Historisk miljøavtale vedtatt

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) har vedtatt sin reviderte klimastrategi. 

Publisert Sist oppdatert

Strategien krever at internasjonal skipsfart skal nå netto nullutslipp av klimagasser i 2050.

- Dette er en historisk avtale og IMO viser genuint lederskap ved å vedta et mål om netto- nullutslipp i 2050. IMO svarer med dette godt på oppfordringene fra industrien, som lenge har støttet høyere ambisjoner fra IMO når det gjelder reduksjon av skipsfartens klimagassutslipp. Det er viktig for hele den internasjonale næringen at det etableres like spilleregler for alle aktører. Når IMO nå forsterker ambisjonene, er dette både riktig og viktig. Lederskap fra IMO vil også være avgjørende for å unngå ytterligere regionalisering av reguleringer for internasjonal skipsfart.» sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund. 

IMOs opprinnelige klimastrategi ble vedtatt i 2018. Den satte et mål om å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart med minst 50 prosent innen 2050 sammenlignet med 2008. IMO har jobbet med å utvikle en revidert klimastrategi, som nå er vedtatt av IMOs miljøkomitémøte, skriver Norges Rederiforbund i en pressemelding.

I tillegg til målet om netto nullutslipp i 2050 ble medlemslandene enige om milepæler for utslippsreduksjon på 20 prosent i 2030, med ønsket er å jobbe mot 30 prosent. 

I 2040 skal tallet være 70 prosent, men næringen skal streve etter 80 prosent.

IMO har også vedtatt en tidsplan for utarbeidelse av nye tekniske og økonomiske tiltak for å sikre at skipsfarten når de nye klimamålene. Tidsplanen innebærer at de nye tiltakene skal vedtas i 2025 og tre i kraft i 2027.

- Norges Rederiforbund har lenge tatt til orde for en global avgift på utslipp fra internasjonal skipsfart gjennom IMO. Vi mener det vil være et effektivt og viktig verktøy for å redusere utslipp, bidra med finansiering for å redusere negative påvirkninger i utviklingsland og finansiere det grønne skiftet i skipsfarten. Det er positivt at IMO nå har vedtatt en detaljert tidsplan for utarbeidelse av nye tiltak for å kutte utslipp. Vi har ingen tid å miste, sier Solberg. 

I arbeidet med å få på plass en ny klimaavtale i IMO har norske myndigheter spilt en sentral rolle. 

- Vi vil anerkjenne norske myndigheters arbeid over mange år for å få på plass en ny klimastrategi i IMO. Norge har både vært en pådriver for en ambisiøs avtale og en brobygger mellom ulike land. Norge har ledet komiteen som har fremforhandlet den nye strategien og har dermed spilt en helt avgjørende rolle, sier Solberg.