Maritim Forskning:

Behov for kompetanse

«Ronja Nærøysund» ved Nærøysundbrua

Arbeidslivet er i kontinuerlig utvikling og endring. Samtidig er det stor rift om kvalifiserte arbeidere. Fleksible undervisningsopplegg og digitale løsninger gjør utdanning mer tilgjengelig for mennesker, uavhengig av bosted og livsfase.

Publisert

Den maritime næringen i Norge trenger flere sjøfolk. Den norske skipsflåten har stor etterspørsel etter både kapteiner og maskinister. I tillegg har havbruk seilt opp som en av Norges raskest voksende næringer, med et stort antall båter i drift. Her benyttes båter for daglig drift av anleggene, dedikerte servicefartøy og brønnbåter, i tillegg til fartøy for frakt av bl.a. fôr og ensilasje. Båtene blir stadig større, og krever med det større kompetanse til utløsning av riktige sertifikater. Dette gjelder både for dekksoffiserer og for maskinoffiserer. 

Med den store etterspørselen etter sjøfolk er det behov for etterutdanning av matroser og motormenn som er i arbeid, i tillegg til rekruttering av studenter direkte fra fagbrevet. Utfordringen her ligger i at behovene er ulike med tanke på hva, hvor, hvordan og når i livet det passer best å ta utdanning. 

Utdanningsleder for vårt utdanningsområde “Havrommet”, Kristin Sæther

En del av løsningen kan være bedre tilgang til desentralisert og fleksibel utdanning. Fleksible utdanningstilbud er en samlebetegnelse for ulike former for organisering av utdanning som gjør den mer tilgjengelig for mennesker som ikke kan studere fulltid ved campus/ studiested. Tilbudene kan være samlingsbaserte, modulbaserte, foregå på deltid, være nettbaserte eller desentraliserte. Mange studenter, også de som bor rett ved campus, kan ha nytte av fleksible undervisningsopplegg. Mange studietilbud utvikles derfor mot å være mer tilgjengelig for mennesker uavhengig av bosted og livsfase.

Overgang til fleksible maritime utdanninger

Ved Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF), Ytre Namdal, har en tatt denne utviklingen på alvor. I 2020 ble det første deltidsstudiet innen havbruk startet. Fra 2021 har studiestedet også tilbudt maskinistutdanning på ledelsesnivå som digitalt deltidsstudium med samlinger. Og fra høsten 2024 vil THYF Ytre Namdal også tilby Dekksoffiser på ledelsesnivå som digitalt deltidsstudium med samlinger.

Maskinoffisersutdanningen tilfredsstiller kravet til STCW. Studieplanen følger studieplan for Maskinoffiser på heltid ved THYF Trondheim, bare med halv progresjon. Sammen med nødvendig fartstid gir utdanningen grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 til 1, og dermed kvalifikasjon til å ha øverste ansvar for maskineri på skip av alle størrelser.

Maksinoffisersutdanningen har for heltidsstudenter en varighet på 2 år. Det innebærer at deltidsstudiet ved THYF Ytre Namdal er et 4-årig løp. Det sier seg selv at dette krever sterk motivasjon hos studentene. Student Cedrik Midtsund forteller at om man ikke er motivert for dette faller man lett av lasset. Det blir hektiske dager, noen sene kvelder, mye arbeid på frivakt om bord når man heller vil sove, og arbeid med innleveringer etter at barn er lagt for kvelden. Så lenge en er strukturert går det fint.

Erfaringer fra de første 3 årene tilbudet har eksistert, viser at studentene har en annen bakgrunn enn studenter som går på heltidsstudier. De fleste i studentgruppen er i jobb som motormann når de starter på studiene. Arbeidskrav og undervisning tar gjerne utgangspunkt i, og utnytter at studentene står i jobb og har noen års praksis. Teknologisk utvikling, digital omstilling, det grønne skiftet og annen omstilling gjør at arbeidsoppgaver og måten vi jobber på endrer seg. Kontinuerlig kompetanseutvikling i undervisningen er derfor også viktig. Midtsund viser til det positive med å ta skolen parallelt med jobb ved at studentene kan hele tiden ta med ny lærdom om bord, bruke det og trene på det i arbeidet, og kan ta med oss problemstillinger fra jobben til skolen og drøfte det der med faglærer og medstudenter. 

