Debatt: 

- Det er på høy tid at stortingspolitikerne får den norske jernbanedebatten inn på riktig (dobbelt)spor i Nord-Norge.

Framtiden går på skinner og sjø i nord

- Vi bør bruke mange milliarder på transport i Nord-Norge, men Nord-Norgebanen er et sidespor. I stedet må vi investere i sjøtransport og eksisterende jernbane som sikrer verdiskaping i nord, skriver eksperter fra havneindustrien.

Ny Nasjonal transportplan (NTP) bør ikke bevilge en eneste krone til Nord-Norgebanen. Det er verken bærekraftig eller samfunnsnyttig å bruke 280 milliarder kroner på en bane med begrenset grunnlag for persontrafikk – og som ikke dekker næringslivets transportbehov. I tillegg viser en utredning fra Jernbanedirektoratet at banen har negativ påvirkning på reindrift, klima, miljø og natur. 

Rundt en fjerdedel av all verdiskaping i Nord-Norge kommer fra havet, og alt tyder på at det vil øke. OECD anslår at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien mot 2030 vil komme fra havet. Samtidig skriver regjeringen i Hurdalsplattformen at de ønsker å doble eksporten fra fastlandet innen 2030. 

Skrevet av:

  • Styreleder Ingvar M. Mathisen, Norske Havner
    Direktør Kjell-Olav Gammelsæter, Norske Havner
  • Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan, Narvik Havn
  • Havnedirektør Kjersti Stormo, Bodø Havn
  • Havnedirektør Jørn-Even Hanssen, Tromsø Havn
  • Havnedirektør Anne Britt Bekken, Harstad Havn

Vi er overbevist om at regjeringen må se nordover i landet og utover mot havet for å oppfylle disse ambisjonene.

Ofotbanen og Nordlandsbanen

Det store jernbaneprosjektet i Nord-Norge bør være opprusting av de eksisterende linjene – Ofotbanen og Nordlandsbanen. Ofotbanen går fra Narvik og inn i Sverige hvor den kobler seg på det nordiske jernbanenettet. Det er Norges tyngst trafikkerte jernbane med en kritisk funksjon for norsk økonomi.

Banen er viktig for Norden som godskorridor, og den geopolitiske situasjonen gjør at den blir stadig viktigere for forsvar, sikkerhet og beredskap. Dessverre er kapasiteten for liten, og en utvidelse til dobbeltspor vil være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.

Nordlandsbanen har også behov for oppgradering. Den må ha en nullutslipp, og godstog må gis prioritet på gitte tidspunkter. Næringslivet i Nord-Norge har i stadig større grad tatt Nordlandsbanen i bruk, og nå har strekningen behov for flere krysningsspor og mer kapasitet. Alternativet er mer miljøfiendtlig tungtransport på allerede svært belastede veier.

Sats på sjøtransport

Det øvrige transportbehovet i nord kan dekkes med klima- og miljøvennlig sjøtransport, som i fremtiden vil gå med autonome skip på batteri eller hybride løsninger.

Enova har støttet en godsrute langs sjøveien mellom Bodø, Harstad og Tromsø som skal frakte containere og vogntog. I tillegg vil Narvik knytte sammen bane og sjø for destinasjoner i Troms, Lofoten og Vesterålen for sjømateksport sørover, og dagligvarer med mer nordover. Men, det er fortsatt langt fram. Ironisk nok bruker en utredning fra Statens vegvesen de fem første kapitlene på å understreke landsdelens avhengighet av sjøtransport. Men de nevner knapt hvordan dette skal utnyttes til å øke eksportinntekter eller redusere klimagassutslipp de neste tiårene. Derfor har man heller ikke sett nærmere på det enorme potensialet som ligger i en oppgradering av havnene i landsdelen.

Det er på høy tid at stortingspolitikerne får den norske jernbanedebatten inn på riktig (dobbelt)spor i Nord-Norge. Nord-Norgebanen er et sidespor i både bokstavelig og overført betydning.

I stedet bør NTP ha en tung satsing på Ofotbanen og Nordlandsbanen, og styrke de store havnene i nord for å gi bedre tilrettelegging for overgang mellom jernbane og sjøtransport. 

Først da kan vi snakke om et bærekraftig transportsystem på skinner og kjøl inn i framtiden.

Kronikken er tidligere publisert i NRK Ytring.