Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Budsjett for bedre og sikrere sjøtransport langs kysten

- Det er et sterkt budsjett for kysten når regjeringa i 2011 vil styrke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan, slepebåtberedskap, beredskap mot akutt forurensning og vrakhåndtering, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen..

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Videre foreslås å bedre vilkårene for sjøtransporten ved å redusere kystavgiften og bedre den maritime infrastrukturen. Regjeringa vil også prioritere nordområdetiltaket BarentsWatch, samt forlenge garantiavtalene mellom Innovasjon Norge og salgslagene med ett år.

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2011 har en utgiftsramme på 4 400 millioner kroner. Dette innebærer en nominell nedgang på 446,5 millioner kroner, eller -9,2 prosent, i forhold til saldert budsjett 2010. Nedgangen skyldes i all hovedsak at en stor del av midlene til den planlagte hevingen av U-864 er justert ut av Fiskeri- og kystdepartements rammer i påvente av videre utredning og ekstern kvalitetssikring.
Bevilgningene til forskning og utvikling videreføres på tilnærmet samme nivå som i 2010 og utgjør i 2011 en tredjedel av Fiskeri- og kystdepartementets utgiftsbudsjett. Fiskeri- og kystdepartementet har behov for kontinuerlig kunnskapsoppbygging for å ivareta sine forvaltningsoppgaver, og i perioden 2005-2010 har departementets nettobevilgninger til forskning og utvikling økt med 20 pst.
Nasjonal transportplan – oppfølging på kystområdet
Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan under Fiskeri- og kystdepartementets ansvarsområde med 88,8 millioner kroner. I tillegg foreslås avgiftsnivået redusert med 29,2 millioner kroner, gjennom en reduksjon av kystavgiften. Samlet innebærer dette en styrking av oppfølgingen av Nasjonal transportplan med 118 millioner kroner på Fiskeri- og kystdepartementets område.
Økningen fordeles med 8,8 millioner kroner til fiskerihavner og farleier, 22,9 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak, 4,5 millioner kroner til vedlikehold av navigasjons¬installasjoner, 20 millioner kroner til navigasjons- og meldesystemer og 2,6 millioner kroner til fornying av utstyr ved sjøtrafikksentralene og transportplanlegging. For å ta høyde for sluttfinansiering av et nytt anleggs- og oljevernfartøy foreslås det å øke bevilgningen til fartøy med 30 millioner kroner til 76 millioner kroner i 2011.
Oljevern
Regjeringa foreslår å øke bevilgningen til beredskap mot akutt forurensning med 25 millioner kroner i 2011. Basert på erfaringer fra aksjoner de siste årene foreslås det at disse midlene blant annet brukes til å øke kompetanse hos Kystverket og hos interkommunale utvalg mot akutt forurensning som blir satt inn ved aksjoner. Det foreslås også avsatt midler til en rammeavtale for fiskefartøy og andre egnede fartøy tilknyttet de statlige oljeverndepotene langs kysten.
Skipsvrak
Regjeringa foreslår å bevilge 30 millioner kroner til oppfølging av Kystverkets vrakrapport fra 2006.
Slepebåtberedskap
Regjeringa vil foreta en ny og samlet vurdering av den nasjonale slepebåtberedskapen. I påvente av utredningen foreslås det at den etablerte slepebåtberedskapen i Nord-Norge og på Sørlandet videreføres. Det foreslås videre at slepebåtberedskapen på Vestlandet styrkes gjennom en tilstedeværelseskontrakt som gir bedre tilgjengelighet av sleperessurser i regionen.
BarentsWatch
Regjeringa har gitt Kystverket i oppdrag å forberede etableringen av BarentsWatch, et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområder, forankret i regjeringas nordområdestrategi. Etableringen forutsetter et nært samarbeid med en rekke andre institusjoner. Basert på foreløpige planer vil systemet bestå av en åpen og en lukket del. Den åpne delen vil være en offentlig tilgjengelig informasjonsportal for havområdene, som skal formidle informasjon til allmennheten knyttet til områdene klima og miljø, sjøtransport, marine ressurser og olje og gass. Det er den åpne delen som nå planlegges etablert, mens en lukket, operativ del skal utredes nærmere. Den lukkede delen er tenkt å være et operativt system for relevante myndigheter som skal kunne kombinere informasjon for å gjøre det lettere å håndtere spesielle situasjoner som forurensning, ulykker m.v. Det arbeides for at den lukkede delen av systemet skal knyttes til sjøtrafikksentralen i Vardø.
Driftsorganisasjonen for den åpne delen vil bli lagt til Tromsø. Det foreslås å øke Kystverkets budsjett i 2011 med 20 millioner kroner for å gjennomføre nødvendige forberedelser med sikte på oppstart av en den åpne delen av BarentsWatch i 2012.
Forlengelse av garantiavtaler med fiskesalgslag
Regjeringa foreslår å videreføre garantiavtalene som Innovasjon Norge inngikk i 2009 med henholdsvis Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag i ett år til, slik at avtalene avvikles senest 31. desember 2011. De inngåtte avtalene er en midlertidig ordning som skal bidra til å dempe effektene av finanskrisen i fiskerinæringa. Avtalene har vært et viktig bidrag til å holde fisket og mottaket i gang vinteren 2009 og 2010.