Foto: NFD/Øyvinn Myge

Deler ut 623 millioner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter

11 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter får til sammen 623 millioner kroner gjennom ordningen Grønn plattform, for å utvikle klima- og miljøvennlige løsninger i næringslivet.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektene som får støtte skal blant annet bidra til sirkulærøkonomi i havbruksnæringen og reduserte klimautslipp i bygg- og anleggsbransjen.

– Fremtiden for det norske næringslivet er lovende – og den er grønn. Denne tildelingen er en betydelig investering i utvikling av sirkulærøkonomi og bærekraftige løsninger som vil gi viktige bidrag til regjeringens mål for grønn omstilling og næringsvekst. Regjeringen har allerede før denne tildelingen støttet næringslivets innovasjonsprosjekter med flere milliarder kroner gjennom virkemiddelapparatet i år, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Hensikten med Grønn plattform er å utvikle et bærekraftig næringsliv som tar vare på klima og miljø og skaper økonomiske verdier. Satsingen finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap. De 11 prosjektdeltakerne får til sammen 623 millioner kroner, men bidrar også med betydelige egenandeler, slik at totalbudsjettet for prosjektene er over en milliard kroner.

Prosjektene som får støtte:

Om grønn plattform:

  • Grønn plattform gir bedrifter og forskningsinstitutter økonomisk støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst og omstilling.
  • Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling.
  • Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere investeringer fra bedriftene i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Det vil styrke norsk eksport og verdiskaping, og gjøre oss i stand til å gjennomføre nødvendig grønn omstilling og skape grønn vekst. Det vil også gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de mulighetene som åpner seg opp i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.
  • Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva administrerer Grønn plattform, og har valgt ut de beste prosjektene fra næringslivet og forskningsinstituttene som får støtte. Aktørene samarbeider også med Enova om plattformen.
  • I Grønn plattform er det ønskelig å se hele løpet fra forskning til kommersialisering og markedsintroduksjon i sammenheng, og på tvers av de involverte virkemiddelaktørene. Plattformen bygger på etablerte ordninger med veldefinerte kriterier for støtte.
  • Målgruppen for ordningen er bedrifter og forskningsinstitutter, og et konsortium skal stå bak hvert hovedprosjekt.
  • Åtte av de elleve prosjektene som får midler i denne runden involverer bruk av katapult-senter.

1. Havbunnsmineraler - Akselererer energiomstillingen

Tildelt beløp: 70,8 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 139 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å etablere grunnlaget for en helhetlig verdikjede for å utvinne og utnytte havbunnsmineraler som blant annet er nødvendig i energiomstillingen. Målet er at prosessen skal ha en 80 prosent reduksjon av miljøfotavtrykk sammenlignet med dagens landbaserte gruvedrift.

Prosjektansvarlig: Adepth Minerals

Samarbeidspartnere: UNIVERSITETET I BERGEN, DEEPOCEAN AS, SEABED SOLUTIONS AS, REFLECTION MARINE NORGE AS, AANDERAA DATA INSTRUMENTS AS, GCE OCEAN TECHNOLOGY SA, NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS, FUTURE MATERIALS AS, NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS, GEOPROVIDER AS, UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, AKER BP ASA, AKVAPLAN-NIVA AS

2. Neste generasjon overvåkning og kontroll i distribusjonsnettet

Tildelt beløp: 56,8 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 126 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å akselerere digitaliseringen av det elektriske nettet for å bidra til raskere og mer kostnadseffektiv elektrifisering og dekarbonisering av samfunnet. En slik digitalisering vil legge til rette for elektrifisering av sektorer som transport og industri, samt forbedre integrering av fornybare energiressurser i distribusjonsnettet.

