De fleste lokale aktørene er negative til nullutslipp i verdensarvfjordene.

Mange høringssvar om nullutslipp i verdensarvfjordene

I 2018 vedtok et flertall på Stortinget at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie fra 2025. I juli i år sendte Sjøfartsdirektoratet et forslag til regelverk på høring, og nå er svarene klare. En av de som er mest misfornøyd er den avtroppende ordføreren i Aurland.

Publisert Sist oppdatert

- Klimagevinsten er beregnet til null. Tapene er lokalt uhåndterlig store, skriver Trygve B. Skjerdal i sitt høringssvar. 

Skjerdal mistet ordførervervet til Arbeiderpartiets Kjell Bøe Bjørgum etter valget i høst. 

Skjerdal kritiserer Sjøfartsdirektoratets prosess i forbindelse med arbeidet i sterke ordelag. Han påpeker at Klima- og miljødirektoratet i sitt oppdragsbrev ba om en prosess i samarbeid med eksplisitt lokale kommuner og havnemyndigheter. 

Han skriver videre at Aurland kommunes kontakt med direktoratet har vært avgrenset til to fellesmøter for alle involverte parter. Et oppstartsmøte på Teams i mai, og et ti minutters innlegg i plenum i Haugesund i august. Han påpeker han at Klima- og miljødirektoratet i sitt oppdragsbrev ba om en prosess i sam

- Døren til dere var deretter stengt til forslaget kom i posten i januar. Prosessen er ikke gjennomført som bestilt. Jeg fulgte den så tett som mulig i fjor, og den la ikke opp til lokal medvirkning. Og resultatet er ikke holdbart, skriver Trygve Skjerdal.

Han hevder videre at det som nå ligger på bordet, er i strid med Stortingets vedtak.

Null cruise i Stranda kommune

Havnesjefen i Stranda kommune, Rita Berstad Maraak, er ikke mindre bekymret for konsekvensene av et nullutslippskrav fra 2026. I sitt høringssvar skriver hun at konsekvensen av regelverket som er foreslått er at det vil være slutt på cruiseskip til Stranda kommune. 

- I Geiranger vil vedtaket ha en særlig alvorlig konsekvens for bosetting og arbeidsplasser, skriver hun.

Primært mener hun at man må utsette vedtaket om nullutslipp i verdensavfjorene til teknologi som bio, hydrogen og batteri er mer modent og tilgjengelig. 

- Det må ikke være et skille mellom biogass og flytende biodrivstoff, understreker hun. 

Berstad Maraak mener videre at Stortingets mål om en utslippsfri verdensarvfjord kan være mulig å oppnå dersom innseilingen til Sunnylvsfjorden til Hellesylt blir åpnet for Tier II skip. 

- Bygda Hellesylt ligger utenfor det geografiske verdensarvområdet, men slik forslaget ligger i “Endringsforskriften” blir innseilingen stengt.

Hun påpeker også at vegnettet og fergesamband, slik det er i dag, ikke er dimensjonert slik at gjestene kan flyttes over fra båt til bil eller buss. 

- Vi ser allerede i dag at 70-80 skip er flyttet til nærliggende havner og gjestene blir sendt med buss og bil på et sprengt vegnett - som absolutt ikke er dimensjonert for så stor trafikk.

Høyre sier nei

Heller ikke Aurland Høyre er spesielt imponert over forslaget som er lagt frem. I sitt høringssvar er de krystallklare på at forslaget må forkastes. 

- Klimagassutslipp er et globalt problem som må adresseres på egnet og rettferdig måte. Innføring av krav i miljøforskriften ny §12b som bare gjelder verdensarvfjordene kan ikke rettferdiggjøres. 

Bergen havn ligger langt unna verdensarvfjordene, men har også sendt et høringssvar. Der konkluderer de med at slik forslaget er lagt frem har det ikke hensiktsmessig innretning i forhold til mål om nullutslipp og bør utredes på nytt.

- Vi mener like rammevilkår er et bedre virkemiddel for å påvirke en bransje enn å gjennomføre et tiltak i et begrenset område der klimaeffekten totalt sett er liten, heter det.

Riksantikvaren på sin side støtter forslaget fullt ut. 

- Vi mener at dette vil medføre en reell miljøgevinst med stor virkning. Forslagene i denne utredningen om reelle tiltak vil føre til reduserte utslipp i verdensarvfjordene og vil på en bedre måte ivareta natur- og kulturmiljøverdier i verdensarvfjordene, heter det i deres tilsvar.

Sjøfartsdirektoratet kom i januar i år med et forslag om å tillate biogass i en overgangsperiode frem til 2035. Årsaken til dette var ifølge en pressemelding at biogass vurderes som klimanøytral fordi den ikke tilfører CO₂ som ikke allerede er en del av kretsløpet.

- Det har vært utfordrende å ivareta balansen mellom hensynet til klimaet og samtidig legge til rette for fortsatt cruiseanløp, uttalte underdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Henrikke Roald i meldingen.

Prosessen videre nå blir at man de neste ukene vil gå gjennom høringsinnspillene, og deretter sende en anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Av hensyn til sakens fremdrift vil en slik gjennomgang av innspillene skje så fort som mulig.

Alle høringssvarene kan leses her