Gå til innhold
Annonse
Foto; Martin Slørdal
Foto; Martin Slørdal

Ifølge en ny rapport fra Menon Economic, laget på oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbundg, er det blitt 12 prosent færre sjøfolk de siste fire årene. Likevel har de en lys fremtid i møte.

Annonse

Hensikten med rapporten har vært å få innsikt i hvor og hvordan den maritime kompetansen anvendes, hva slags maritim kompetanse det er behov for å årene fremover, hvilke utfordringer og tilpasningskrav det stiller utdanningsinstitusjonene overfor og hvor stort behovet vil være i årene fremover for maritim sjøkompetanse.

Ifølge rapporten har det siden 2015 vært en nedgang i antall norske sjøfolk på 12 prosent.

Adm. dir. Hans Sande overrekker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den ferske rapporten Maritime karriereveier. Foto: Norsk Sjøoffisersforbund
Adm. dir. Hans Sande overrekker næringsminister Torbjørn Røe Isaksen den ferske rapporten Maritime karriereveier. Foto: Norsk Sjøoffisersforbund

I 2018 var det i snitt i overkant av 16 400 norske sjøfolk på skip registrert i NOR og NIS, hvorav rundt 2000 på skip registrert i NOR og i overkant av 14 400 på skip registrert i NIS.

- I en artikkel i Dagens Næringsliv uttrykte næringsministeren at han er fornøyd med utviklingen og at tiltakene som regjeringen har satt i gang med en aktiv politikk for å få rederiene til å flagge skipene sine hjem til Norge, har ført frem. Nettolønnsordningen er også viktig for å opprettholde antall norske sjøfolk, skriver forfatterne av rapporten, Maren Nygård Basso og Erik W. Jakobsen.

Vestlandsbasert

Mer enn halvparten av respondentene, 65 prosent, bor i fylkene fra Rogaland i sør til Trøndelag i nord. Flest er det i Møre og Romsdal, etterfulgt av Hordaland. Dette samsvarer med tidligere statistikk fra Statistisk Sentralbyrå  (SSB). De spurte har også jobbet på sjøen relativt lenge, viser tallene. Rundt en tredjedel har seilt mellom 11 og 20 år, mens rundt 20 prosent har arbeidet på sjøen i mer enn 30 år. Halvparten av de som har svart på undersøkelsen sier at de ønsker å seile resten av sin yrkeskarriere.

Illustrasjon: Menon Economics
Illustrasjon: Menon Economics

Lys fremtid

35 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer at de tror det vil være flere ansatte i deres virksomhet med praktisk og operasjonell erfaring fra sjøen om fem år, sammenlignet med i dag.

Det er bred enighet i næringen om at praktisk og operasjonell erfaring fra sjøen er av stor betydning for næringen.

Dette blir bekreftet i undersøkelsen til arbeidsgivere, hvor i overkant av 70 prosent mener at personer med praktisk og operasjonell erfaring fra sjø vil ha ganske stor eller svært stor betydning for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse frem mot 2030. 

- Dette er den samme trenden som ble vist i Fafo sin rapport fra 2012 «Fra sjø til land», hvor syv av ti oppga at personer med praktisk og operasjonell erfaring fra sjø vil ha stor eller ganske stor betydning for å dekke behovet for arbeidskraft og kompetanse fram mot 2020. Det tyder på at erfaringsbasert kompetanse fra sjø vil bli like viktig fram mot 2030 som det næringen i 2012 mente at den ville bli fram mot 2020, heter det i rapporten.

Omkring en tredjedel av respondentene tror de vil ha flere ansatte med praktisk og operasjonell erfaring fra sjø om fem år sammenlignet med i dag, mens kun 10 prosent tror de vil ha færre ansatte om fem år. Dersom det er en forventning om at det vil bli flere ansatte med praktisk og operasjonell erfaring fra sjø i de ulike virksomhetene, er næringen avhengig av å fortsette rekrutteringen av nye fremtidige arbeidstakere, både til sjøs og på land, hvor utdanningsinstitusjonene får en viktig rolle.

66 prosent av de seilende i undersøkelsen svarer at de vil være avhengig av kurs for å kunne beherske digitale verktøy/hjelpemidler i fremtiden. Det samme tallet ser vi igjen når sjøfolkene blir spurt om de trives i sin jobb, og sannsynligvis vil jobbe der i lang tid. 

- Dette er en undersøkelse vi kommer til å gjennomføre jevnlig, for å se trendene i vår yrkesgruppe, sier Hans Sande, Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund til Skipsrevyen. 

Hele rapporten kan leses her

Annonse