(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

Høyere inntekter - men svakere driftsresultat enn ventet for DOF

Publisert

DOF-konsernet I Austevoll og Bergen  fikk driftsinntekter på 2791 millioner kroner i annet kvartal. Det er en bedring fra 2493 i samme periode i 2013. Driftsresultatet før avskrivninger, EBITDA, ble 806 millioner kroner, mot 773 millioner i første halvår i fjor. Resultatet var ventet en del høyere fra analytikernes side. Driftsresultat (EBIT) var  på 608 millioner, mot 470 i annet kvartal i fjor.

Netto finanskostnader før urealisert gevinst/tap  fra valutaeffekter og rentederivater utgjorde minus 381 millioner kroner, mot 307 millioner. Resultat før skatt ble positivt med 201 millioner kroner, mot et tilsvarende resultat i annet kvartal på minus  357  millioner kroner.

Konsernets inntekter i første halvår beløp seg til  4797 millioner kroner, mot 4266 for tilsvarende i fjor. EBITDA i første halvår var 1718 millioner mot 1203 millioner  kroner.  Driftsresultatet i perioden ble 1268 millioner mot 638 mill. kr.

Konsernets netto rentebærende gjeld var på formidable  22067 million kroner ved utgangen av juni, mot 22658  på samme tidspunkt ett år tidligere.

Ordrereserven ligger på hele 61 milliarder kroner inkludert opsjoner

Gjennomsnittlig utnyttelsesgrad for DOF-flåten ble i annet kvartals-perioden redusert fra 93 til 91 prosent. Subsea-flåten oppnådde 92 prosents utnyttelsesgrad,mo95 prosent  AHTS og PSV-skipene hadde en utnyttelsesgrad på 91 prosent mot 92  prosent for samme periode året før.

I juni 2014 besto flåten av i alt 77 skip, hvorav syv var under bygging for levering i perioden 2015-2017,  og 70 i operasjon.

Flåten, inkludert skip under bygging, fordeler seg med 20 AHTS, 24 PSV og 33 subsea.