Administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg. Arkivfoto

- Viktig satsing for renere hav

- For å ha et bærekraftig og levende hav i fremtiden er det viktig at vi finner gode løsninger for å hindre at mer søppel og plast ender opp i havet, uttaler administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen legger i revidert statsbudsjett opp til fortsatt stabile rammevilkår for maritim næring og tar viktige grep for økt innsats mot marin forsøpling. Plast og mikroplast i havet er et stadig økende problem, og hvert år ender åtte millioner tonn plast søppel i havet. Norges Rederiforbund skriver på sine nettsider at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett 2018 legger opp til å øke innsatsen mot marin forsøpling med 130 millioner kroner til totalt 280 millioner kroner for 2018. Solberg viser til at Norge har en unik mulighet til å komme opp med nye løsninger knyttet til rydding av plast og søppel i havet.

- Det er positivt at norske myndigheter tar en ledende rolle internasjonalt i kampen mot søppel i havet. Norge er ledende både på nyskapende maritime løsninger og avfallshåndtering. Vi har stor tro på at disse miljøene sammen kan utvikle teknologi som kan bidra til å rydde søppel fra havet. Slike løsninger kan bli en eksportvare for Norge, som skaper arbeidsplasser, verdier for samfunnet, og ikke minst et renere hav, sier Solberg.

Beholder CO2-avgift som gir økte CO2-utslipp
Regjeringen innførte CO2-avgift på LNG i statsbudsjettet for 2018. Avgiften skulle gi reduserte CO2-utslipp fra skipsfarten. Nå ligger det an til at det motsatte skjer. En ny beregning DNV GL har utført på vegne av Norges Rederiforbund viser at avgiften vil gi opptil 500 000 tonn i økte CO2-utslipp fra skipsfarten frem mot 2030. Det tilsvarer om lag den samlede CO2-reduksjonen som oppnås ved å elektrifisere hele den norske fergeflåten.

- Den nye CO2-avgiften på LNG straffer de som har satset på klima- og miljøteknologi i skipsfarten. Skip som har den beste tilgjengelige teknologien får en ekstraregning på to – tre millioner kroner i året med den nye avgiften. Det er skuffende dersom avgiftsendringen fra i fjor høst ikke reverseres nå som de negative konsekvensene er så tydelige, sier Solberg.

Stabile rammevilkår
Regjeringen øker GIEKs garantiramme for skipsbyggelån med to milliarder. Formålet med GIEKs byggelånsgarantiordning er å sikre at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen relevant virksomhet oppnår byggelån gjennom risikoavlastning for private banker.

Regjeringen viderefører også i revidert budsjett viktige maritime rammevilkår som rederiskatteordningen og refusjonsordningen for sjøfolk.

-I en usikker verden og krevende internasjonale markeder er det særlig viktig at regjeringen følger opp den maritime strategien og sikrer gode og forutsigbare maritime rammevilkår, sier Solberg.