Daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan. Foto: Maritimt Forum.

- Et steg i riktig retning

Statsbudsjettet: I en tid med økende global uro er det viktig og riktig at regjeringen viderefører sentrale maritime rammevilkår, mener Maritimt Forum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Regjeringen følger opp handlingsplanen for grønn skipsfart med å bevilge 100 mill. kroner i 2020 til henholdsvis hurtigbåtsatsingen på 80 mill. kroner, og 20 mill. kroner til grønn flåtefornyelse av lasteskip.

- Handlingsplanen er en god start, men vi trenger ytterligere konkretisering av politikken for å nå de ambisiøse klimamålene. Nærskipsfartsflåten er i snitt nærmere 30 år, så her må myndigheter og næring jobbere tettere sammen for å finne de beste løsningene. Et godt tiltak vil være å heve kompetansen for offentlige innkjøp slik at vi får flere grønne løsninger, sier daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan i en pressemelding.

Fortsetter å gi innspill

Nærings- og fiskeridepartementet skal foreta en kartlegging av nærskipsrederienes finansielle evne til å påta seg av større investeringer, og gi en vurdering av handlingsrommet for flåtefornyelse.

- Neste år fremmer regjeringen en Stortingsmelding om maritim politikk. Maritimt Forum vil fortsette å gi innspill myndighetene om positive tiltak som akselerer det grønne skiftet og bidrar til økt grønn omsetning og sysselsetting, sier Engan. 

Det er positivt at incentivordningen for godsoverføring fra land til sjø omgjøres til en ordinær ordning, og det bevilges 50 mill. kroner til formålet. Tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner økes med 1,3 mill. kr. til 51.3 mill. kroner for 2020, og tilskuddet til havnesamarbeid på 10,9 mill. kroner videreføres fra i fjor. 

- Maritimt Forum har i flere år påpekt at tilskuddsordning for godsoverføring fra vei til sjø må styrkes, forenkles og gjøres mer tilgjengelig. For å få best mulig resultat av ordningen bør det innføres incentiver direkte til vareeiere som velger å flytte gods fra vei til sjø, sier Engan.

Et steg i riktig retning

Som bebudet legger regjeringen inn 55 mill. kroner til forprosjektering av Ocean Space Laboratories. 

- Dette er et første steg mot realiseringen av et verdensledende kompetansesenter for havnæringene. Ocean Space gjør oss bedre rustet til å dra nytte av teknologien i maritim næring, og opprettholde vår ledende rolle globalt, sier Engan. 

Regjeringen vil vurdere hvordan arbeidet med maritim kompetanse blir videreført etter at prosjektperioden til Markom2020 utløper. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019 ble det også gitt en engangsbevilgning på 15 mill. kroner til å styrke digitaliseringsinnholdet i havrelaterte utdanningsløp.

- Digitalisering er nå i ferd med å forandre hvordan skipsfarten drives og utvikles, og har store konsekvenser for sjøfolk. Vi tolker signalene fra regjeringen dithen at man ønsker å satse på et digitaliseringsprosjekt i maritim utdanning, sier Engan.

Regjeringen vil også styrke satsingen på fagskolene og foreslår samlet sett 100 nye studieplasser. Videre foreslår regjeringen å prioritere 10 mill. kroner til utvikling av intelligente transportsystem for maritim sektor.  Og samme beløp til styrking av havovervåkingsinfrastruktur ved Havforskningsinstituttet.

- Det er positivt at regjeringen foreslår å styrke Skattefunn-ordningen. Den maksimale timesatsen for egenutført forskning og utviklingsarbeid økes fra 600 til 700 kroner. I tillegg vil opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides, sier Engan. 

Havvind og energipolitikk

Regjeringen støtter opp om næringslivets anbefalinger og har via Enova har gitt tilsagn om støtte på 2,3 mrd. kroner Hywind Tampen. 

- Klimaendringene fordrer en storstilt satsing på fornybar kraft. Norge har gode forutsetninger for å bli en ledende aktør i et globalt marked for havvind. Sammen med kommende havvindparker utenfor Norge, vil dette fungere som en katalysator for teknologiutvikling, som kan kapitaliseres på i et enormt eksportmarked for havvind, sier Engan.

I statsbudsjettet varsles det også en langsiktig satsing på en verdiskapende og miljøvennlig måte å produsere olje og gass, slik at Norge har ressurser til å være en spydspiss i det grønne skiftet.

- Det er viktig og riktig at regjeringen har en tydelig linje i petroleumspolitikken. Olje- og gassressursene vil i mange tiår fremover skape store verdier til fellesskapet og bidra til å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Vi snakker også om en næring som vil gi oss mange av løsningene vi trenger i det grønne skiftet, sier Engan. 

Viderefører grunnleggende rammevilkår

Blant sine viktigste handelspartnere ser Maritimt Forum at handelskonflikt, Brexit og vekstbrems skaper stor usikkerhet. Her hjemme råder en stemning at av Norge seiler sin egen sjø med fallende ledighet og bedre utsikter. Men så enkelt er det dessverre ikke: De krevende tidene fortsetter i den norske offshorenæringen.

- Når det stormer rundt oss er det helt avgjørende at grunnleggende maritime rammevilkår forblir forutsigbare og stabile. Refusjonsordningen, rederiskatteordningen og eksportfinansieringen er med på å opprettholde og videreutvikle norsk maritim kompetanse er med på å opprettholde og videreutvikle norsk maritim kompetanse, sier Engan.