Administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge. Foto: Kystrederiene

Svekket konkurranseevne for norsk skipsfart

I forbindelse med fremlagt statsbudsjett for 2024, er det flere punkter som vil kunne ha en negativ betydning for den maritime næringen i Norge, mener Kystrederiene

Publisert

 Først og fremst har Kystrederiene registrert at begrensingen av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk står fast på 220.000 kroner. 

- For å opprettholde konkurranseevnen til kystfarten, er det svært viktig at denne summen i det minste KPI-reguleres, uttaler Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene i en pressemelding. 

Som arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i felleskap har uttalt, er Kystrederiene negativ til videreføringen av den midlertidige arbeidsgiveravgiften. Dette er særdeles konkurransevridende sett mot utenlandske rederier og reduserer blant annet grønn omstillingsevne i norsk maritim næring.

Favoriserer utenlandske aktører 

Videre favoriserer Regjeringen utenlandske aktører ved å innføre en dobbeltbeskatning på CO2-utslipp gjennom både EU’s ETS kvoteavgift og en særnorsk CO2-avgift. 

- Dette vil ironisk nok gjøre det mer økonomisk attraktivt for utenlandske skip å operere i våre farvann, bemerker Borge. Sjøtransporten taper igjen mot veitrafikk, ettersom veitrafikken atter en gang blir kompensert for CO2-beskatninger gjennom en redusert trafikksikringsavgift. Dette står i direkte motstykke til stortingsflertallets klare målsetning om å satse mer på sjøtransport. 

Når det gjelder Stad skipstunnel er det positivt at Kystverket slår fast at det skal lyses ut en anbudskonkurranse om skipstunnelen til neste år. Det er viktig at arbeidet og byggestarten nå ikke forsinkes ytterligere.

Tilfreds med skatt

På skattefronten er Kystrederiene tilfreds med at det ikke foreslås endringer i rederiskatteordningen. Men Borge presiserer:

- Det er essensielt at begrepet “utseilt distanse” fremover praktiseres i tråd med det som ble notifisert til ESA i 2017 og ikke skattemyndighetenes prinsipputtalelse fra 2019.

- Avslutningsvis er det skuffende å se at det ikke er avsatt midler for et forpliktende klimapartnerskap med den maritime næringen. Dette legger en skygge av usikkerhet over et så viktig initiativ, sier Borge.

 Kystrederiene vil gå videre inn på det foreslåtte statsbudsjettet for å analyse hvilken effekt øvrige budsjettposter har for norsk nærskipsfart.