MF «Veøy» som tilhøyrer The Fjords DA. Her fotografert på Hellesylt.
MF «Veøy» som tilhøyrer The Fjords DA. Her fotografert på Hellesylt.

To selskap ynskjer forlengja løyve på strekninga Geiranger- Hellesylt

Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak, i Møre og Romsdal, tilrår å seia ja i begge sakene.

Samferdselsutvalet skal behandla og avgjera to søknadar under møte 26. september.  

The Fjords DA har sidan 2015 drifta kommersiell ferjerute på strekninga Geiranger-Hellesylt og har løyve ut kalenderåret 2025. Dei to siste åra har det i frå november til april vore eit offentleg ferjetilbod mellom Geiranger og Hellesylt (rasferja). Tilbodet har blitt avløyst av turistferja til The Fjords når denne startar sesongen, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune. 

The Fjords Da har søkt om om få driva ferjesambandet Geiranger- Hellesylt ut kalendaråret 2032. I søknaden skriv dei at dei har ambisjonar om å driva på heilårsbasis. Dei ynskjer å nytta dei gamle fjordferjene, men leggja til rette for nye energiberarar.

Forlengja

Cruise Service AS har drive sightseeing- og turistverksemd i Geiranger og Sunnmørsfjordane i fleire år. Selskapet vart tildelt ruteløyve på strekninga Geiranger-Hellesylt i juni 2022 og ut kalenderåret 2025.

No søker Cruise Service AS om løyve for persontransport med fartøy mellom Geiranger- Hellesylt ut kalenderåret 2032, skriv fylkeskommunen.

I søknaden opplyser selskapet at dagens ruteløyve med tidshorisont på tre år er for knapt til å forsvare bygging av nytt fartøy og vidare satsing i fjorden. Lengre løyveperiode vil gi selskapet større tryggleik for ei slik investering.

Vil kvitte seg med kai

Fylkeskommunedirektøren skriv i vurderinga av begge sakene at tildeling av ruteløyve ikkje vil vere ein einerett, noko som betyr at også andre aktørar som fyller formalkrava i lovverket kan tildelast løyve. 

I tillegg er direktøren tydeleg på at situasjonen rundt ferjekaia på Hellesylt er endra. Samferdselsutvalet skal i det same møte behandle saka «Avhending av fylkesvegferjekai på Hellesylt», der fylkeskommunedirektøren innstiller på først å tilby Stranda kommune å overta både kaianlegget og fylkeskommunen sin eigardel i selskapet Hellesylt turist- og beredskapskai AS. 

Dersom kommunen seier nei til å overta kaia, vil fylkeskommunedirektøren selje anlegget.