Forskningsskipet MS «Prinsesse Ingrid Alexandra» ble bygget i utlandet, noe som provoserte flere.

Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser

Offentlig sektor er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Publisert

– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, for eksempel ved å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Skipsrevyen har spurt næringsminister Jan Christian Vestre om dette også vil kunne gagne norske verft, men har så langt ikke lykkes i å få svar fra Regjeringen.

Viktig rolle i det grønne skiftet

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har derfor stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.

– Offentlig sektor spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra. Men her det det fortsatt et stort potensial. Men her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tre alternative forslag

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres.

Formålet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere.

Nærmere om prosessen

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023.

Høringen ligger på regjeringens nettsider, og det er åpent for alle interessenter å inngi svar på høringen.

Etter at høringen er avsluttet vil departementet gjennomgå høringssvarene, før det tas endelig beslutning. Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023.