Arild Røed er fagsjef i NEK. Foto: NEK

Etablerer eget landstrømsforum

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Standardiseringsorganisasjonen Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Enova har inngått en avtale om å etablere et forum for elektrifisering av skipsfarten. Forumet skal understøtte bransjen inkludert Enova, til å drøfte store og små utfordringer i et standardiseringsperspektiv. Forumets navn er «Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten». 

Dette fremgår av en pressemelding.

Den norske fiske- og kystskipsfarten står årlig for utslipp av 2,8 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 50% av utslippene fra personbiler. Mens bilflåten har tatt en klar dreining fra fossilt drivstoff mot elektrisk kraft, er man bare i den spede begynnelsen innenfor skipsfart.

Det kreves bl.a. betydelige investeringer for å gjøre landstrøm tilgjengelig for skip i de største havnene. Tilsvarende kreves investeringer i utstyr om bord på ferjer, fiskefartøy og andre skip, både for å kunne lade batterier og for å kunne stenge ned maskiner ved anløp. Det forventes at det vil settes i drift ulike typer hel- eller delelektriske skip i årene som kommer.

Det ligger et stort potensiale for å ta i bruk ny teknologi. For eksempel har 2.950 fiskefartøy under 15 meter en gjennomsnittsalder på 30 år og er modne for utskifting eller ombygging. Dersom batterier og landstrøm tas i bruk vil dette bidra til avgjørende reduksjon i drivstofforbruk, og dermed tilsvarende reduksjon i klima- og NOx-utslipp.

- Det haster med å legge forholdene til rette for at norske skip skal kunne bruke elektrisitet som drivkraft forteller fagsjef Arild Røed i NEK i meldingen.

Dersom, for eksempel, fiskerederne ikke tar i bruk ny teknologi når flåten skal fornyes, kan det gå nye 30 år før fiskeflåten kan elektrifiseres og utslippskutt tas.

Flere spørsmål må besvares før man kan se en kraftig dreining i skipsfarten mot løsninger med lave utslipp. Blant annet er eksisterende standarder ikke dekkende for alle teknologiske løsninger som finnes på markedet. For eksempel gjelder dette ladning av batterier og automatiske landstrømstilkoblinger. NEK og Enova har derfor gått sammen for å etablere Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten.

- Vi er svært glad for å kunne samarbeide med Enova sier Birger Hestnes, som er administrerende direktør i NEK. Enovas posisjon og engasjement vil være avgjørende for å sikre en god standarddrevet infrastruktur, blant annet for landstrøm til skip og videre elektrifisering av transportsektoren.

Et viktig mandat for Landstrømsforum vil være å samle et bredt utvalg av berørte parter for å oppnå felles forståelse for hvilke utfordringer man står overfor, og hvilke prioriteringer som er nødvendig. Blant annet bør myndighetene legge til rette for landstrøm til fiskefartøyer som er bygget for ladning av batterier. Eierne vil neppe bestille moderne fartøy hvis det ikke eksisterer gode landstrømstilbud.

- Dersom rederne skal investere i elektrifisering av skipsflåten kreves det koordinerte tiltak for at optimale løsninger skal komme frem, fortsetter Arild Røed i NEK. De norske aktørene må derfor være villig til å jobbe sammen for å påvirke de internasjonale standardene, som er nøkkelen til stabilitet og forutsigbarhet.