Illustrasjon: Gerd Altmann/Pixabay

Neste generasjons «hurtig-juss»?

Skipsrevyen har denne gang temaet neste generasjons hurtigbåter og hvilken fremdrift er mulig på hvilke samband. Temaet inspirerer til noen tanker om jussen sett i tidsperspektiv ut fra de samme stikkordene fremdrift og samband.

Først noen observasjoner:

  1. Jussen er i stadig utvikling. Det gjelder generelt innenfor alle rettsområder. M.a.o. man må følge med. I samvirke mellom lovgivning, rettspraksis og kontrakts-praksis ser vi eksempelvis over tid at krav som stilles til arbeidsutførelse, skjerpes, men likevel:

  2. Mangt knyttet til jussen og «jussens vesen» ligger likevel temmelig fast over tid. M.a.o. det er en del grunnleggende som er, og kommer til å være det samme, m.a.o. grunnprinsipp, se nedenfor om «Kontraktsjussens ABC».

  3. Mange (langt de fleste) kontraktsspørsmål kan følges opp med basis i sunn fornuft, men det hjelper alltid å ha kunnskap om en del grunnleggende.

  4. Når «ting floker seg til», er det gjennomgående bedre å ha søkt råd og ytterligere kompetanse/ekspertise i tide.

  5. Forebyggende kontraktsarbeid er i det lange løp en billig forsikring sammenholdt med de gangene man må bruke tid og ofte betydelige ressurser på opprydning.

  6. Formålstjenlige rutiner er alfa og omega for prosjekt- og kontraktsoppfølging.De må i tilfelle være basert på basisforståelse av jussens vesen, se «ABC» nedenfor.

  7. Mange rutiner egner seg for digitalisert systematikk. I så måte kan man tenke på dette som nytt samband for kontraktshåndtering. For egen del, nevnes her som apropos: 1) artikkelforfatteren har selv, og i prosjekt sammen med andre, meget god erfaring med å gjøre bruk av digitale oppsett for å håndtere kontraktsrutiner (f.eks. oppfølging av avvik, endringer og hendelser) og dermed også frembringe oversikt for hensiktsmessige beslutningsunderlag), og erfaring nr. 2) er at det digitale innenfor kontraktsverden aldri kan erstatte det også å tenke selv. M.a.o. man kan og bør være digital når formålstjenlig, men alltid analog når nødvendig (m.a.o. alltid tenke selv, ev. (og oftere enn som så) også gjøre bruk av blyant og papir).

Det heter seg at man ikke skal spå; særlig ikke om fremtiden. Så hva med jussen – kommer «hurtig-juss»? Det er neppe i utsikt noen kvikkfiks. Men de fleste tema kan sammenfattes til noe håndgripelig å ta fatt i, og som ganske ofte kan bringe en et godt stykke på vei. Dette gjelder også innenfor jussens verden. Derfor følgende som basis, og som ligger fast over tid, ref. ovenfor pkt. ii) og vi), Kontraktsjussens ABC:A) I jussens verden «skjer alt» langs en tidslinje. M.a.o. det å finne ut når noe skjedde, ikke bare hva, er alltid avgjørende å ha oversikt når det kommer til det å avklare kontraktsmessige spørsmål. Eksempelvis: Når begynner det å løpe frist for å varsle kontraktsparten om et forhold? – f.eks. det oppstår en Force Majeure-hendelse, eller det avdekkes en uklarhet i designunderlag og som man nettopp er blitt klar over i egen prosjektorganisasjon. Et ellers materielt sett godt kontraktskrav, kan likevel gå eller allerede være tapt pga. ikke rettidig formell varsling slik det kreves i det aktuelle kontraktsforholdet.

B) Bokstaven «B» for å minne om at bevissikring er alltid avgjørende.En del av kontraktsrutinen er m.a.o. å fange opp og sortere ut for bruk den dokumentasjonen som er relevant og nødvendig.

C) Bokstaven «C» for stikkordene Contract Awareness – dvs. kontraktsårvåkenhet som innebærer det å være bevisst det som er relevant og av betydning (har vekt) i kontraktsforholdet. Det gjelder fra forberedelse til kontrakt (enten det er svar på forespørsel og utarbeidelse av tilbud eller det er tale om å foreta innkjøp) og dernest,og til og med gjennom hele kontraktens livsløp, m.a.o. t.o.m. utløp av reklamasjonsperioden.

Avslutning - ORDEN

Det er ofte at kontraktsmessige posisjoner «glipper» fordi man overser eller trår feil i forhold til det grunnleggende. M.a.o. det er som regel ikke spørsmål om komplisert juss, men mer om årvåkenhet og løpende oppfølging.

Det er naturlig å runde av med følgende som er påpekt tidligere, og som sammenfatter det som er kjernen i all kontraktsoppfølging: Det er som regel den kontraktsparten som har best ORDEN, som kommer best ut av kontraktsforholdet; og som stikkord gjelder her:

Oversikt – Hva er faktum? Det begynner alltid med dette spørsmålet i ju§ens verden.Rutiner – Hva gjør vi? Er det enhetlig/konsistent/korrekt det vi gjør?

Dokumentasjon – Hva kan vi godtgjøre/bevise? Uten dokumentasjon er krav fort tapt.

Erfaringsoverføring – Er det på plass tilstrekkelig kontraktsmessig kompetanse?

Nøyaktighet – Fanges det opp det som er relevant og viktig, og følges dette opp på rett måte?