Bildet viser illustrasjoner av deler av anlegget.

Gigantsatsing på grønt hydrogen i Ålesund

Norwegian Hydrogen har lenge jobbet med utvikling av et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Ørskog i Ålesund kommune. Nå annonserer selskapet planene rundt det som vil bli ett av de største produksjonsanleggene for grønt hydrogen i hele Norden.

Fabrikken vil ha en kapasitet på 270 MW når den står ferdig utbygget, og den vil da være i stand til å produsere 40 000 tonn grønt hydrogen årlig. Det er innvilget tilknytning på 20MW, og søknad om ytterligere 250MW kapasitet er allerede levert og under behandling.

– Dette er en viktig milepæl for utvikling av storskala produksjon av grønt hydrogen i Norge og vi ser frem til å være en del av å utvikle ny fremtidsrettet industri. Ekstra spennende er det jo også at dette prosjektet er hjemme på Sunnmøre. Fra Ørskog vil det eksporteres store volum av grønt hydrogen til Europa samt at en del av produksjonskapasiteten naturligvis vil dekke etterspørselen fra kunder i Norge, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

Reduserer CO2-utslipp med over 500 000 tonn årlig

Hydrogenet produsert i anlegget vil kunne redusere CO2-utslipp med over 500 000 tonn årlig. Det tilsvarer over 20 prosent av utslippene til hele Møre og Romsdal. Produksjon av grønt hydrogen vil bidra til økt tilgjengelighet av utslippsfri energi og bygging av infrastruktur for bruk i maritim industri, tunge kjøretøy og industrielle prosesser.

I dette prosjektet samarbeider Norwegian Hydrogen med Provaris Energy, et australsk selskap som har utviklet en løsning for lagring og transport av komprimert hydrogen med skip.

– Provaris er glade for å samarbeide med Norwegian Hydrogen i å utvikle Norges største produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Dette er et stortskala prosjekt som effektivt møter både lokal etterspørsel for hydrogen og tillater fleksibel levering av etterspurt grønn energi til Europa. Effektiviteten i vår forsyningskjede basert på kompresjon tillater en fleksibel produksjon, largrings og transportløsning som gjør dette til et konkurransedyktig prosjekt i det grønne skiftet, sier Martin Carolan, CEO i Provaris Energy.

Denne satsingen vil være sentral i å akselerere overgangen til et utslippsfritt samfunn og en grønn økonomi, og er i så måte et viktig bidrag til EUs behov for å importere 10 millioner tonn grønt hydrogen årlig innen 2030.

Store regionale ringvirkninger

Den regionale verdiskapningen vil være betydelig. Prosjektet vil skape mer enn 50 nye arbeidsplasser i Norwegian Hydrogen på Ørskog, og tar man med de indirekte ringvirkningene vil det også føre til mange flere arbeidsplasser utover dette.

Under produksjonen av hydrogen gjennom elektrolyse ved hjelp av fornybar kraft får man oksygen og overskuddsvarme som biprodukter. Dette gir store muligheter for nærliggende industri som kan benytte dette i andre prosesser.

Elektrolyseanlegget har høy fleksibilitet når det kommer til kraftuttak, og har mulighet til å justere produksjonen om det kreves. Den tekniske løsningen gjør at man kan spille på lag med andre brukere av strømnettet, noe som har stor betydning når nettilknytninger av denne størrelsen skal vurderes.

Hydrogen vil være en viktig løsning

Norge har ambisiøse mål for produksjon av hydrogen og ønsker å bli et netto-nullutslippsland innen 2050, og grønt hydrogen fremheves som en av de viktigste faktorene som må på plass for å oppnå dette. Norwegian Hydrogen har allerede gjort grundig forarbeid over lang tid, og går nå inn i en målrettet og konkret prosess sammen med partnere og myndigheter for detaljplanlegging og reguleringsarbeid av området.

– Grønt hydrogen vil være en nøkkelkomponent i overgangen til et nullutslippssamfunn, og vi er glade for å være en del av dette. Vi har god dialog med lokalbefolkningen og opplever Ålesund kommune som støttende og konstruktive. Her skal det skapes store verdier både for oss og næringslivet i regionen forøvrig, og like viktig er vårt bidrag i å redusere globale utslipp i en så betydelig størrelsesorden, sier Berge.

Blir en sentral hydrogenaktør i Norden

Norwegian Hydrogen vil starte produksjon av grønt hydrogen både i Norge og Danmark senere i år, og selskapet har også nylig lansert datterselskapet Vireon, som skal rulle ut et nettverk av hydrogenfyllestasjoner i hele Norden. Selskapet har også flere spennende planer og prosjekter i hele Norden.

– Våre planer vil være med på å gi Norge en unik posisjon i fremtidens grønne energimiks, og er helt i tråd med den kraftige satsingen på hydrogen som nå skjer i EU, avslutter Jens Berge.