Color Line oppnådde tidenes beste resultat i 2023.

Tidenes beste for Color Line

Color Line leverte i 2023 det beste resultatet i rederiets historie, drevet av høy etterspørsel, stabil produksjon og en stadig mer kostnadseffektiv drift.

Publisert

I 2023 hadde Color Line et driftsresultat (EBITDA) på 1,4 milliarder kroner inklusive engangseffekter, opp fra 1,2 milliarder kroner i 2022. Rederiet hadde et ordinært driftsresultat (EBIT) på 819 millioner kroner i 2023, opp fra 598 millioner kroner i 2022.

- På tross av fortsatt geopolitisk uro og makroøkonomisk usikkerhet, ble 2023 et godt år for Color Line. Det viser at vi har en portefølje av meget attraktive og robuste produkter, der økt etterspørsel fra våre utenlandsmarkeder kompenserte for effektene av en svekket norsk valuta, sier konsernsjef Trond Kleivdal i en pressemelding.

Color Line fraktet i alt om lag 3,5 millioner passasjerer og 180,000 fraktenheter (12-m ekvivalenter), mot om lag 3,6 millioner passasjerer og 190,000 fraktenheter i 2022. 

I 2023 seilte Color Line med en flåte bestående av fem skip på fire internasjonale ruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland, etter å ha solgt M/S «Color Viking» og fraktskipet M/S «Color Carrier» mot slutten av 2022.

Konsernsjef i Color Line, Trond Kleivdal Foto: Thomas Brun

Grønn omstilling, ytterligere digitalisering og kostnadseffektivisering

Color Lines flåte består av moderne skip, og rederiet har redusert CO2-utslippet i sitt transportarbeid med over 40% målt fra 2000 gjennom flåtefornyelser, tidlig innføring av landstrøm og en rekke tiltak for energieffektivisering og klimaoptimalisering.

- Rederiet vil i tiden fremover søke å ytterligere forsterke sin posisjon i den grønne omstillingen, deriblant tilpasse driften til innfasingen av skipsfarten i EUs klimakvotesystem (EU ETS), sier Kleivdal i meldingen.

Samtidig videreutvikler Color Line sine digitale systemer og kapabiliteter, blant annet med fokus på økt cybersikkerhet gjennom skybaserte løsninger. Den digitale transformasjonen vil også gi bedre distribusjon av rederiets produktportefølje, og bidra til ytterligere effektivisering av driften.

Color Line opplever god etterspørsel også i 2024, og forventer en høysesong på linje med 2023. Rederiet fokuserer på kontinuerlig forbedring og effektivisering i alle ledd av organisasjonen, for å være best mulig rustet til å møte fremtidige krav og forventninger.

- I løpet av de kommende årene skal maritim sektor både gjennom det grønne skiftet og den digitale transformasjonen. Imidlertid opplever norsk skipsfart en gradvis svekkelse av sine rammebetingelser, noe som utfordrer næringens omstillingsevne, sier Kleivdal.

Netto utestående rentebærende gjeld er per 31. desember 2023 3 750 millioner kroner (ikke inkludert hybrid-obligasjonslån på 627 millioner kroner, som er ned 173 millioner kroner fra året før), som er ned 655 millioner kroner fra 4 405 millioner kroner per 31. desember 2022. Tilgjengelig likviditet per årsskiftet er ca. 1 100 millioner kroner.