Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP)

Satsar på infrastruktur langs kysten

Regjeringa vil styrke satsinga på tiltak innan kyst, fiskerihamner og farleier.

– Trygge og tilgjengelege hamner og farleier er viktig for større verdiskaping, utvikling av lokalt næringsliv og busetjing langs kysten. God infrastruktur er heilt nødvendig for styrkje dei fiskeriavhengige kystsamfunna. Derfor er dette ei viktig prioritering for regjeringa, og vi kjem nå i gang med eit område der det blei full stopp under den førre regjeringa, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (AP) i en pressemelding.

Regjeringa vil i 2024 starte opp tre store fiskerihamnetiltak i Troms og i Finnmark, i tillegg til to store farleistiltak i Vestland og Østfold. Prosjekta kjem i tillegg til ei rekke andre tiltak Kystverket allereie er i gong med. I alt vil det bli nytta om lag 615 millionar kroner til store tiltak i fiskerihamner og utbetringar i farvatnet.

I tillegg går regjeringa inn for bygging av ytre molo i Vardø hamn. Planlegginga skal gjerast ferdig så raskt som mogleg, med sikte på å sette av midlar i 2024 for å legge til rette for raskast mogleg oppstart.

Doblar løyvinga til tilskot til fiskerihamneanlegg

– Denne regjeringa vil satse på fiskerihamnene. Noko av det første vi gjorde var å tilbakeføre ansvaret for fiskerihamnene til staten. Vi har gjenreist tilskotsordninga for fiskerihamner, og no foreslår regjeringa meir enn ei dobling av midla som har vore sett av tidlegare. Vi veit at dette er eit treffsikkert tiltak og eit tiltak det er behov for, seier Skjæran.