritimt Forum

Den årlige rapporten som ser på vilkårene for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er klar, og den viser at pilene fortsatt peker oppover for bedriftene i regionen. 

Annonse

Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2019 var kr. 48,74 milliarder. Dette er en vekst fra 2018 på kr. 4,73 milliarder. Dersom vi sammenligner med 2016, er veksten i omsetning på kr. 8,95 milliarder, eller 22,5 prosent.

- Vi kan konkludere med at den brå nedgangen fra toppen som ble nådd forut for offshorekrisen, er snudd, men at vi ennå ikke er på «all time high», heter det i rapporten.

I dette bildet skal man også være klar over at oljeselskaper og operatører har kuttet egne kostnader ved å presse sine underleverandører til lavere priser. Mange av disse underleverandørene er respondenter i denne undersøkelsen. Prisreduksjonene gir derfor utslag i så vel omsetningstallene som fortjenestemarginer.

Verdt å notere seg er at  bedriftene forventer at 10,6 % av omsetningen vil være rettet mot offshore vind i 2020.

Sverre Meling jr., daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, er forfatter av rapporten. Foto Maritimt Forum
Sverre Meling jr., daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, er forfatter av rapporten. Foto Maritimt Forum

Verftene gjør det best

Verftene er det som kommer best ut i undersøkelsen. Samlet omsetning i 2019 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 15,73 milliarder kroner. Av dette gjaldt kr. 13,5 milliarder offshorerettet verftsvirksomhet, inklusive landbaserte olje- og gassanlegg, mens kr. 2,23 milliarder skrev seg fra skipsbygging og reparasjon. 

- Med dette har verftene nær tatt igjen omsetningssvikten knyttet til offshorekrisen. Kontraktsmassen oppgis til kr. 29,6 milliarder. Ved utgangen av 2018 var den på kr. 28,4 milliarder, kan man lese i rapporten. 

Dette ligger over den samlede kontraktsmassen som ble innrapportert i 2017.

Svakt opp for rederiene 

For rederiene i regionen var samlet omsetning i 2019 kr. 23,07 milliarder, en svak oppgang fra året før. Offshorerederiene sliter fortsatt, både med ratenivået og gjeldsbyrden, men antall kontraktsinngåelser har økt, også langsiktige kontrakter. Samtidig er det vekst innenfor havvind. 

Rederiene melder at de har 13 skip i ordre med samlet kontraktsverdi kr. 15,2 milliarder. Alle disse skipene skal bygges i utlandet. I fjor var tilsvarende tall 16 skip i ordre for kr. 9,62 milliarder.

I fjor på denne tiden eide og/eller drev rederiene 368 skip. Nå er antallet 358 etter salg av en del offshoretonnasje. 181 av skipene har norsk flagg mot 175 i fjor.

Sysselsetting 

Samlet antall sysselsatte i 2019 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 17.091 personer (årsverk). Dette er en oppgang på 154 personer fra 2019, eller 0,9 %. Bedriftene samlet melder om 468 nye arbeidsplasser i 2020 mot kun 4 forventede oppsigelser.

Samlet antall sysselsatte i 2019 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4.330 personer (årsverk). Det dreier seg om egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Økningen fra 2018 er på 145 årsverk.

Samlet antall sysselsatte i 2019 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 9.215 personer, en oppgang på 149 fra i fjor tilsvarende 1,6 %.

Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er samlet sett 3.546. Dette er 140 færre enn i fjor, en nedgang på 3,7 prosent.

Når det gjelder opplæringsstillinger er det en ubetydelig økning på 2 personer fra 2018 til 2019, fra 558 til 560. Det er fortsatt et stykke fra toppen, som ble nådd før offshorekrisen. I 2013 var antallet opplæringsstillinger 803.

Hva med 2020?

45,9 prosent av de som svarte på undersøkelsen sier at bedriften forventer at omsetningen i 2020 kommer til å bli god, altså tilsvarende nær året før. Den største andelen forventer imidlertid at omsetningen vil bli middels (54,1%). 

Når det gjelder forventet omsetning i 2020 svarer 36,5 % at de vil investere mer i 2020 enn i 2019. Bare 8,2 % tror investeringene i det kommende året vil bli lavere enn i 2019. 

I fjor meldte bedriftene at man hadde planer om 375 nyansettelser og 98 oppsigelser. Nå melder bedriftene at de ser for seg 468 nye arbeidsplasser mot 4 bortfall av arbeidsplasser. 

Netto gir dette muligheten for 187 flere nye arbeidsplasser i 2020 enn hva bedriftene så for seg ved inngangen til 2019

Annonse