Debatt:

Regjeringen angriper kysten nok en gang

Tusenvis av nåværende og framtidige arbeidsplasser langs kysten står i fare dersom våre folkevalgte ikke endrer de foreslåtte endringene i rederiskatteordningen for brønnbåter. Norge har i dag en verdensledende brønnbåtflåte, men risikerer å flytte både kompetanse og verdiskapingen på kysten, til utlandet.

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke rapporterte flere medier at Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, ikke skal endre rederiskatteordningen. Dette er direkte motstridende til hva Finansdepartementet har sendt ut på høring i 2021. Forslaget til justeringer for brønnbåtnæringen vil ramme arbeidsplassene langs kysten hardt.

Brønnbåter er spesialiserte skip som transportere fisk, leverer fiskehelsetjenester og ivaretar at norske sjømatprodukter har et høyt omdømme i internasjonale markeder. Brønnbåtnæringen har over få år vokst seg større enn den havgående fiskeflåten og bidrar til betydelig sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Norge har i generasjoner vært en stolt skipsnasjon med stadig høyere maritim kompetanse. Denne kompetansen har blitt overført og videreutviklet innen blant annet sjømatnæringen. Den formidable utviklingen, gjør til at andre nasjoner ser til Norge.

Brønnbåtnæringen bidrar til betydelig verdiskaping, sysselsetter tusenvis av norske sjøfolk og indirekte tusenvis av lokale verftsarbeidere og leverandør bedrifter. Vi er på toppen av dette ledende på lærlinger og utdanning av framtidens sjøfolk. Tusenvis av norske familier har sin hovedinntekt knyttet til vår næring, enten direkte eler indirekte.

Fra vårt synspunkt er det utvilsomt at brønnbåter har spilt en nøkkelrolle for å sikre at norsk sjømatnæring har evne og kapasitet til å gjennomføre sentrale oppgaver, som sikrer god fiskehelse og en råvarekvalitet i verdensklasse. Samspillet mellom aktørene har styrket Norges posisjon som en verdensledende sjømatnasjon og sikret en av våre viktigste og mest fremtidsrettet eksportnæringer. Det har vi fått til som følge av særnorsk kompetanse og sterk lokal tilstedeværelse.

Vi har lyktes over tid, blant annet fordi myndighetene tidligere har gitt oss langsiktige og stabile rammebetingelser, hvor rederiskatteordningen har vært den viktigste. Det har gjennom over 25 år som ordningen har eksistert, åpenbart vært et mål for norske politikere å bygge opp sterke maritime miljøer og utvikle næringen til å bli en viktig eksportvare for Norge.

Regjeringen endrer nå rederiskatteordningen for brønnbåter, direkte i strid med etablert praksis i over 25 år. Rederiskatteordningen er til, nettopp for å sikre at norske skip kan seile under norsk flagg og at den norske flåten kan konkurrere i et internasjonalt marked. Ordningen bidrar til at vi sikrer norske sjøfolk og lærlinger arbeidsplasser.

Endringer i rederiskatteordningen, vil utelukkende ramme skip med norsk flagg, og virksomheter med hovedkontor i kystsamfunnene. Konsekvensene vil være dramatiske og føre til en direkte nedbygging av kysten vår.

Samtidig har andre maritime nasjoner konkurransedyktige rammevilkår, og vil få ytterligere konkurransefortrinn. Skip fra eksempelvis Island, Færøyene og Danmark, vil fritt konkurrere mot norske brønnbåter – på bedre vilkår, uten norske sjøfolk, dersom forslaget står. Da må også norske rederier tilpasse seg og gå dit det er gode vilkår for drift, vekst og utvikling,

Vi har ropt varsku, til politikere, sammen med arbeidstakerorganisasjonene om konsekvensene av Regjeringens forslag. Dialogen har vært god, men ingenting skjer. Vi stiller oss spørrende til om de folkevalgte er villige til å risikere arbeidsplassene til tusenvis av sjøfolk? Er det ønskelig å redusere aktiviteten på kysten betydelig? Å svekke Norge som maritim nasjon?

Vi ser at usikkerhet rundt ordningen allerede fører til redusert aktivitet. Brønnbåtnæringen har over tid ingen mulighet til å konkurrere med utenlandske rederier som nyter godt av sitt hjemlands rederiskatteordning, uten å ta del i en slik ordning selv.

Vi ber alle våre politikere langs kysten å ta et opprop for å ikke la myndighetene å bygge ned kysten vår. Myndighetene må opprettholde de maritime rammevilkårene for brønnbåtflåten. Med langsiktige rammebetingelser kan vi sikre at dagens norske skip fortsatt er konkurransedyktige under norsk flagg, og sikre både eksisterende og framtidig norske sjøfolk og læringer arbeidsplasser langs hele norske kysten.