«Aero 1 Highspeed» er bygget ved Brødrene Aa for Attica Holding S.A i Hellas

2,6 milliarder i søknader på Eksfins byggelånsordning

Norske verft opplevde i 2023 sterk vekst i etterspørsel etter nye skip. Samtlige fartøy som ble bygget med byggefinansiering fra Eksfin var grønne: – Fantastisk, sier Eksfin-sjef Tone Lunde Bakker i en pressemelding.

Publisert

Samtlige av Eksfins byggefinansieringer i 2023 var grønne, det vil si at de enten har elektriske, hybrid eller hydrogen-baserte fremdriftssystemer – eller at fartøyet skal benyttes innenfor havvind. Økt aktivitet i flere bransjer forklarer søknadsveksten på byggelånsordningen; mye fra havvind, men også fergeselskaper samt fiskeri- og havbruksselskaper har lagt viktige oppdrag til norske verft og maritim leverandørindustri det siste året.

– Det er fantastisk å se den økte etterspørselen etter grønne skip fra norske verft, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin.

Administrerende direktør i Eksfin. Tone Lunde Bakker. Foto: Rasmus Kongsøre

– Det er økt press på verft i hele verden, dette øker etterspørselen etter skip også fra norske verft. I neste omgang øker produksjonskostnadene – og da blir finansiering viktig. Denne veksten viser at Eksfins tilbud oppleves relevant for verftene, og vi har fremdeles god kapasitet under ordningen.

Verftene som har fått innvilget byggelån med garantier fra Eksfin er Brødrene Aa, Ulstein Verft, Myklebust verft, og Aas Mek. Verksted. Førstnevnte befinner seg i Vestland fylke, resten i Møre og Romsdal. Bankene som Eksfin deler risiko med er DNB, Sparebanken Møre, Sparebanken Sogn og Fjordane og Nordea.

Søknadsvolumet mangedoblet annet halvår 2023

Eksfins byggelånsordning er til for å sikre norske verft finansiering av skipsbygging. Om verftets bank ønsker risikoavlastning for byggelånet kan banken søke Eksfin om garanti for inntil 75 prosent av lånet, etter at regjeringen hevet øvre grense fra 50 prosent i juli. Byggelånsgarantien fra Eksfin sikrer altså bankene tilbakebetaling, og har en øvre ramme fastsatt av Stortinget på syv milliarder kroner.

Utvidelsen av maksimal garantiandel av hvert byggelån fra 50 til 75 prosent er et viktig bidrag for å styrke næringens konkurransekraft og øke aktiviteten i næringen, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Verftene opplever sterk internasjonal konkurranse, og det er gledelig at virkemiddelapparatet bidrar til økt aktivitet ved norske skipsverft. Verftene er viktige i den grønne omstillingen av maritim næringen og bidrar til lokal sysselsetting og verdiskaping, både direkte og indirekte gjennom kjøp av varer og tjenester fra utstyrs- og tjenesteleverandører, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth

– Vi får flere søknader om byggelånsgaranti når verftenes finansieringsbehov øker. Eksfins byggelånsordning er derfor en viktig indikator på aktivitetsnivået i bransjen – også fremover, sier Frøland.

Eksfin kan vise til en mangedobling i søknadsvolumet (i norske kroner) fra bankene i 2023, og har gitt tilbud om garanti på samtlige. Veksten var på over 2 milliarder – og 90 prosent kom inn i løpet av annet halvår.

Hele verftsnæringen med flere skip i bestilling

Solveig Frøland, leder i Eksfins maritime avdeling forklarer veksten med at verftene har flere skip i bestilling, og med at søknadene i annet halvår også gjelder for enkelte større prosjekter med tilsvarende høyt byggelånsbehov. Det samlede byggelånsbehovet i bransjen blir derfor større enn på lenge.

– Vi ser det som veldig positivt at Eksfin har utvidet sine rammer, sier Leiv Sindre Muren, CFO i Myklebust verft. – Dette bidrar til å øke fleksibiliteten til bankene, som også kan kommer verftene til gode i forhold til nye og mer kapitalkrevende prosjekter.