Gå til innhold
Annonse
Virksomheten minsker. Foto: surfrider.org
Virksomheten minsker. Foto: surfrider.org
Annonse

Reduksjonen i utslipp av kjemikalier til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel fortsetter. NmVoc-utslippene ble også i fjor betydelig redusert, mens det var en svak økning i utslippene av CO2 og NOx.

Dette går frem av operatørenes årlige egenrapportering av utslipp til luft og sjø, som skjer i henhold til regler fastsatt av myndighetene. Flere av tallene og utviklingstrekkene preges av at flere felt på norsk sokkel er i en moden fase. Rapporteringen foregår parallelt til Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb.

Produksjonsutslipp til sjø
Produsert vann: Det følger alltid vann med oljen som produseres. Vannmengden øker etter hvert som feltene blir eldre. I 2005 ble det rapportert om utslipp av 147 millioner m3 produsert vann. Dette er en økning på 4 millioner m3 (2,7 prosent) i forhold til 2004. Injeksjon av produsert vann er tredoblet siden 2000. Utslippene av renset vann til sjø har økt med 39 prosent siden 2000, mens den totale mengden produsert vann har økt med 52 prosent i samme tidsrom. Dette viser at injeksjon av produsert vann i økende grad er en foretrukket nullutslippsløsning.

Olje i produsert vann: Vann som kommer opp på plattformene med brønnstrømmen blir enten pumpet tilbake til reservoaret, eller renset og sluppet ut. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av dispergert olje i utslippene av produsert vann i 2005 var 19,5 mg/l. Dette er en økning på om lag 0,5 mg/l fra 2004.

Fra og med 2007 vil det bli innført ny metodikk for olje-i-vann-analyser. Maksimum tillatt oljeinnhold i vann som slippes ut fra installasjoner på norsk sokkel er i dag 40 mg/l, men vil fra 2007 være 30 mg/l.

I alt ble det sluppet ut 2871 tonn olje sammen med produsert vann i 2005. Dette er en økning fra 2723 tonn i 2004, og skyldes at det har vært en økning både i konsentrasjonen av dispergert olje i produsert vann og at vannmengden som er sluppet ut har økt i forhold til året før.

Utslipp av kjemikalier
I 2005 var det totale utslippet av kjemikalier på 90.000 tonn, en reduksjon på 12 prosent fra 2004. Av dette var 88,5 prosent kjemikalier som antas å ikke ha miljøeffekter av betydning ved utslipp til sjø. Av de resterende kjemikaliene er 0,11 prosent innenfor kategorier som bare ved tungtveiende tekniske eller sikkerhetsmessige grunner tillates sluppet ut, eller som operatørene er pålagt å bytte ut med mer miljøvennlige kjemikalier.

Akutte utslipp
Olje: I 2005 ble det sluppet ut 377 m3 olje ved 147 hendelser. 141 av disse var mindre enn 1 m3. Det største utslippet fra et felt var på 340 m3. Antall akutte oljeutslipp i 2004 var 118.

Kjemikalier: Det ble sluppet ut 418 m3 kjemikalier ved akuttutslipp i 2005. Dette er ca. 300 m3 mindre enn året før. Antallet akutte kjemikalieutslipp var 130 i 2005 mot 109 i 2004.

Utslipp til luft
CO2: De totale utslippene av CO2 i 2005 var på 11,9 millioner tonn, 0,2 tonn mer enn året før. I 2005 var de samlede norske utslippene av CO2 43,3 millioner tonn (www.ssb.no). Dette innebærer at olje- og gassindustrien sto for 27 prosent av de nasjonale CO2-utslippene i 2005. Dette tilsvarer bidraget i 2004.

NOx: De totale innrapporterte utslippene av NOx utgjorde 54.416 tonn i 2005, en økning på 4,8 prosent fra 2004. Årsaken til dette er økt bruk av flyttbare innretninger i 2005.

nmVOC: Den største kilden til utslipp av nmVOC er lagring og lasting av olje offshore. Utslippene er betydelig redusert de siste årene på grunn av at ny utslippsreduserende teknologi er tatt i bruk. Samlede utslipp av nmVOC i 2005 var på 93.549 tonn, en nedgang på 34 prosent i forhold til 2004. Siden 2001 er de samlede nmVOC utslippene redusert med 63 prosent.

Annonse