Prosjektansvarlig: Heimdall Power

Samarbeidspartnere: ELVIA AS, AGDER ENERGI FLEKSIBILITET AS, NODES-TECH AS, NODES AS, THE NORWEGIAN SMARTGRID CENTRE, BKK NETT AS, KONGSBERG DIGITAL AS, SINTEF ENERGI AS, NORTRAFO PRODUCTION AS, MAGTECH AS, GREENBIRD INTEGRATION TECHNOLOGY AS, GREENFOX SOLUTIONS AS, HITACHI ENERGY NORWAY AS, SMART GRID SERVICES SA, FAGNE AS, SUSTAINABLE ENERGY AS, PIXII AS

3. Sea Zero

Tildelt beløp: 67,35 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 123 millioner kroner)

Prosjektet hovedmål er å muliggjøre bærekraftig person- og godstransport langs kysten gjennom å utvikle og demonstrere nullutslippsskip for Hurtigruten innen 2030. Prosjektet inkluderer blant annet utvikling av energieffektivt design for utslippsfrie store skip, utslippsfrie energiløsninger og optimering av rutemønster og ladeinfrastruktur.

Prosjektansvarlig: Hurtigruten Norway

Samarbeidspartnere: VARD DESIGN AS, JOTUN A/S, CORVUS ENERGY AS, BRUNVOLL MARITIME GROUP AS, TEKNOTHERM MARINE AS, BERGEN HAVN AS, PLUG AS, CAVOTEC MICRO-CONTROL AS, SAMFUNNSBEDRIFTENE, DNV AS, SUSTAINABLE ENERGY AS, SJØFARTSDIREKTORATET, SINTEF OCEAN AS, SINTEF ENERGI AS, SINTEF ÅLESUND AS

4. Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Tildelt beløp: 68,5 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 123 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å utvikle ny, bærekraftig teknologi og kompetanse som bidrar til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av veiprosjekter med 50 % innen 2030. Prosjektdeltakerne skal blant annet teste ut nye og mer miljøvennlige asfaltdekker, samt nye materialer og løsninger for mer klima- og miljøvennlige tunneler.

Prosjektansvarlig: Nye veier

Samarbeidspartnere: BERTELSEN & GARPESTAD AS, NORCONSULT AS, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, SKANSKA NORGE AS, VIA - VITAL INFRASTRUKTUR ARENA, STATENS VEGVESEN, VEIDEKKE INDUSTRI AS, VELDE INDUSTRI AS, FOAMROX AS, SAFEROCK AS, ROXEL INFRA AS, ERAMET NORWAY AS, RYGENE-SMITH & THOMMESEN AS, UNIVERSITETET I AGDER, SINTEF AS, FUTURE MATERIALS AS

5. Sirkulære løsninger for havbruksnæringen

Tildelt beløp: 69,7 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 104 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert oppdrettsutstyr gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse, samt bruk av resirkulert materiale i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken og redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, med en visjon om «zero plastic waste by 2030».

Prosjektansvarlig: Scale Aquaculture

Samarbeidspartnere: HALLINGPLAST AS, FUTURE MATERIALS AS, OCEANIZE AS, SINKABERGHANSEN AS, NORNER RESEARCH AS, OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET, SINTEF OCEAN AS

6. Grønn forvaltning av konstruksjoner for infrastruktur

Tildelt beløp: 33,6 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 64 millioner kroner)

Prosjektet sin ambisjon er å utvikle en modell for forvaltning, drift og vedlikehold av betongkonstruksjoner for infrastruktur, hvor fokuset endres fra å rive og bygge nytt til heller å øke brukstiden for eksisterende konstruksjoner. Målet er at næring og samfunn skal spare minst 100 milliarder kroner og redusere det nasjonale klimagassutslippet med minst 10 000 tonn i nærmeste tiårsperiode, gjennom å forlenge brukstiden for de eksisterende konstruksjonene.

Prosjektansvarlig: SINTEF

Samarbeidspartnere: OPAK AS, PROXPECT DRONES AS, CONSOLVO AS, NORCONSULT AS, AKER SOLUTIONS AS, MAPEI AS, MULTICONSULT NORGE AS, EQUINOR ASA, ELOP TECHNOLOGY AS, PROTECTOR AS, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, SINTEF MANUFACTURING AS, STATENS VEGVESEN, GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS, HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS, SFE PRODUKSJON AS, NORDLAND FYLKESKOMMUNE, SINTEF NARVIK AS, HYDRO ENERGI AS

7. New products from cultivated seaweed for blue-green value-chains

Tildelt beløp: 41,7 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 50 millioner kroner)

Prosjektet skal utvikle nye produkter av tare, basert på klimavennlige verdikjeder, på fire markedsområder: Matingredienser, dyrefôr, bionedbrytbare plasterstatninger og gjødsel/biokull.

