Debatt: 

Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.

Hvordan styrke arbeidsmiljøet innen sjøfart

Innen gods- og persontransport til sjøs er over en tredjedel av sykefraværet relatert til jobben. Arbeidsmiljøverktøyet ‘En bra dag på jobb’ hjelper ledere og ansatte til å samarbeide om å kartlegge utfordringer på arbeidsplassen og tiltak som kan hjelpe.

Publisert

Ifølge forskning er de viktigste utfordringene i bransjen organisatoriske endringer, liten mulighet til å påvirke arbeidet, risiko for skader og ulykker, ugunstig arbeidstid, og å bli utsatt for støy, vibrasjoner, røyk, eksos og kjemikalier.

I intervjuer som Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har gjort med ledere, tillitsvalgte og verneombud innen gods- og persontransport til sjøs, trakk de spesielt frem endringsprosesser som kilde til stress og usikkerhet. Mer enn en tredjedel av ansatte som jobber i sjøfart oppga i 2019 at de hadde opplevd omorganisering, nedbemanning og jobbusikkerhet det siste året. 

Endringer på godt og vondt

Sara Skilbred Fjeld er kommunikasjonsrådgiver ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Endringer og omstillinger kan skape hodebry for mange. Omorganiseringer kan innebære endrede arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, endringer i organisasjonens struktur, hvem man jobber med, eller hvem man jobber for. 

En positiv konsekvens kan være at arbeidet blir bedre tilrettelagt for arbeidstakerne. For den enkelte virksomheten kan omstillinger bidra til at ressursene blir brukt mer effektivt, slik at verdiskapningen øker. Samtidig vet vi fra forskning at ansatte kan oppleve økt arbeidsmengde, større uforutsigbarhet, mindre selvbestemmelse og økt jobbusikkerhet.

Men arbeidsplasser som klarer å gjennomføre omorganiseringer på en god måte, kan forebygge mye stress, usikkerhet og sykefravær. For å lykkes med endringsprosesser er det viktig med god dialog og informasjonsdeling mellom ansatte og ledelsen. Men hvordan får man til det?

Et verktøy for bedre arbeidsmiljø

Statens arbeidsmiljøinstitutt har utviklet verktøyet ‘En bra dag på jobb’ for å hjelpe ulike bransjer med å skape et bedre arbeidsmiljø. Nå har vi lansert verktøyet for gods- og persontransport til sjøs. Verktøyet er basert på forskning og gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljø. Ved hjelp av filmer og materiell som tar for seg de viktigste utfordringene i bransjen, samarbeider ansatte, ledere og tillitsvalgte om å kartlegge utfordringene på sin arbeidsplass. Deretter finner de passende tiltak.

"En bra dag på jobb":

Hittil har virksomheter i 19 bransjer tatt i bruk ‘En bra dag på jobb’, og nå finnes verktøyet også for dere som jobber innen gods- og persontransport til sjøs. 

Verktøyet er en del av IA-avtalens satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det består av filmer og plansjer som kan brukes av tillitsvalgte og vernetjeneste, som underlag for møter mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse. 

I fem korte filmer forteller forskere, ledere og ansatte om de viktigste utfordringene i bransjen og hvordan det er mulig å håndtere dem.

For at tiltakene skal treffe riktig, er det viktig å ha en felles forståelse av hva arbeidsmiljø er. Partene i arbeidslivet, det vil si de store arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har blitt enige om denne definisjonen: Arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidsplassen organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Det vil si hvordan vi utfører selve jobben og legger opp arbeidshverdagen. 

Godt arbeidsmiljø lønner seg

Å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet er en god investering som vil påvirke de ansattes motivasjon og helse, og bidra til å redusere sykefravær og frafall.

 Samtidig kan det øke både ansatte og lederes motivasjon, gi gode prestasjoner og bedre virksomhetens resultater. Med andre ord er det i alles interesse å sørge for et godt arbeidsmiljø.