HAR STARTET ARBEIDET: Avdelingsleder for regelverk og avtaler, Linda Bruås, og juridisk seniorrådgiver og prosjektleder, Henrikke Roald. Foto: Marit Nilsen, Sjøfartsdirektoratet

Nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026

Sjøfartsdirektoratet er i gang med arbeidet med å stille krav om nullutslipp for turistskip og ferger i verdensarvfjordene fra 2026.

Publisert Sist oppdatert

– Vi tar nå fatt på et spennende og viktig oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Oppdraget skal gjennomføres i god dialog med berørte aktører som vi ser fram til et godt samarbeid med, sier Linda Bruås, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Oppdraget er en bestilling fra Klima- og miljødepartementet (KLD), og frist for levering er satt til 31. desember 2022.

Direktoratet skal bygge arbeidet på tidligere utredninger og vurdere behov for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget ut fra status i teknologiutvikling og andre relevante forhold, eksempelvis lokale og næringsmessige forhold.

Skal sikre god dialog

Direktoratet er bedt om å vurdere de administrative og økonomiske konsekvensene innføring av kravene ventes å medføre, samt øvrige samfunnsmessige virkninger av kravene.

KLD har også bedt direktoratet om å se på tiltak som er relevante for å sikre verdensarvfjordene som anløpshavn for cruisebåter også etter 2026.

Milepæler:

  • Kunnskapsgrunnlag for teknologistatus er oppdatert: 15. juni 2022
  • Kunnskapsgrunnlaget for andre relevante forhold, slik som lokale og næringsmessige forhold, er oppdatert: 15. juni 2022
  • Konsekvensanalyse er gjennomført: 15. okt 2022
  • Relevante tiltak er identifisert: 15. okt 2022
  • Andre etater har fått gitt sine bidrag: 15. okt 2022
  • Forslag til høringsdokumenter og forskriftstekst er ferdig: 31. des 2022

Oppdraget skal gjennomføres i dialog med berørte aktører som kommuner og havnemyndigheter, gjennom etablering av en referansegruppe. Sjøfartsdirektoratet er også bedt om å involvere andre berørte etater i arbeidet.

Arbeidet er organisert som et prosjekt, og første fase består i å oppdatere kunnskapsgrunnlaget ut fra status i teknologiutvikling. Der vil Sjøfartsdirektoratets senter for innovasjon og ny maritim teknologi være sentralt.

Kunnskapsgrunnlaget for teknologistatus skal være klart 15. juni.

Inviterer til referansegruppe

Sjøfartsdirektoratet jobber nå med å etablere en referansegruppe, og oppfordrer relevante aktører til å ta kontakt med prosjektleder og juridisk seniorrådgiver Henrikke Roald på e-post innen 13. mai.

– Fristen for leveransen er satt til 31. desember. Vi er avhengige av at de som ønsker å bidra i prosessen, mobiliserer raskt, understreker Roald.

Direktoratet kommer tilbake til hvordan referansegruppen organiseres når det blir klart hvor mange som melder sin interesse.

Kunnskapsgrunnlaget for andre relevante forhold, eksempelvis lokale og næringsmessige forhold, må også oppdateres.

Referansegruppen vil i denne sammenheng bli brukt til å få informasjon og innspill. Det planlegges videre at vurderingen av administrative og økonomiske konsekvenser skal være ferdig innen 15. oktober.

Stortingets behandling av saken:

Stortinget behandlet representantforslag 23 S (2020-2021) om utsettelse av kravet om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026, jf. Innst. 251 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

Stortinget fattet samtidig to tilleggsvedtak den 25. februar 2021:

Stortinget ber regjeringen bidra til gjennomføring av tiltak initiert av lokale og regionale myndigheter, som reduserer utslipp i verdensarvfjordene (vedtak 690).

Stortinget ber regjeringen foreslå tiltak som sikrer verdensarvfjordene som anløpshavn for cruisebåter også etter 2026, blant annet ved at staten sikrer etablering av landstrøm i Flåm som planlagt innen 2022 (vedtak 691).