Prosjektansvarlig: SINTEF Ocean

Samarbeidspartnere: SINTEF AS, SINTEF Energi AS, NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU, NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING, SEAWEED SOLUTIONS AS, OCEAN FOREST AS, FELLESKJØPET FORUTVIKLING AS, AS B'ZEOS, Miko Innovation, GREEN CIRCLE AS, MÆRE LANDBRUKSSKOLE, ALGEA AS

8. Bio4Metal - Utvikling av High Performance Biokarbon til produksjon av manganlegeringer

Tildelt beløp: 39,76 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 49 millioner kroner)

Prosjektet skal optimere og oppskalere prosessen for produksjon av biokarbon, basert på bærekraftig biomasse som hogstavfall, avfallstrevirke og biprodukter. I tillegg skal de verifisere materialets egnethet som reduksjonsmiddel i produksjon av manganlegeringer, noe som kan bidra til en grønn omstilling med vesentlig reduksjon i klimagassutslipp i norsk metallurgisk industri.

Prosjektansvarlig: Standard Bio

Samarbeidspartnere: NORSKE SKOG SKOGN AS, ERAMET NORWAY AS, RISE PFI AS, FUTURE MATERIALS AS, NORSK GJENVINNING AS

9. Undervannslagring av hydrogen til industri og havner

Tildelt beløp: 75,95 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 179 millioner kroner)

Prosjektet skal utvikle et sikkert og robust system for lagring av komprimert hydrogen under vann, noe som gir mulighet for tryggere og mer økonomisk lagring av store mengder hydrogenbasert energi, tett opp til forbrukerne. Dette skal også bidra til å utvikle en konkurransedyktig norsk leverandørkjede som er i stand til å møte behovene i et raskt voksende globalt hydrogenmarked.

Prosjektansvarlig: Technip Norge

Samarbeidspartnere: AS NYMO, UMOE ADVANCED COMPOSITES AS, ODDA TECHNOLOGY AS, UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, KONGSBERG KLYNGEN AS, STATKRAFT AS, TOPEKA HOLDING AS

10. Ocean Charger - maritim verdikjede for havvind med offshore energioverføring

Tildelt beløp: 38,3 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 77 millioner kroner)

Prosjektets hovedmål er å utvikle og demonstrere en offshore ladeløsning for batteridrevne skip, samt å beskrive oppskalering og kommersialisering av løsninger for utslippsfrie fartøysoperasjoner i havvindparker. Dette vil bidra til å akselerere grønn omstilling i maritim sektor.

Prosjektansvarlig: Vard Design

Samarbeidspartnere: SEAONICS AS, VARD ELECTRO AS, REM MARITIME AS, SOLSTAD SHIPPING AS, SINTEF ENERGI AS, SINTEF OCEAN AS, EQUINOR ENERGY AS, SOURCE ENERGIE NORGE AS, CORVUS ENERGY AS, PLUG AS, SHORELINE AS, MARITIME CLEANTECH, MARIN ENERGI TESTSENTER AS, UNIVERSITETET I BERGEN, NORCE Teknologi/Energi VESTLAND, ÅKP AS, SUSTAINABLE ENERGY AS

11. Ammoniakk som hydrogenvektor til energimarkedet

Tildelt beløp: 58,85 millioner kroner (Prosjektkostnad: ca. 113 millioner kroner)

Hovedmålet med prosjektet er å muliggjøre effektiv distribusjon av grønt hydrogen produsert i regioner med overskudd av fornybar kraft og transport i form av ammoniakk. Ammoniakken kan deretter splittes tilbake til hydrogen i regioner med underskudd av grønn energi. Utviklingen av en ammoniakksplitter er del av prosjektet.

Prosjektansvarlig: Wärtsilä Gas Solutions Norway

Samarbeidspartnere: INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE), UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE, SUSTAINABLE ENERGY AS, HÖEGH LNG AS, BASF SE