Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund og Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

Digital kompetanse med operativ erfaring verdsettes høyest

Digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø er den kompetansen som verdsettes høyest både til vanns og til lands, viser en ny rapport fra Menon.

Rapporten fra Menon kartlegger maritim kompetanse i en digital fremtid blant rederier og sjøfolk. Der kom det tydelig frem at den kompetansen som verdsettes høyest, er digital kompetanse med operativ erfaring fra sjø.

- Når rederiene og den maritime klyngen på land etterspør digital kompetanse så er det for eksempel ikke programmering og generell IT kompetanse de søker. De vil først og fremst ha tak i sjøfolk som har operativ erfaring med ny teknologi om bord, uttaler Hans Sande i Norsk Sjøoffisersforbund og Harald Solberg i Norges Rederiforbund i en pressemelding.

Rapporten lanseres under Arendalsuka

- Dette stiller krav til rett kompetanse om bord og gir noen viktige føringer for utdanningsløpet for sjøfolk og etter-og videreutdanningstilbudet, sier Solberg og Sande.

Norges Rederiforbund og Norsk Sjøoffisersforbund vil lansere rapporten under Arendalsuka som skal være fra 15. til 19. august.

- Der vil vi også komme med noen konkrete tiltak som følger av de funnene, loves det.

Digitale kurs uten studiepoeng bør prioriteres

- Det er nødvendig å sikre at de som jobber om bord har kompetansen som kreves i en mer digital arbeidshverdag, sier de to maritime lederne.

Det kommer frem at de som arbeider på havet er mest opptatt av kurs som går digitalt og som er samlingsbasert. De er ikke så opptatt av om studiet gir studiepoeng.

- Praksisnære kurs uten studiepoeng bør derfor være kjernen i etter- og videreutdanningstilbudet for sjøfolk, mener Sande og Solberg.

Må legge til rette

20 prosent av de som arbeider på sjøen sier at de vil gå i land i løpet av den kommende tiårsperioden.

- Det er dermed viktig at den norske maritime klyngen legger til rette for slike arbeidsplasser hvis de vil beholde den maritime operative kompetansen i klyngen. Næringens attraktivitet blir viktig for å tiltrekke seg rett kompetanse, sier Sande og Solberg.

De påpeker at det er for få lærlinger og at rederiene har store problemer med å skaffe nødvendig kompetanse om bord.

- Samtidig ser vi at det offentlige vegrer seg for å opprette flere studieplasser for at utdanningen er for dyr. Dette blir å spare seg til fant, og skaper en ond sirkel. Utdanningsmyndighetene må forstå å legge bedre til rette for en næring i vekst. Det må satses på sjømannsyrket slik at yrket blir et attraktivt yrkesvalg for de unge, mener de.