Kyst.no

John Anders Lindtveit Røse er rådgiver i Norges Rederiforbund og står som avsender for høringssvaret som er publisert.

Vil flytte mer av laksetransporten på sjø

Norges Rederiforbund er tydelig på at en økning i oppdrettsproduksjonen også vil føre til en økning i transport til markedene.

Publisert Sist oppdatert

28. september ble Havbruksutvalgets utredning overlevert til daværende fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, før rapporten ble sendt på høring med høringsfrist 2. januar 2024.

Denne uken ble første høringssvar tilgjengelig på regjeringen sine sider, innsendt av Rederiforbundet, med datostempel 27.10.

Økning i transport

I sitt høringssvar skriver Norges Rederiforbund at de mener det ikke er mulig å snakke om en bærekraftig verdiskaping innen akvakultur uten å også ta med de direkte ringvirkningene knyttet til næringen.

- En vesentlig økning i produksjonen innen norsk oppdrett, vil også medføre en vesentlig økning i transport av oppdrettsfisk til markedene. Her mener Rederiforbundet det er viktig å se helheten, og legge til rette for bruk av mest mulig bærekraftig og hensiktsmessig transport, skriver de.

Rederiforbundet mener det, ved konsesjonstildelinger som medfører vekst i produksjon, bør tas hensyn til transportbehovet produksjonsvekst vil medføre. 

- Vi ber om at det vurderes og utredes hvordan det kan stilles krav om at selskapene som er tiltenkt vekst ved tildeling av nye konsesjoner synliggjør hvordan de skal sikre at hele verdikjeden fra produksjonsstart frem til marked skal være bærekraftig. I et slikt bilde må også bærekraft i transportleddet tildeles vesentlig vekt, skriver de i sitt høringssvar.

Fra vei til sjø

I dag blir hoveddelen av oppdrettsfisken transportert med veitransport. Norges Rederiforbund mener veitransporten står for en uforholdsmessig stor andel av klima- og miljøutslipp, plastforurensing, veislitasje og ulykker med hardt skadde og døde. 

- Sjøtransporten har vesentlig lavere samfunnsøkonomisk kostnad per tonnkilometer enn noen andre transportformer. Som følge av dette har det gjentatte ganger blitt fastsatt mål om at så mye gods som mulig skal fraktes på sjø fremfor vei.

- Rederiforbundet mener at arbeidet for å sikre en bærekraftig verdiskaping i oppdrettsnæringen også må innebære et uttalt mål å flytte mer av godset av veiene og over på mer klimavennlige, energieffektive og sikre transportformer, heter det i høringssvaret.