SEAM vart kåra til årets partnar

Prisen får dei for deira bidrag til utvikling av grøne teknologiløysingar.

I grunngjevinga går det fram at dei har bidrege til utvikling av ei rekke låg- og nullutsleppsfartøy i drift i norske farvatn. 

SEAM utviklar og integrerar hybrid-batteri og hydrogenteknolgi. 

- På vegne av SEAM ynskjer eg å takka juryen for denne anerkjenninga, og våre partnarar innan klyngja for eit flott samarbeid. Maritime CleanTech består av ei inspirerande gruppe selskap som jobbar saman for å realisere viktig utvikling i bransjen, påverka politikarane våre til å ta konkrete skritt mot avkarbonisering, og utfordre kvarandre til å tenkja annleis. Me er meir motiverte enn nokon gong for å fortsetja vårt arbeid med å fremja reine og berekraftige teknologiar i maritim industri, seier dagleg leiar i SEAM, Gunvald Mortvedt. 

Dagleg leiar, Gunvald Mortvedt.

SEAM har mellom anna levert teknologi til verdas første ferje drive på flytande hydrogen, MF «Hydra», men òg levert kraft- og automasjonssystem for nulltusleppsfartøya «Future of the Fjords» og Ryger «Elektra», samt løysingar for Oslo- Nesodden ferjene og ladesystem i Gudvangen. 

Prisen vart delt ut under Maritime Cleantech sin årskonferanse “Chasing Zero”. Prisen er på 100.000 kroner, og skal stimulera grøn innovasjon gjennom samarbeid.

- SEAM leiar an i elektrifisering og implementering av nye grøne energiberarar om bord i skipsfarten. Det syner at samarbeid i heile verdikjeda er nøkkelen til å lukkast med den grøne omstillinga, og dei er ivrige etter å dele kunnskapen sin for å bringa bransjen som ein heilskap framover. Dette er avgjerande når ein utviklar nye teknologiar for ein umoden marknad, seier Maritime CleanTech-direktør, Ada Jakobsen. 

- Prisen annerkjenner SEAM sitt betydelege bidrag til realiserte prosjekt, og understreker viktigheita av å ta velukka, grøne teknologiprosjekt til marknaden, seier konserndirektør i Sparebanken Vest, Margunn Minne, som stod for det økonomiske bidraget. 

Framover har SEAM fleire nye prosjekt som mellom anna inkluderar systemleveransar for Torghatten Nord sine hydrogenferjer i Vestfjorden, samt Amogys demonstrasjonsprosjekt i New York, der ein gamal taubåt skal drivast av hydrogen gjennom spalting av ammoniakk. 

- 2024 byr på mange spanande milepålar i utviklinga av nye, grøne teknologiar og løysingar. Me ser fram til å fortsetja samarbeidet med våre partnarar for å utfordra grenser og koma nærare ein framtid utan utslepp, seier Mortvedt.