Gå til innhold
Annonse

- Juridisk uproblematisk med norske lønns- og arbeidsvilkår

Sammen med stipendiat Hanna Vik Furuseth har Finn Arnesen skrevet et lovforslag som kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Foto: UiO/NIFS. Fotograf: Hilde Lillejord
Sammen med stipendiat Hanna Vik Furuseth har Finn Arnesen skrevet et lovforslag som kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel. Foto: UiO/NIFS. Fotograf: Hilde Lillejord

- Å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår om bord på skip uansett flagg i norske farvann samt på norsk sokkel er mulig, sier professor Finn Arnesen og stipendiat Hanna Furuseth ved Nordisk institutt for Sjørett.

Annonse

De to utrederne bak lovforslaget har løst all uklarhet knyttet til sokkelen ved å stille krav til rettighetshaverne. 

- Dette lovforslaget er en løsning som kan sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel uten å gå på tvers av folkeretten og EØS-retten, sier Furuseth. 

De to har på oppdrag fra Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO utarbeidet et lovforslag innenfor de folkerettslige rammene som ble trukket i to rapporter fra mai 2019 fra henholdsvis Nordisk institutt for sjørett og Wikborg Rein. En bidragsyter har også vært professor emeritus Hans Jacob Bull som er en nestor i sjørett. 

Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet. Foto: Gustav-Erik Blaalid
Forbundsleder Johnny Hansen i Sjømannsforbundet. Foto: Gustav-Erik Blaalid

Historisk øyeblikk for sjøfolk 

- Dette er et historisk øyeblikk for sjøfolk. Etter utallige utredninger, møter og kampanjer får vi nå endelig et konkret lovforslag på bordet. Jeg forventer at de partier som har uttrykt støtte til norske sjøfolk nå viser handlekraft og sørger for at arbeidet med å få på plass nødvendige lovendringer iverksettes, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. 

- Dette lovforslaget er et viktig innspill til å sikre det å kunne bo i Norge og jobbe i norske farvann og på norsk sokkel. Vi tar med oss lovforslaget til det partssammensatte møtet som næringsministeren har innkalt til 17. februar, samt i prosessen videre, kommenterer LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik. 

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande. Foto: Helge Martin Markussen
Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande. Foto: Helge Martin Markussen

- Det er helt uakseptabelt at operatører på norsk sokkel kan inngå kontrakter med skip med bekvemmelighetsflagg og billig utenlandsk arbeidskraft på bekostning av norske arbeidstakere, slik som i dag. En slik lov vil bidra til å sikre arbeid til norske sjøfolk innen bl.a. offshore, uttaler Hans Sande som er adm.dir. i Norsk Sjøoffisersforbund. 

Hovedkonklusjonene i arbeidet med utkast til lov er følgende: 

  • De foreslår en egen lov om norske lønns- og arbeidsvilkår, endring i anskaffelsesloven med  forskrift, samt endring i skipsarbeidsloven. 
  • I loven om norske lønns- og arbeidsvilkår, foreslås det at krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk territorialfarvann rettes direkte mot arbeidsgiver og rederiet, som er solidarisk ansvarlig for å oppfylle lovens krav. Kravet gjelder ikke skip i uskyldig gjennomfart og skip som anløper kun én norsk havn på vei til/fra utenlandsk havn. 
  • I norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel, foreslås å regulere lønns- og arbeidsvilkår om bord indirekte ved å stille krav til rettighetshavere. Disse skal sørge for at egne ansatte og ansatte hos leverandører og underleverandører som arbeider på skip, har norske vilkår. Kravet gjelder alle som har konsesjoner iht. petroleumsloven, havbunnsmineralloven, akvakulturloven og havenergilova og omfatter bl.a. rettighetshavere på sokkelen og i havbruk. 
  • Det som defineres som lønns- og arbeidsvilkår i lovutkastet er bestemmelser om arbeids- og hviletid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, som fastsatt i lov og landsomfattende tariffavtale for NOR-skip som er engasjert i samme type virksomhet. 
  • Tilsyn med arbeidsgiverens og rederiets plikter utføres når skipet befinner seg i norsk havn. I tillegg foreslås at fagforeninger skal ha adgang til å gå om bord, undersøke om forholdene tilfredsstiller lovens krav, og rapportere til tilsynsmyndigheten. 
  • Tilsyn med rettighetshavers plikter utføres ved at rettighetshaver skal dokumentere overfor tilsynsmyndigheten at lovens krav overholdes.
  • Brudd på loven er foreslått sanksjonert med overtredelsesgebyr og straff. 
  • Forslag til endring i anskaffelsesloven og forskrift: Loven må også omfatte offentlige foretak, noe som innebærer at også disse kan pålegges å ta inn slike klausuler i sine kontrakter med leverandører/underleverandører. 
  • Skipsarbeidsloven § 1-2 (1) endres slik at loven også får anvendelse for arbeidstaker bosatt i Norge med norsk arbeidsgiver på utenlandsk skip, der dette ikke er i strid med folkeretten. 
Annonse