Utdanningen er ikke en lettvint utgave av vanlig heltidsstudium, kanskje snarere tvert imot. Det er krevende å studere ved siden av jobben. Samtidig viser erfaringene så langt at det kan være en fordel å ha god praktisk erfaring når en skal tilegne seg teori.

Gjennom de fire årene studiet varer, gjennomføres det til sammen 20 fysiske og digitale samlinger. De fysiske samlingene holdes på Rørvik. Men med fleksibiliteten ved hovedvekt på nett- og egenstudier, kommer studentene fra hele norskekysten. 

Studiet er tilpasset studenter i full jobb. Dette er en viktig forutsetning for mange av studentene. De har gjerne en grei jobb om bord i et skip, mange er etablerte og har tatt på seg forpliktelser på ulike områder. For mange er det ikke et alternativ å slutte å jobbe i 2 år for å studere, verken av hensyn til økonomi eller familie. Muligheten til å ta studier i kombinasjon med det etablerte livet gir den fleksibiliteten disse trenger.

Fra høsten 2024 vil THYF Ytre Namdal i tillegg dele studiet i et operativt nivå og et ledelsesnivå, slik at det er mulig å ta eksamen også etter halvgått løp. Dette kvalifiserer til å løse ut sertifikat klasse 4 når fartstidskravet er oppfylt. 

Tilrettelegging er viktig

Vi vet at det er stor mangel på offiserer på norske skip. Med dette tilbudet er det mulig for rederiene å beholde mannskap samtidig som kompetanse oppgraderes. Det burde være en vinn-vinn-situasjon for både mannskap og rederi. Likevel ser vi en utfordring med at det kan være vanskelig for studentene å få fri for å delta på enkelte samlinger. Studentene trenger innimellom å kunne bytte vakter eller avspasere, når det er samlinger med fysisk oppmøte på fagskolen. I tillegg er det greit å kunne delta på nettsamlinger og gjøre litt skolearbeid når man er om bord, enten på frivakt eller på vakt om det skulle passe. Tilpasning av skiftordning, tilrettelegging for digitale samlinger mens man er om bord ol. kan være tiltak som har stor betydning for studenten. 

Det kan synes som at rederiene ikke helt har sett verdien av deltidsstudiet enda. Studentene må i overveiende grad betale selv ved fysiske samlinger. Her tror vi rederiene kan være mer støttende for å bidra til kompetansehevingen. Gitt at offisersmangelen er stor, og at næringen trenger dette tilbudet, må rederiene legge til rette for at studentene skal kunne delta, både praktisk og økonomisk. 

Dekksoffiser på deltid 

THYF Ytre Namdal, som holder til på Rørvik, har over tid arbeidet for å også kunne tilby dekksoffisersutdanningen på deltid. Dette tilbudet vil gjelde fra høsten 2024, og vil også være delt i et operativt og et ledelsesnivå. Muligheten til fleksibilitet også for dekksoffiserer tror vi vil bli tatt godt imot av matroser som ønsker å stige i gradene. Dette er en unik mulighet for å bygge kompetanse samtidig med at de fortsetter å stå i jobben. Det er dermed en vinn-vinn-situasjon for både studenter/ mannskap og rederi, som har stort behov for å beholde sine fagarbeidere.

For THYF, Ytre Namdal betyr denne siste omleggingen en spesialisering innen nettbaserte studier. Studiestedet har drevet med maritim utdanning i mange år. Gjennom de siste årene er det gjennomført kompetanseheving blant lærerne på digital undervisning, og studiestedet har opparbeidet god erfaring med nettbaserte studier. Undervisningsopplegg, øvinger, oppgavetyper og eksamen er godt tilpasset både nye pedagogiske tanker og arbeidsformer. Utdanningstilbudene er dermed både moderne og tilpasset en stolt næring sine tradisjoner.