Utvider ordningen med 10 mrd. kroner

Illustrasjonsfoto
Den statlige ordningen for eksportfinansiering ble 2.desember foreslått utvidet med 10 milliarder kroner.

Regjeringen la 18. november 2011 frem Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering til Stortinget. I proposisjonen ble rammene for en permanent statlig eksporteringsfinansieringsordning i statlig regi presentert. I tillegg ble det foreslått å opprette en midlertidig overgangsordning. Formålet er å sikre et konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud og til norsk industri.

Regjeringen har i statsråd 2.desember fremmet Prop. 42 S (2011-2012) Endringer i Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering. Forslagene i Prop. 42 S (2011-2012) innebærer endringer og presiseringer av tidligere foreslåtte vedtak, og enkelte nye forslag til vedtak. De viktigste endringene er gjengitt nedenfor:

Overtakelse av lån med tidligere delutbetalinger:

I Prop. 34 S (2011-2012) er det foreslått for Stortinget at staten kan overta lån fra Eksportfinans som var utbetalt etter 18. november 2011 og frem til en overgangsordning er operativ. Dette ble gjort for at næringslivet ikke skal oppleve stopp i finansieringstilbudet før Stortinget har fattet de nødvendige vedtakene. I Prop. 42 S foreslår regjeringen at også lån som har hatt delutbetalinger før 18. november 2011 kan overtas i sin helhet, i den grad Eksportfinans av praktiske grunner finner det hensiktsmessig.

Overtakelse av lån som kommer til refinansiering:

I tiden fremover vil Eksportfinans ha flere lån som kommer til reforhandling av lånets rentemargin. I slike reforhandlinger er ikke partene forpliktet til å videreføre låneforholdet, slik at Eksportfinans kan kreve lånet innfridd. I Prop. 42 S (2011-2012) foreslår regjeringen at staten kan overta slike lån fra Eksportfinans dersom låntaker ikke finner alternativ finansiering. Dette medfører økt sikkerhet for Eksportfinans sine låntakere.

Tilsagn:

Det foreslås at det ikke settes en øvre ramme for tilsagn gitt fra staten for nye CIRR-kvalifiserte lån.

Som følge av ovennevnte endringer foreslår regjeringen å øke bevilgningen til den midlertidige statlige eksportfinansieringsordning med 10 mrd. kroner, fra 30 mrd. kroner til 40 mrd. kroner.

Eksportfinans vil fortsette å forvalte en betydelig portefølje av lån som er gitt tidligere, både lån gitt til CIRR-kvalifiserte prosjekter, og andre former for markedslån mange år fremover. Endringene som foreslås i denne proposisjonen endrer ikke på dette faktum.

DEL